برچسب: کلمه ی نظر سنجی به انگلیسی

  • کلمه ی نظر سنجی به انگلیسی

    فک کردم شاید بخواین بدونین که نتایج نظر سنجی تغییر کرده Thought you might want to know, the new poll numbers are out. Tools About Stay in touch 1 general:: opinion poll transnet.ir ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر سنجی کردن” عبارت است از poll. عبارت های فارسی دیگر […]

  • کلمه نظرسنجی به انگلیسی

    1 general:: opinion poll transnet.ir فک کردم شاید بخواین بدونین که نتایج نظر سنجی تغییر کرده Thought you might want to know, the new poll numbers are out. Tools About Stay in touch ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر سنجی کردن” عبارت است از poll. عبارت های فارسی دیگر […]

  • لغت نظرسنجی به انگلیسی

    1 general:: opinion poll transnet.ir فک کردم شاید بخواین بدونین که نتایج نظر سنجی تغییر کرده Thought you might want to know, the new poll numbers are out. Tools About Stay in touch ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر سنجی کردن” عبارت است از poll. عبارت های فارسی دیگر […]