برچسب: هزینه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

  • هزینه تجدید نظر خواهی در امور کیفری

    هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی در سال 1400 مانند سال های گذشته در قانون بودجه تصویب شده برای همان سال یعنی سال 1400 مشخص می گردد. هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۴۰۰ دربخش های مختلف دعاوی مالی و غیر مالی، اجرای احکام و دعاوی کیفری نسبت به سال گذشته افزایش […]

  • تجدید نظر خواهی در امور کیفری

    در خصوص احکام کیفری نیز همچون احکام حقوقی قانون گذار برای هریک از طرفین حق تجدیدنظرخواهی را در نظر گرفته است. با این حال در این خصوص موارد و شرایط خاصی را تبیین نموده است که نیازمند شرح و توضیح بیشتر می باشد. ماده ۴۲۶ تا ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع […]