برچسب: ترجمه نظر دادن به انگلیسی

 • ترجمه نظر دادن به انگلیسی

  ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر دادن” عبارت است از advise , comment , judge. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نظر دادن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است: advise […]

 • معنای نظر دادن به انگلیسی

  ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر دادن” عبارت است از advise , comment , judge. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نظر دادن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است: advise […]

 • نظر دادن به انگليسي

  ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر دادن” عبارت است از advise , comment , judge. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نظر دادن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است: advise […]

 • نظر دادن به انگلیسی

  ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “نظر دادن” عبارت است از advise , comment , judge. عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “نظر دادن” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است: advise […]