نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

در نوشتن متن لایحه دفاعیه کیفری هر یک از طرفین دعوی اعم از شاکی و متهم می توانند مطالب خود را پیرامون جنبه های عینی و حقوقی موضوع قید کرده و به اطلاع دادگاه برسانند . این موضوع از آن جهت مهم است که ارائه نمونه لایحه دفاعیه کیفری که به نحو صحیحی تنظیم شده باشد در سرونوشت دعوا ( اثبات یا عدم اثبات آن ) تاثیر بسزایی دارد .

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه کیفری

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه کیفری

 

هر یک از طرفین دعوا اعم از شاکی و متشاکی ( متهم ) در دادگاه می توانند ضمن ارائه لایحه قضایی به دادگاه ، کلیه توضیحاتی که در خصوص رسیدگی به دعوا لازم و ضروری است را به صورت کتبی تنظیم کرده و از طریق دفاتر خدمات قضایی و یا توسط وکیل خود آن را به شعبه رسیدگی کننده دادگاه ارائه نمایند .

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

ارائه لایحه دفاعیه بخصوص در دعاوی کیفری یعنی دعاوی ای که در ارتباط با جرایم ارتکابی توسط اشخاص هستند ، بسیار حایز اهمیت است و چه بسا با ارائه لایحه دفاعیه کیفری به نحو مناسبی وجدان دادرس را اقناع کرده و حکم صادره را به نفع خود تغییر دهند . به همین دلیل ، پرداختن به این موضوع که لایحه دفاعیه کیفری باید شامل چه نکاتی باشد ، حایز اهمیت است که این نکات ، باید در نمونه و متن لایحه دفاعیه کیفری تنظیم شده توسط شاکی و متهم نیز مد نظر قرار گیرند .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم یک نمونه و متن لایحه دفاعیه کیفری ارائه داده و پس از دانلود متن ، به این سوالات پاسخ دهیم که بهترین نمونه لایحه دفاعیه شاکی در دفاعیه کیفری باید دارای چه نکاتی باشد و بهترین نمونه لایحه دفاعیه متهم در دفاعیه کیفری باید دارای چه نکاتی باشد .

لایحه دفاعیه به لایحه ای گفته می شود که هر یک از طرفین دعوای کیفری اعم از شاکی و متهم می توانند با تنظیم آن ، فرصت دفاع موثرتری را به دست آورند . لایحه دفاعیه در دعاوی کیفری به این منظور تنظیم می شود که شاکی ادله و مستندات لازم جهت اثبات ارتکاب جرم توسط متهم را به دادگاه ارائه دهد و یا متهم با ادله کافی از خود رفع اتهام نماید .

در این قسمت قصد داریم یک نمونه لایحه دفاعیه کیفری برای آشنایی مخاطبان محترم و دانلود آن ارائه نماییم ؛ البته لازم به ذکر است که هر یک از جرایم ذکر شده در قانون مجازات اسلامی ، شرایط و اقتضائات خاص خود را دارند که باید در تدوین متن لایحه دفاعیه کیفری مد نظر قرار گیرند . متن و نمونه لایحه دفاعیه کیفری که در این قسمت ارائه می شود ، از طرف متهم و در مورد جرم سرقت می باشد .

 

متن لایحه دفاعیه کیفری

ریاست محترم ……..

سلام علیکم ؛

با احترام ، اینجانب ……… به وکالت از طرف متهم پرونده آقای / خانم ….. در برابر شکایت شاکی آقای / خانم …… و کیفر خواست دادستان محترم شهرستان ….. ، به تاریخ رسیدگی…… موضوع کلاسه ….. ناظر بر جرم سرقت ، معروض می دارد شکایت مطروحه و کیفر خواست صادره از سوی دادستان محترم ، بنا به دلایل ذیل اعتبار قانونی نداشته و ناقض اصول قانون اساسی و برخی از قوانین به شرح زیر بوده ؛ فلذا شایسته رد می باشد .

خلاصه پرونده و شرح ما وقع آن است که به موجب اظهارات مکتوب شاکی محترم به شرح صفحه … پرونده که اذعان می دارد قبل از اینکه متهم ، اموال برداشته شده را از شرکت خارج کند ، متوجه و مانع شدم و سپس متهم را نگه داشته و با پلیس تماس گرفته ام ؛

اولا ، عنصر ربودن و اخراج از حرز محقق نیست ؛

ثانیا بر فرض ثبوت عنوان ، فعل موکل شروع به سرقت تعزیری از نوع ساده خواهد بود ؛

ثالثا مجازات جرم موکل ، حسب قانون مجازات اسلامی ، درجه شش می باشد ؛

رابعا در جرائم تعزیری درجه شش ، شروع به سرقت وجود ندارد ؛

خامسا آن مقدار از عمل مجرمانه موکل که صرفا یک نگهبان درب داخلی می باشد ، عنوان جرم مستقلی ندارد ؛

سادسا اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و منع از تفسیر موسع و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در این مورد حاکم است .

بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین لزوم تفسیر قانون به نفع متهم در امور کیفری ، رسیدگی و صدور حکم برائت موکل از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست .

یکی از مهم ترین کاربردهای دانلود متن لایحه دفاعیه ، برای متهمان به ویژه در دعاوی کیفری است . چرا که مشتکی عنه یا متهم در پرونده های کیفری می تواند با تنظیم لایحه دفاعیه ، دعوای کیفری را به نفع خود خاتمه دهد ؛ مشروط به اینکه بتواند به نحو مناسبی از خود رفع اتهام نماید . این امر به ویژه زمانی پر اهمیت می شود که متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشده و یا اینکه نتوانسته باشد از خود به صورت مناسبی دفاع نماید .

بنابراین در پاسخ به این سوال که بهترین نمونه متن لایحه دفاعیه متهم در دفاعیه کیفری باید دارای چه نکاتی باشد ، خواهیم گفت که متهم باید با استناد به اینکه در عمل و در واقعیت ، وی مرتکب جرم مورد ادعا نشده است ، از خود دفاع کند که این دفاعیات ، بسته به جرمی که به آن متهم شده است ، تفاوت دارد . اما در هر حال ، هر جرم از سه عنصر تشکیل شده است که عناصر تشکیل دهنده جرم شامل عنصر قانونی ، عنصر مادی و عنصر معنوی است .

عنصر قانونی به معنای آن است که رفتار مرتکب ، در قانون جرم انگاری شده است ؛ پس اگر شاکی از رفتار متهم شکایت کرده باشد ولی آن رفتار در قانون مجازات اسلامی به صورت جرم ، پیش بینی نشده باشد ، می تواند به این طریق از خود رفع اتهام کند .

عنصر مادی به این معناست که فعل یا ترک فعل متهم ، در قانون به عنوان جرم تعریف شده باشد ، اما متهم در واقعیت آن را انجام نداده است و یا شخص دیگری آن رفتار را انجام داده است که در این حالت نیز متهم باید در لایحه دفاعیه این امر را توضیح دهد .

عنصر معنوی نیز به این معناست که متهم ، قصد و نیت انجام دادن جرم را نداشته است که این عدم احراز قصد متهم برای ارتکاب جرم ، نقش مهمی در رسیدگی به دعاوی کیفری توسط دادگاه کیفری خواهد داشت .

علاوه بر اینها ، ادله اثبات دعوا در دعاوی کیفری به موجب قانون تعیین شده اند و برای اینکه جرم متهم به اثبات برسد ، لزوما باید از طرق قانونی به اثبات رسیده باشد ؛ در غیر این صورت ، جرم متهم قابل مجازات نخواهد بود .

علاوه بر اینها به دلیل اینکه در دعاوی کیفری اصول مهمی همچون اصل برائت یا بی گناهی ، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مورد پیش بینی قرار گرفته که در عمل ، قضات با استناد به آنها در دعاوی کیفری حکم صادر می کنند ، می توان به این اصول نیز استناد نمود .

مجموعه ای از دفاعیات ذکر شده ، به همراه توضیح پیرامون واقعیت ماجرا و آنچه که در عمل اتفاق افتاده است و اطلاع از آن برای دادگاه ضروری است ، می تواند بهترین متن و نمونه لایحه دفاعیه کیفری متهم را شکل دهد که البته همانطور که گفته شد ، منوط به در نظر گرفتن ظرایف حقوقی است .

 

علاوه بر اینکه متهم در دعاوی کیفری می تواند لایحه تنظیم نماید و به موجب آن ، مطالب خود در مورد عدم ارتکاب جرم را به دادگاه ارائه دهد ، در دعاوی کیفری تنظیم و تقدیم لایحه دفاعیه توسط شاکی نیز کاربرد فراوانی دارد . مهم ترین کاربرد دانلود لایحه دفاعیه کیفری برای شاکی آن است که با استفاده از آن ، می تواند جرم مورد ادعا را برای قاضی دادگاه اثبات نماید .

این لایحه دفاعیه کیفری باید به صورت مناسبی توسط شاکی یا بزده دیده تنظیم شود و نکات قانونی مربوط به جرم ارتکابی و ادله اثبات دعوا در آن به نحو مناسبی انعکاس پیدا کند ؛ چرا که این لایحه دفاعیه به صورت دقیقی مورد توجه قاضی پرونده قرار می گیرد و اگر احیانا شاکی در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشده باشد ، این لایحه دفاعیه کیفری تمام آن چیزی است که مورد استناد قاضی قرار می گیرد .

در صورتی هم که شاکی به دادگاه مراجعه و توضیحات مورد نظر برای قاضی را ارائه داده و در صورتجلسه به ثبت رسانیده شده باشد ، باز هم ممکن است که بنا به دلایلی همچون اضطراب ، فراموشی و مسائلی از این قبیل ، موارد ثابت کننده جرم به نحو مناسبی انعکاس پیدا نکرده باشد و نیاز است که با این لایحه کیفری شاکی مجددا تنظیم شود .

هر چند که لایحه دفاعیه کیفری می تواند توسط خود شاکی دانلود و تنظیم شود ، در دعاوی کیفری پیشنهاد می شود که اشخاص با استفاده از خدمات تخصصی قضایی همچون مشاوره با وکلای دادگستری یا مشاوران حقوقی اقدام به تقدیم نمونه متن لایحه دفاعیه توسط شاکی نمایند ؛ چرا که حساسیت موضوعات کیفری به مراتب بیشتر از پرونده های حقوقی است .

در واقع بهترین نمونه لایحه دفاعیه شاکی در دعاوی کیفری باید علاوه بر اینکه جزییات و روند حقیقی موضوع را به نحو مناسبی انعکاس داده باشد ، باید دارای استدلال های حقوقی متناسب با موضوع بوده و به صورت مستند تنظیم شود و به همان مواد قانون مجازات اسلامی که جرم و مجازات آن را پیش بینی کرده اند ، استناد یابد که این موضوع ، لزوم همکاری بین شاکی و وکیل را در تنظیم نمونه متن لایحه کیفری نشان می دهد .

به عنوان نمونه ، زمانی که شاکی در دعوای کیفری خواستار رسیدگی به جرم سرقت شده است ، علاوه بر توجه و استناد به ادله اثبات دعوا در دعاوی کیفری همچون اقرار ، شهادت و غیره ، عناصر جرم همچون عنصر قانونی ( ماده قانونی ) ، عنصر مادی ( ربوده شدن مال ) ، عنصر روانی ( قصد و سوء نیت مرتکب برای ربودن مال ) نیز باید در این لایحه قانونی ارائه شود تا قاضی در نهایت ، با توجه به مطالب ذکر شده در متن لایحه کیفری بتواند رای شایسته صادر نماید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه لایحه دفاعیه کیفری در کانال تلگرام آیین دادرسی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه لایحه دفاعیه کیفری پاسخ دهند .

 

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

 

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه کیفری

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه کیفری


درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 6000 تومان ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری سایت مشاوره دینا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و …. هیچگونه وابستگی ندارد.

جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.


قانون مجازات اسلامی جدیدDownloads-icon


دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستریDownloads-icon


ظرفیت پذیرش آزمون اخذ پروانه مشاوره خانوادهDownloads-icon

 نمونه لایحه دفاعیه حقوقیبه منظور سهولت دسترسی و  استفاده از انواع لایحه دفاعیه حقوقی موجود در سایت مشاوره با وکیل ، در ادامه  به تفکیک به عناوین لوایح دفاعیه  موجود  اشاره گردیده و در صورت نیاز شما می توانید با کلیک بر روی عنوان لایحه حقوقی و لایحه کیفری مورد نظر ، از این ” لوایح  دفاعیه ” در دادگاه ، دادسرا و شورای حل اختلاف  استفاده نمایید .

ورود در ماهیت ابطال قرارداد : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۷ و …….»

لایحه اعلام نشانی
متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه
رئیس محترم شعبه ….. دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 
با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

لایحه جلب شخص ثالث به دادگاه
در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

لایحه مطالبه حق زارعانه
ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..
اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به خواسته مطالبه حق زارعانه به حضور معروض می دارند :۱ – مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

لایحه مطالبه وجه التزام
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

نظر به اینکه دادنامه شماره……..مورخ…….. به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

نظر به اینکه محکوم علیه مبلغ……..ریال از شرکت……..طلبکار می باشد، لذا از حضرتعالی استدعا دارد دستور فرمائید تا شرکت…….. از تادیه بدهی به محکوم علیه خودداری نموده و وجه مذکور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید.

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. را دارم.

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. را دارم.

نظر به اینکه محکوم علیه در حوزه قضائی شهرستان…….. می باشد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ صدور قرار نیابت قضائی جهت توقیف اموال محکوم علیه و اجرای حکم مورد استدعاست.

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق
اینجانب  ……….. فرزند …..  به نشانی ……………………………………. ضمن تقدیم  تصویر شناسنامه و کارت ملی خود ، با علم و اطلاع از شرایط و وظایف داور مندرج در قانون حمایت خانواده ، داوری خانم ……… ، خواهان پرونده کلاسه  …………….   مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی (خانواده ) ……….ا پذیرفته و متعهد می گردم وفق مقررات انجام وظیفه نمایم.

لایحه معرفی نماینده به دادگاه
بسمه تعاليرياست محترم شعبه ………با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص كلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف
احتراماً نسبت به دادنامه شماره ………… مورخ ۷/۱۰/۹۱ مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی ………….. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی…….. که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

احتراماً عطف به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه بایگانی ………..موضوع تجدید نظر خواهی آقای ……………… به طرفیت موکل اینجانب در مهلت مقرر قانونی باستحضار می رساند :
اعتراض بعمل امده از ناحیه تجدید نظر خواه بدلائل زیر فاقد وجاهت قانونی است .

 لایحه دفاعیه  اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند
بسمه تعالی
ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….
با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

پیرو لایحه ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ که به تفصیل در آن توضیح داده شده است ، نظر به اینکه در خصوص ادعای آقای ………. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب  احداث آپارتمانها ، دادخواست تقدیمی ایشان از حیث معلوم بودن خواسته ، واجد ایرادات قانونی بوده و خواهان که موظف بوده است خواسته خود را صراحتاً بیان دارد ،

 لایحه دفاعیه  اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند
بسمه تعالی
ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….
با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

مشاوره با وکلای با سابقه

var sc_project=12438770;
var sc_invisible=1;
var sc_security=”75d74df0″;

تلفن تماس با وکیل

ساعات کاری دفتر

خلع ید یا جلوگیری از ادامه غصب عبارت است از اینکه فردی به عنوان مالک عین یا منفعت علیه غاصب و متصرف غیر قانونی طرح دعوا می نماید.در دعوای خلع ید دو ویژگی ضروری است : یکی اینکه که خواهان خلع ید باید حتما مالک باشد و دوماً اینکه تصرفات متصرف، غیرقانونی و غاصبانه باشد.دعوای خلع ید به تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی شباهت دارد و البته نباید از تفاوتهای ظریف بین این سه دعوا غافل بود.

مطالعه نمونه رای و حکم دادگاه خلع ید

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه …. دادگاه عمومی

در خصوص پرونده کلاسه …………. با موضوع خلع ید مشاعی خواندگان با عنایت به ضم لایحه توسط یکی از خواندگان بعد از جلسه دادرسی مورخ ….. به استحضار می رساند :

1- خواندگان هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته و همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت مربوط ملاحظه خواهید نمود، مالک ملک موضوع دعوا علاوه بر موکل (خانم ….. ) خانم ها و آقایان …………………. همگی به نام خانواگی ….. و نیز خانم ….. هستند و دلیل طرح دعوا علیه خواندگان، صرفا تصرف بلا وجه و غیر قانونی ایشان است که مبنای این تصرف هم معلوم نیست و حتی اگر رابطه قراردادی با سایر مالکین باشد ارتباطی به موکل ندارد.

2- خوانده (متصرف غیرقانونی) در لایحه دفاعیه خود مدعی شده اند که ملک به تصرف موکل هم داده شده است و در این خصوص صورتجلسه ای منتسب به کلانتری محل ارائه داده اند که تا این تاریخ به هیچ وجه عملی نشده است و خواندگان محترم تمامی ملک موصوف را متصرف بوده و در آن کارگاه دایر نموده و هیچ کس را از جمله موکل به ملک راه نمی دهند و خواسته موکل در این دعوا اجازه تصرف در سهم مشاعی نیست (چرا که به دلیل ویژگی مال مشاع تا اشاعه امکان تصرف مساوی و عادلانه تمام شرکاء وجود ندارد) بلکه خواسته موکل خلع ید مشاعی ، مستند به ماده …. قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد ……. قانون مدنی است .

3- علاوه بر آنچه گفته شد صورتجلسه مورد اشاره خوانده، حقی جهت تصرف کل ملک مشاعی بدون رضایت موکل، ایجاد نمی کند و تکلیف متصرف غیر قانونی را قانون مشخص کرده است. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است رای منقضی صادر فرمائید.

 

 

نحوه تماس، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل دادگستری متخصص دعاوی ملکی و خلع ید

 

پرونده کلاسه : ……                    شعبه : …. دادگاه عمومی (حقوقی)  تهران                     دادنامه شماره : …… 

خواهان : رقیه …… با وکالت مسعود محمدی  به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها ………

خواندگان : 1- مجید 2- جمال هردو …… 3- اقای حمید …… همگی به نشانی تهران : جاده
خواسته : خلع ید

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی رقیه …… با وکالت مسعود محمدی به طرفیت 1- مجید ….. 2- جمال …… 3- حمید ….. به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی …….بخش …… تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه برابر نامه شماره  ……… اداره ثبت … خواهان مالک …… سهم عرصتا و اعیانا از ……سهم از ششدانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ….. این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به ماده …… قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکامحکومند به پرداخت مبلغ ….. ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

مرجع رسیدگی : شعبه …. دادگاه تجدید نظر استان سمنان

تجدیدنظر خواه :

1- محمد ….. فرزند : علی اصغر به آدرس شاهرود ……. .

2- طیبه ….. به آدرس شاهرود …… .

تجدیدنظر خوانده : رقیه …… فرزند: قاسم به آدرس شاهرود ….. .

موضوع : تجدیدنظر از رای شماره ………. صادره از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی شاهرود

گردشکار: بتاریخ ……… در وقت نظارت شعبه ……… دادگاه تجدید نظر استان سمنان با شرکت اعضاء امضاءکنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی 1- محمد ….. فرزند …….  2- خانم طیبه …. فرزند — هر یک نسبتی از دادنامه شماره. ….. ادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که بموجب آن کسب شکایت خانم رقیه …….. از مشارالیهما بشرح و استدلال واستنادات مندرج در دادنامه صادره بدوی بترتیب معترض ردیف اول باتهام معاونت در امر جعل ونیز معترض ردیف دوم به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب واقع و با احراز بزه های انتسابی بترتیب ردیف اول بپرداخت ………  جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز تجدید نظر خواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس و رد اصل مال به شاکی و پرداخت مبلغ ………….  ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند چون از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده بدوی و اقدامات معموله در آن مرحله رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که قابل توجه و امعان نظر باشد بعمل نیامده و رای صادره با عنایت به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال موثر قانونی است لذا با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. این رای قطعی است.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای خلع ید و بیرون کردن متصرف

وکیل برای خلع ید از اموال غیرمنقول و املاک

ﺳﻪشنبه, 24 فروردین,1400

09117107870

باسلامخیلی عالی بود . ساده و قابل فهممراتب تشکر خود را اعلام می دارم.حسینی- دانشجوی حقوق

چهارشنبه, 25 فروردین,1400

ناصرمیرمحمدی

ضمن عرض سلام ملکی که در زمان حیات مادرم به من انتقال داده شده چند سال است توسط سه برادرم تصرف شده که در دادگاه بدوی حکم به خلع ید صادر شده که آنها با استناد به برگه انحصار وراثت اعتراض زدند و پرونده به تجدید نظر رفته و دادخواست فروش ملک مشاع هم داده اند. سوالم این است که آیا میتوانند دادخواست فروش ملک مشاع بدهند و وقت نظارت در خلع ید چیست؟ با تشکر

Name (required)

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید. 

دفتر وکالت دادگران از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

 

اگر تاکنون درگیر پرونده های حقوقی مختلف شده باشید، متوجه این موضوع می شوید که نوشتن لایحه حقوقی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مسائلی است که در روند دادرسی پرونده های مختلف الزامی است. نوشتن لایحه حقوقی تا حدی در تعیین سرنوشت یک پرونده در مراجع قضایی موثر می باشد که به تمامی افراد توصیه می شود، به سراغ یک وکیل متخصص و حرفه ای بروند.

وکلای متخصص معمولا دارای آگاهی کافی در مورد نحوه نوشتن لایحه حقوقی می باشند و به خوبی می دانند که باید از چه دلایل و استناداتی در متن لایحه استفاده کنند تا در روند دادرسی پرونده موثر باشد. برای حضور در مراجع قضایی و دفاع از حقوق خود باید نکات قانونی را اجرا کرد که یکی از اصلی ترین نکات، نوشتن لایحه حقوقی است.

اگر بخواهیم به طور کلی کاربرد نوشتن لایحه حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم آن را در دسته بندی زیر بگنجانیم:

نوشتن لایحه حقوقی در مجلس شورای اسلامی برای ارائه پیشنهاد دولتی

نوشتن لایحه حقوقی در روند دادرسی مراجع قضایی برای ارائه درخواست یا دفاع

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

مسلما کاربرد های نوشتن لایحه حقوقی دارای تفاوت های بسیار زیادی با یکدیگر می باشند و نمی توان آنها را یکسان دانست. اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید از تمامی قواعد و قوانین مربوط به نوشتن لایحه حقوقی اطلاع پیدا کنید، به شما توصیه می کنیم که در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

بسیاری از افرادی که قصد ارائه لایحه به مراجع قضایی را دارند معمولا به سراغ یک وکیل با تجربه برای نوشتن لایحه حقوقی می روند. معمولا وکلاییی که دارای مهارت و تخصص در این زمینه می باشند، می توانند متن لوایح حقوقی را به بهترین نحو ممکن تنظیم کنند و با استفاده از مستندات قانونی به اعتبار آن بیفزایند.

معمولا چنین افرادی دارای توانایی تنظیم متون حقوقی در چهارچوب قوانین کشور می باشند و قلم گویا و نسبتا فصیحی دارند و همین موضوع باعث می شد تا روند دادرسی با سرعت بیشتری طی شود. هرگونه اشتباه و پیچیدگی در متن لایحه می تواند باعث تضییع حقوق افراد و اطناب روند دادرسی به جریان پرونده گردد.

شاید در نگاه اول شما با خود فکر کنید که نوشتن لایحه حقوقی کار سختی نمی باشد اما بهتر است این موضوع را فراموش نکنید که همه پرونده هایی که به محاکم قضایی ارائه می شوند دارای جریان ساده ای نمی باشند و رد برخی از موارد ممکن است جریان پرونده بسیار پیچیده باشد، پس کاملا طبیعی است که روند رسیدگی به چنین پرونده هایی دارای مشکلات و پیچیدگی های خاصی باشد. یک وکیل حرفه ای و با تجربه از تمامی این پیچیدگی ها و مشکلات آگاهی دارد و میتواند با توجه به موضوع پرونده، نوشتن لایحه حقوقی را به صورت حرفه ای انجام دهد تا جریان پرونده درگیر مشکلات و پیچیدگی های قانونی نشود.  فراموش نکنید که نوشتن لایحه حقوقی باید در مدت زمانی معین انجام شود و هنگامی که این زمان بگذرد، دیگر نمی توان لایحه را به محاکم قانونی مربوطه ارائه داد.

نوشتن لایحه حقوقی گرچه از نظر قانون در موارد مختلف الزامی ندارد، اما می تواند کاربرد بسیار زیادی در مراجع قضایی داشته باشد. در واقع لایحه قانونی از نظر مراجع قضایی مانند دادگاه ها بسیار اهمیت و اعتبار بالایی دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که لایحه قانونی یک سند کاملا حقوقی محسوب می شود و به زبان قانون نوشته شده است. از این رو مراجع قضایی به سرعت می توانند مفهوم آن را درک کنند و بر اساس آن دست به تصمیم گیری بزنند.

اما بیایید کمی بیشتر در این باره صحبت کنیم. احتمالا با عنوان ارائه لایحه توسط دولت به مجلس آشنا باشید. لایحه دراین حالت پیشنهاد یا درخواستی قانونی است که از سمت دولت به مجلس داده می شود تا مجلس به عنوان یک مرجع قانون گذار آن را بررسی کند و بر اساس نیاز دولت اقداماتی را صورت دهد.

نوشتن لایحه حقوقی در مراجع قضایی نیز تقریبا معنی شبیه به این موضوع دارد. در کلام ساده تر طرفین دعوی وقتی درخواستی از مرجع قضایی مانند دادگاه دارند و یا می خواهند از خود دفاعیه ای داشته باشند و یا خواستار تغییراتی در روند دادرسی هستند می توانند از لایحه قانونی استفاده کنند. این لایحه باید کاملا با زبان قانون و استدلال نوشته شود. از این روست که گفته می شود نوشتن لایحه حقوقی یک امر کاملا تخصصی محسوب می شود و باید توسط یک مشاور یا وکیل قانونی انجام شود.

اما نکته مهم دیگر این است که طرفین یا وکلای قانونی در مراجع قضایی می توانند بدون نوشتن لایحه حقوقی بیشتر این موارد را به صورت شفاهی بیان کنند و این بیانات توسط منشی دادگاه ثبت شود. اما چرا طرفین بیشتر مایل هستند که به جای بیان شفاهی این مسائل اقدام به نوشتن لایحه حقوقی می کنند؟

بیان شفاهی مسائل قانونی و درخواست ها در دادگاه حتی توسط وکلا پایه یک دادگستری اشکالاتی دارد. مهمترین این موارد این است که در بیان شفاهی همیشه امکان سوء برداشت وجود دارد. در واقع در بیان شفاهی یک مفهوم مسلما مرجع قضایی و طرف دیگر دعوی دقیقا آن چیزی که در ذهن شما یا وکیل قانونی شماست را دریافت نمی کنند و همین موضوع باعث سوء برداشت و در نهایت باعث سوء رفتار می شود.

از طرف دیگر یک وکیل هرچقدر هم که بیان شیوا و برنده ای داشته باشد باز هم نمی تواند به طور کامل هر آنچیزی که برای آن برنامه ریزی کرده و آماده شده را بیان کند. شما در بیان شفاهی یک مفهوم تحت اختیار شرایط دادگاه هستید. ممکن است هر اتفاقی بیفتد و به هر دلیل بیان شما یا وکیل شما قطع شود و همین موضوع باعث از بین رفتن بخش بزرگی از این صحبت ها می شود.

همچنین در نظر داشته باشید که در بیانات شفاهی ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد. اشتباهاتی که ممکن است بتوان از آن ها بر علیه خود شما استفاده کرد.

تمامی این موارد و نقاط ضعف باعث شده است که عملا بسیاری از وکلا و طرفین دعوی به جای مطرح کردن درخواست ها، دفاعیه ها و … آن ها را با نوشتن لایحه حقوقی به دادگاه تقدیم کنند. این موضوع از نظر دادگاه نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا دادگاه می تواند سریع تر و راحت تر به این موضوعات رسیدگی کند و تصمیمات بهتری بگیرید.

شما با نوشتن لایحه حقوقی می توانید تمامی موارد قانونی و استدلال های مورد نظر خودتان را به طور کامل بیان کنید و چندین بار آن را مورد بررسی قرار دهید تا نکته ای از قلم نیفتاده باشد. بنابراین عملا می توان گفت که لایحه قانونی می تواند بسیار پر سود تر از ده ها بار دفاعیه یا هر نوع بیانات شفاهی دیگر در دادگاه باشد.

یکی دیگر از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که بین لایحه قانونی و دادخواست تفاوت های عمده ای وجود دارد. در واقع وقتی تعریف نوشتن لایحه حقوقی را بیان می کنیم، عده ای تصور می کنند که لایحه قانونی همان دادخواست است. در حالی که از نظر قانون این چنین نیست.

شما در دادخواست ادعایی که به طرفیت فرد حقیقی یا حقوقی بیان می کنید و از مرجع قضایی می خواهید که این دعا را بررسی کند. در حالی که در لایحه شما درخواست های خودتان را از مرجع قضایی بیان می کنید. مثلا شما از دادگاه می خواهید که نسبت به ارائه مدرک به شما زمان بدهد، در این حالت دادخواست کارایی ندارد، بلکه شما باید با نوشتن لایحه حقوقی این مسئله را به گوش دادگاه برسانید. مثال دیگر این که شما می خواهید مدارک خودتان را به دادگاه ارائه بدهید، این مدارک اگر با نوشتن لایحه حقوقی همراه باشد می تواند تاثیر چند برابری داشته باشد.

از طرف دیگر در دادخواست شما خوانده را مشخص می کنید و آدرس او برای دریافت ابلاغیه را اعلام می کنید. اما وقتی طرف خوانده در دادگاه حضور دارد دیگر چه لزومی است که در موارد مختلف همچنان از دادخواست استفاده کنید؟ مگر این که بخواهید خوانده دیگری را به این دادگاه دعوت کنید. در این حالت شما می توانید دادخواستی دیگر به طرفیت فرد جدید تنظیم کنید.

این موارد به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه دادخواست و لایحه قانونی از یکدیگر متفاوت هستند و هیچگاه نمیتوان آن دو را به جای هم گرفت.

ویژگی بسیار مهمی که لایحه قانونی دارد این است که با زبان قانون نوشته می شود. یعنی در آن شما باید به مواد و قوانین مختلف استناد داشته باشید تا بر اساس این مواد قانونی قاضی را مجاب کنید. هر چه این استنادها منطقی تر و بهتر باشد همانقدر احتمال موفقیت شما در دادگاه بیشتر می شود.

از طرف دیگر لایحه قانونی از نظر دادگاه بسیار مهم و با اعتبار است. اما این اعتبار زمانی به یک لایحه قانونی داده می شود که این لایجه بر اساس اصول و قواعد اصلی خود نوشته شده باشد.

بنابراین در نوشتن لایحه حقوقی تنها بیان خواسته یا دفاعیات اهمیت ندارد، بلکه در کنار این مسائل استفاده درست و به جا از قوانین نیز مهم است.

پس بهترین لایحه قانونی، آن است که توسط یک وکیل آشنا به پرونده نوشته شود. اگر شما از همان ابتدا از یک وکیل ثابت در این پرونده کمک گرفته باشید، این وکیل می تواند به سبب آشنایی به پرونده و همچنین با مواد قانونی مختلف لایحه قانونی مناسبی را برای شما آماده کند.

یکی از تفاوت های مهم دادخواست و لایحه قانونی نیز دقیقا در همین موضوع است. در واقع نوشتن لایحه حقوقی بسیار سخت تر و حساس تر از نوشتن یک دادخواست است. شما می توانید بدون استناد به هیچ قانونی دادخواست خود را به دادگاه ارائه کنید، در حالی که در لایحه قانونی این قوانین هستند که حرف اول را می زنند. شما نمی توانید به سادگی از کنار این مسئله عبور کنید و آن را نادیده بگیرید.

توجه داشته باشید که یک وکیل به صورت تخصصی با قوانین مختلف سر و کار دارد. پس به خوبی می داند که در چه موقعیتی از چه قانونی استفاده کند. از این رو حتما در نوشتن لایحه حقوقی از یک وکیل پایه یک دادگستری یا حداقل از یک مشاور حقوقی استفاده کنید. گروه وکلای پارسا میتواند انتخاب خوبی برای این مسئله باشد.

نوشتن لایحه حقوقی نقش موثر و بسیار بالایی در روند دادرسی پرونده ها دارد. به همین علت هم به بیشتر افراد توصیه می شود که قبل از نوشتن لایحه حقوقی اطلاعات لازم را در مورد این سند قانونی بدست آورند. به طور خلاصه به جایگاه لایحه حقوقی در قانون آیین مدنی اشاره می کنیم تا با آگاهی های لازم را در رابطه با این موضوع بدست آورید:

در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در‌دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای‌خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بهاء معلوم باشد.

مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد – تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

اگر مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به‌درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید و یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی‌علیه حق‌حضور خود را ساقط کرده باشد. اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست‌مدعی‌علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.

دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی‌علیه تا موعدی که برای آخرین‌لایحه پاسخ‌نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

در دادرسی‌های اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و‌پس از نوشتن لایحه حقوقی آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا‌اولین جلسه دادرسی داده شود.  در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود‌تأخیر جلسه را بخواهد.

همانطور که میدانید، اهمیت پرونده های کیفری در محاکم قضایی بسیار زیاد است؛ چرا که مجازات های مربوط این پرونده ها د رمقایسه پرونده های دیگر نسبتا سنگین تر می باشد، بنابراین بهتر است برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد در جریان دادرسی چنین پرونده هایی نوشتن لایحه حقوقی و دفاعیه را به یک فرد متخصص و حرفه ای بسپارید. وکلای با تجربه و متخصص، بهتر از هر شخص دیگری می توانند نوشتن لایحه حقوقی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. به چند مورد از اساسی ترین کاربرد های نوشتن لایحه حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کنیم تا با انها اشنا شوید:

متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل و لوایحی که او تنظیم می کند در صورت جلسه منعکس می‌شود.

در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلب مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا

دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.

در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.

یکی از مهم ترین کاربردهای نوشتن لایحه حقوقی برای رفع ایراد دادرسی می باشد. با استناد به مفاد 198 الی 201 قانون آیین دادرسی مدنی می توان در رابطه با این موضوع گفت که  در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.

وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

 هر گاه مدعی‌علیه بدون ورود در ماهیت دعوی ادعای وجود ایرادات را بنماید مدیر دفتر لایحه‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم‌بداند.  در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حک قطعی‌صادر شده باشد.

مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌او محرز نباشد ایراد کند.

هرگاه ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

یکی دیگر از کاربردهایی که میتوان برای نوشتن لایحه حقوقی به آن اشاره کرد در دعاوی قانونی با اتباع خارجی می باشد. حال ممکن است شما به عنوان خوانده پرونده باشید و یا انکه خواهان پرونده به حساب بیایید، در هر صورت نوشتن لایحه حقوقی برای تکمیل روند دادرسی پرونده الزامی می باشد.

بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی،  اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و الا‌مسموع نخواهد بود.  در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تضمین معاف هستند.

در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

در دعاوی راجع به برات و فته‌طلب و چک.

در دعاوی متقابل.

دعاوی که مستند به سند رسمی است.

دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

شاید اکنون این سوال اساسی و بسیار مهم برای افراد پیش اید که اصلا تامین معاف چیست و ربطی به موضوع نوشتن لایحه حقوقی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تامیین معاف در اصطلاح به معنای پرداختن هزینه دادرسی پرونده های مختلف می باشد اما هیچ ربطی به لزوم نوشتن لایحه حقوقی ندارد. طرفین یک دعوی وظیفه دارند که برای نوشتن لایحه حقوقی و احقاق حقوق خود در جریان پرونده اقدامات لازم را انجام دهند.

هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش‌خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند – در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

همانطور که توضیح دادیم، لوایح معمولا به دو دسته کلی تقسیم می گردند، یکی از این موارد لوایح قانونی است که در مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و دیگری نیز آن دسته از لوایح حقوقی می باشند که معمولا در دادگاه ها در طی روند دادرسی پرونده های مختلف توسط وکیل تنظیم می شوند. به طور کلی در رابطه با موضوع نوشتن لایحه حقوقی توسط وکیل به نکات مختلفی اشاره کردیم، اکنون نوبت آن است که به چند نکته اساسی در رابطه با لوایح مصوب مجلس اشاره کنیم تا فرق میان این دو نوع لایحه حقوقی را به خوبی متوجه شوید. برای آشنایی با این لوایح به قانون  آیین‌‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى استناد می کنیم:

رئیس‌جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق ‌شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند و رئیس قوه‌قضائیه براى شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شرکت مى‏کند و همچنین اعضاى شوراى‌نگهبان حق حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس را دارند و چنانچه طرح یا لایحه‏ای با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضای شوراى‌نگهبان باید در آن جلسه شرکت نمایند. سایر مسئولین دستگاه‌های اجرائی و قضائی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیات رئیسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده‌اند می‌توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند.

به ‏منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‏هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‏هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل میگردد:

از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نه نفر

از هر کمیسیون تخصصی دیگر سه نفر

پس‌ از آنکه مجلس یا کمیسیون‌ها (درخصوص ‌قوانین ‌آزمایشی) درباره طرح یا لایحه‏اى راى نهايى داد، اسناد و اوراق و صورت‌جلسات مربوط به‏ آن، در معاونت قوانین مجلس بایگانی می‏شود.

هیأت رئیسه می‌تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، ‌نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح‌ها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهائی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذی‌ربط انجام می‌شود.

درصورتى که نماینده مستعفی شناخته شده به غیر موجه بودن غیبت خود اعتراض کرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و یا نخواهد در مجلس حضور یابد، مي‏تواند لایحه دفاعیه خود را براي طرح در مجلس حداکثر تا موقع طرح، تحویل مجلس نماید. در‌این‌صورت این لایحه با حق تقدم در فرصت مقرر براى صحبت مخالفین توسط یکى از دبیران قرائت خواهد شد. مدت قرائت لایحه حداکثر نیم ساعت خواهد بود.

استرداد لوایح قانونی با تصویب هیات وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:

درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد می‏نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‏شود.

درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهايي باشد، وزیر مربوطه یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور مى‏تواند با ذکر دلیل در جلسه علني مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر‌یک به ‏مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.

توجه:

نمایندگان مجلس و دولت نمي‏توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد به ‏عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند. درصورتى که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد، باید مواد و تبصره‏ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد. هیأت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح قانون را رعایت نماید. لایحه بودجه سالانه کل کشور و متمم آن از این قاعده مستثنی است.

همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.

گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که دولت در خصوص لایحه یا پانزده‌ نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح، ظرف یک ‌ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از هیأت رئیسه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد در غیراین‌صورت بایگانی می‌شود مگر این‌که در گزارش کمیسیون زمان مشخصی برای مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در‌این‌صورت پس از پایان یافتن مدت تعیین شده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وقتى که فوریت طرح یا لایحه‏اى تقاضا مى‏شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، رأى گرفته مى‏شود. درصورتى که تقاضای فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمایندگان نیز می‏توانند کتباً تقاضای فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند. تصویب فوریت طرح‌ها و لوایح با توجه به درجه فوریت به‌ترتیب ذیل می‏باشد:

یک ‏فوریت؛ با صحبت یک مخالف و یک موافق و با رای اکثریت مطلق حاضران

دو و سه فوریت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به‌ترتیب با رای اکثریت دو سوم حاضران و دو سوم مجموع نمایندگان.

هیأت رئیسه موظف است طرح‌ها و لوایح داراى فوریت را حداقل یک ¬ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علني تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.

اصل بر عادى بودن رسیدگی طرح‌ها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد:

یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه

دو فوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت

سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى

در طرح‌ها و لوایحی که فوریت آنها تصویب شده باشد، ابتداء نسبت به اصل آن مذاکره مى‏شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده یا مواد، رأى گرفته مى‏شود و آنگاه راجع به هر‌یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأی به‌عمل می‏آید.

با تقاضای دولت یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح و یا لایحه مى‏توان از آن سلب فوریت به¬طور مطلق، و یا سلب یک فوریت از دو فوریت، و یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتی نمود. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یک‏بار امکانپذیر است.

توجه داشته باشید که اگر از یک وکیل در پرونده خود استفاده نمی کردید یا به هر دلیل نمی خواهید نوشتن لایحه حقوقی را به وکیل پرونده خود بسپارید، بهتر است سراغ وکیلی بروید که در حوزه دعوی شما فعالیت دارد. همچنین از او بخواهید که پرونده را به طور کامل مطالعه کند. در واقع در نوشتن لایحه حقوقی به جز شناخت قوانین، دانستن نیاز طرف دعوی و همچنین شناخت زیر و بم پرونده اهمیت بسیاری دارد.

به طور کلی می توان اینگونه گفت که لایحه ابزاری در مراجع قضایی محسوب می شود که قضات و وکلا زبان استفاده از آن را به خوبی می دانند. پس بگذارید که متخصصان این حوزه خودشان بر اساس نیاز پرونده از مواردی مانند نوشتن لایحه حقوقی استفاده کنند.

توجه کنید که هر استدلالی را در نوشتن لایحه حقوقی به کار نبرید. در واقع استفاده بیش از حد و نابه جا از قوانین و شلوغ کردن لایحه از شایع ترین اتفاقاتی است که باعث بی اثر شدن لایجه می شود. این موضوعی است که حتی گاها برخی از وکلا درگیر این اشتباه می شوند. نوشته شما باید صریح، روشن و خلاصه و کامل باشد. اضافه گویی و پرداختن به مسائل حاشیه می تواند اعتبار لایحه قانونی شما را کم کند. هر چه این اعتبار کم و کم تر شود عملا لایحه قانونی شما شکست خورده محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت که قانون راه های مختلفی را برای ارتباط بین مراجع قضایی و طرفین دعوی پیش بینی کرده است. شما برای این که بتوانید در یک دادگاه یا مرجع قضایی موفق شوید باید این ابزارها و روش استفاده از آن ها را بدانید و یا از کسی کمک بگیرید که به خوبی می تواند از این ابزارها استفاده کند. این موضوع می تواند رمز موفقیت شما در دادگاه قضایی باشد.

 امروزه تیم تخصصی گروه وکلای پارسا با در نظر گرفتن نیاز های مردم برای نوشتن لایحه حقوقی به صورت تخصصی، کادری حرفه ای و مجرب از وکلای با تجربه و کارآزموده را گرد هم آورده تا تمامی مردم جامعه بتوانند از خدمات حقوقی آنها بهره مند شوند.

مقالات حقوقی

لایحه واخواهی

نوشتن قرارداد توسط وکیل

تنظیم اظهارنامه

وکیل قتل

تنظیم دادخواست

وکیل دیه

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی تصویری

وکیل تجدید نظر خواهی

وکیل تنظیم قرارداد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آدرس

خیابان ولیعصر بالاتر از فرشته، خیابان خیام، تقاطع قرنی پلاک 10 واحد 4/4

تلفن

٢٦٢١٦٠٧٤ – 09124857572

گروه وکلای پارسا مجموعه ای متشکل از وکلای پایه یک دادگستری مجرب و مسئول و تحصیل کرده در برترین دانشگاهای کشور است، که بیش از ده سال در زمینه های مختلف حقوقی فعالیت موفق داشته اند.

هدف ما استفاده از دانش و تجربه وکلای مجموعه در جهت ارائه بهترین و موثرترین راهکار موفقیت در مواجهه اشخاص با مشکلات قضایی و اداری از طریق ارزیابی و بررسی پرونده ، تنظیم اوراق قضایی ، دادن مشاوره حقوقی و همچنین پیگیری پرونده از بهترین و سریعترین راههای ممکن می باشد.

نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/  پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده

 

موضوع : نمونه لایحه دفاعیه پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده

کلاسه:………

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

خواهان:

 خوانده :

خواسته:

موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ………. مثبوت به شماره……..

 

ریاست محترم شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی…

سلام علیکم –

با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خواهان پرونده آقای /خانم ……………….. در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده بتاريخ…………. خاطر عالی را مستحضر می دارد:

استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولا چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالأ وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق

(كلمة حق يراد بهاء الباطل) می باشند و این اقدام صرفأ بعلت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:

بر اساس قاعده عقلی تلازم و قاعده اذن اذن در شيء اذن در لوازم آن نیز هست، در نتیجه استدلال وکیل محترم خوانده با توجه به گواهی رشد ارائه شده در هنگام ازدواج فاقد مبنای حقوقی و شرعی و مردود می باشد.

با وصف فوق:

ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات بعمل آمده، صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.

 

 

 

باتشکروتجدیداحترام

وکیل خوانده

 

 

 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

داپکده : سامانه هوشمند خدمات حقوقی در کشور میباشد که میتوانید تمامی امور حقوقی خود از مشاوره تا انجام امور وکالتی خود ر به وکلای ین مجموعه واگذار کنید.

در حقوق ایران به تبعیت از حقوق شرعی اموال محترم بوده و حفظ آن ضرورت دارد و در نتیجه تخریب، تضییع و از بین بردن آن واجد ضمانت اجرای قانونی است.علاوه بر اینکه تخریب کننده مال ضامن جبران خسارت است این عمل از سوی قانونگذار جرم دانسته شده و مرتکب محکوم به مجازات می شود.البته در صورتی که تخریب مقدمه انجام جرم دیگری باشد مجازات مستقل ندارد ولی از موجبات تشدید مجازات است مثلا اگر فردی برای سرقت و ورود به منزل درب آپارتمان یا درب خودرو را تخریب نماید فقط مجازات سرقت که مجازات اشد است اعمال می شود هر چند که طرف در مسیر انجام سرقت مرتکب تخریب اموال و ورود غیر قانونی هم شده است.در ادامه یک نمونه لایجه راجع به تخریب اموال و سرقت که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی تنظیم شده است به اطلاع مخاطبان گرامی می رسد.

 

اطلاع از مصادیق و تعاریف جرم تخریب اموال در قانون

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

باسلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه  ……‏ که منجر به دادنامه شماره …… ‏ مورخ 92/03/01 گردیده و مورخ ‎٩۲/۳/۸‏ به اینجانب ابلاغ شده در مقام اعلام تجدید نظر خواهی موکل به عرض عالی می رسانم:

 

1- ) متهم (خانم آمنه ……) به شرح شکواییه و شهادت شهود و اقرار خود وی که در پرونده مضبوط می باشد اقدام به سرقت اموال موکل از منزل وی نموده است ولی متاسفانه بازپرس و قاضی محترم بدون توجه به شکوائیه و محتویات پرونده و اظهارات شهود اتهام را تخریب دانسته و به این استدلال که تخریب توسط قفل ساز صورت گرفته است رای به برائت مهتم صادر نموده است. درحالی که موکل به اتهام تخریب از متهم شکایت نکرده بلکه شکایت وی به جهت خیانت در امانت و سرقت اموال منزل موکل بوده است .

 

2-  با جلب توجه قاضی محترم تجدیدنظر به شرح شکوائیه» عمل ارتکابی متهم ابتداً خیانت در امانت و سپس سرقت اموال موکل توسط متهم می باشد به این توضیح که متهم ابتدا با کلیدهایی که در زمان زوجیت به وی سپرده شده بوده اقدام به سرقت اموال موکل می نموده و پس از تعویض قفل توسط موکل» متهم با تخریب قفل درب منزل یکی از اعمال مقدماتی جهت سرقت را انجام داده و مجدداً اقدام به سرقت اموال دیگری از متهم می نماید.

 

3-  در صدایی که از متهم ضبط شده وی صراحتاً اقرار به سرقت اموال موکل نموده و اظهار داشته برای انتقام جویی اقدام به سرقت نموده است .

 

4- همانگونه که قاضی محترم مستحضر می باشد عنصر مادی جرم سرقت، ربودن مال دیگری بدون رضایت وی می باشد واینکه آیا تعویض قفل توسط خود سارق صورت گیرد یا سارق قفل ساز را بکار گیرد تا اموال شخص دیگری را به سرقت ببرد تأثیری در جرم سرقت ندارد. لذا اینکه متهم پرونده بوسیله قفل ساز درب منزل را باز کرده و اموالی را به سرقت برده است یا اينکه شخصاً قفل درب منزل را عوض کند در تحقق جرم سرقتی که مرتکب شده تأثیری ندارد .

 

5- بعد از شکایت شاکی و در مرحله دادسرا متهم برخی اموال شاکی را به وی باز می گرداند که شهود و اقرار خود وی نیز در این زمینه در پرونده موجود می باشد. اما بازگرداندن برخی اموال مسروقه توسط متهم گرچه ممکن است مستندا به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به نظر قاضی از موجبات تحفیف مجازات باشد ولی تأثیری در سرقتی که قبلاً تحقق یافته است ندارد و متهم مرتکب جرم تام سرقت گردیده است.

 

6- در اظهارات شهود نیز قید گردیده است متهم قفل ساز را به درب منزل برده و با اظهار اينکه همسر موکل می باشد اقدام به تعویض قفل ها نموده است.قضات محترم تجدید نظر مستحضر می باشند که در خصوص اتهام تخریب نیز گرچه در جمع سبب و مباشرمباشر اقوی است اما در اين فرض خانم آمنه …… با فریب دادن قفل ساز و معرفی خود بعنوان مالک منزل سبب اقوی از مباشر محسوب می شود.

 

7- درخصوص این استدلال قاضی محترم بدوی که تعویض قفل به وسیله قفل ساز صورت گرفته است و از این حیثت تخریبی صورت نگرفته جای سئوال است که اگر شخصی بدون سوءنیت به دستور شخصی که دارای سوء نیت و قصد ارتکاب جرم می باشد» مرتکب جرمی شود آیا شخصی که با قصد مجرمانه دستور تخریب می دهد و پس از تخریب قفل اقدام به سرقت می نماید به استناد اینکه چون شخصاً در عملیات مادی تخریب دست نداشته باید تبرئه گردد؟

 

8-  اقرار متهم» شهادت شهود ۰ صدای ضبط شده متهم و بازگرداندن برخی اموال مسروقه توسط متهم و بازگرداندن برخی اموال مسروقه توسط متهم همگی ادله قطعی بر تحقق جرم سرقت توسط متهم می باشد اما متاسفانه بدون توجه به اين ادله متقن صرفا متهم به اتهام تخریب مورد محاکمه قرار گرفته است و بازپرس محترم و قاضی محترم بدوی از تمامی آن اسناد و مدارک چشم پوشیده اند.

 

نظر به مراتب فوق نقض رای بدوی و صدور حکم بر محکومیت و مجازات متهم مستدعی می باشد.

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی کیفری

اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری متولد سال 1358 است که تحصیلات عالیه خود را در مقاطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران به اتمام رسانده است .

ما را در شبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید.

طراحی سایت: ایزی وب

لایحه – عریضه – نمونه لایحه – انواع لایحه

انواع لایحه برای تقدیم به دادگاه و شورای حل اختلاف :

استشهادیه اعسار زوجه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی

استشهادیه اعسار و تقسیط مهریه

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

استشهادیه اعسار و تقسیط محکوم به

لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری

لایحه استرداد دادخواست

لایحه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

لایحه معرفی داور و قبول داوری در پرونده طلاق

لایحه درخواست ترک تعقیب متهم 

لایحه مطالعه پرونده

لایحه تقدیم فیش بانکی هزینه کارشناسی به دادگاه

لایحه اعلام نشانی خوانده

لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه حضوری باشد)

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

لایحه درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه

برای هماهنگی جهت تهیه و تنظیم دادخواست ، شکوائیه ، واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، تبادل لوایح و لایحه دفاعیه برای پرونده های حقوقی و یا کیفری توسط وکیل پایه یک دادگستری به شماره تلفن های دفتر وکالت مندرج در سایت تماس بگیرید .

 

 

تلفن دفتر وکالت

برای تعین وقت و مراجعه حضوری

66432184 021

66263646 021

 

 

     

 

صفحه اصلی » نمونه لوایح دفاعیه قراردادها

نمونه لوایح دفاعیه قراردادها دعاوی قراردادها تنظیم قراردادها وکیل قراردادها

در این پرونده ( فسخ قرارداد پیش فروش ) بین پیش خریدار و پیش فروشنده ابتدا مبایعه نامه دستنویس تنظیم می شود که در آن برای پیش فروشنده حق فسخ قرارداد پیش فروش در صورت عدم پرداخت قسط ثمن مرحله

در این پرونده ( ابطال مبایعه نامه ) در راستای قرارداد مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده سند قدرالسهمی را منتقل نموده و همزمان یک وکالتنامه رسمی فروش از سازنده جهت تضمین ایفای تعهد سازنده به تکمیل ساختمان اخذ

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

در یک قرارداد مشارکت در ساخت، حق فسخ برای مالکین در صورت تاخیر سازنده در تکمیل ساختمان تا تاریخ ۱۵/۷/۹۶ شرط می گردد. مالکین دو ماه قبل از سررسید تعهد، به موجب متمم مورخ ۱۵/۵/۹۶، تاریخ تکمیل را از ۱۵/۷/۹۶

در این پرونده دعوایی از جانب موکل علیه وکیل به خواسته ی صدور حکم به اعلام بطلان عقد صلح ( بطلان معامله وکیل ) و ابطال سند رسمی صلح شماره ۳۰۴۷۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تنظیمی در دفترخانه … تهران در خصوص

در این پرونده، شخصی دارنده پروانه اکتشاف و بهره برداری از معدن بوده و قرارداد با پیمان کار استخراج معدن منعقد نموده و متعاقباً شخص دیگری با ادعای خرید پروانه اکتشاف معدن در چند سال قبل از آن دعوای الزام

در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده است. مالکین در ابتدای قرارداد، وکالتنامه رسمی به سازنده اعطاء می نماید که در آن حق تقسیم ذکر شده است. بعد از ساخت و احداث

در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی منتقل می نماید. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح املاک و اموال غیر منقول مورد اختلاف دادگاه ها است. در هر صورت در دادگاه هایی

لایحه اسقاط خیار غبن افحش : در بعضی از قراردادها شرط اسقاط خیارات ( ساقط کردن اختیار فسخ معامله ) می شود که یکی از موارد آن خیار غبن فاحش می باشد که به معنی ارزان فروختن و یا گران

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد در یک قرارداد پیش فروش، پیش فروشنده شرط کرده بود که پیش خریدار بابت مشاعات ساختمان باید مبلغ ۵ درصد از متراژ آپارتمان را در زمان تنظیم سند پرداخت نماید. متعاقباً پیش خریدار دعوای

نمونه لایحه ابطال تهاتر   در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط موجر گردیده و به موجب یک پرونده اجرایی دیگر نیز همان مستاجر ملزم به

 نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، او را با همان حالت بیماری به دفترخانه کشانده و وکالت تام الاختیار و کامل در خصوص دو ملک غیر

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی   دعاوی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است و در رویه قضایی استحکام نیافته است. به طور کلی اگر بخواهیم یک تقسیم بندی عملی از دعاوی خسارت معنوی ارائه

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه   طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح و هبه اموال غیر منقول باید سند رسمی تنظیم گردد و بر این اساس برخی دادگاه ها به دعاوی تنفیذ

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه   اگر در یک قرارداد مثلاً مبایعه نامه، فروشنده دارای خیارات قانونی و یا قراردادی باشد و بخواهد قرارداد را فسخ نماید، اصولاً باید فسخ خود را اعلام نماید و این اعلام

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در یک قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان تکمیل ساختمان ۲۰ ماه بعد از اخذ جواز ساخت بوده ولی مدت اخذ جواز ساخت ذکر نشده بود و بر این اساس

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام در این پرونده خریداران سهام یک شرکت ورشکسته، دعوای ابطال فروش سهام را مطرح می نمایند که این لایحه در دفاع از صحت معامله فروش سهام شرکت ورشکسته است : ریاست محترم شعبه

تهران – بلوار کشاورز – خیابان فلسطین جنوبی – نبش کوچه حجت دوست –
پلاک ۴۱۰ – واحد ۱۸

۹:۰۰ صبح الی ۱۶:۰۰ عصر

[email protected]

خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران) خدمات تخصصی خود را در امور حقوقی قراردادها با هدف پیشگیری از اختلافات و دعاوی ارائه می نماید.

هموطنان گرامی می توانند به صورت حضوری در دفتر وکالت و یا از طریق سایت، کلیه امور حقوقی قراردادهای خود را با ما مطرح نمایند.

به پایگاه اینترنتی دفتر وکالت مرتضی سردار شهرکی خوش آمدید

سامانه خدمات الکترونیک قضایی عدل ایران 
سامانه احراز هویت ثنا
سامانه مرکز وکلا قوه قضائیه 
پایگاه اطلاع
قوه قضائیه 
دیوان عدالت اداری 
هفته نامه حامی عدالت 
دادستانی کل کشور
دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سامانه جامع کاراموزان وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرتضی سردار شهرکی می باشد | طراحی سایت در کرمان | فروغ گستر

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

در این مقاله ی علمی حقوقی تصمیم داریم تا در مورد موضوع مهم نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی برای شما عزیزان صحبت نماییم و مهم ترین موارد مرتبط با نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی را برای شما توضیح دهیم. از همه ی شما همراهان عزیز دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ی کاربردی ما را همراهی نمایید.

به این نکته توجه کنید که یکی از اساسی ترین مراحل دادرسی، تجدید نظر خواهی می باشد و در مشخص کردن حکم نهایی یا همان قرار نهایی، بسیار مورد تاکید می باشد.

در ادامه و برای این که موضوع نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی را به بهترین شکل مورد بسط قرار دهیم، مهم ترین موضوعات مرتبط با آن را در قالب تیترهایی بیان می کنیم و در هر بخش از نوشتار علمی حقوقی خود، آن تیترها را مورد توضیح قرار می دهیم.

خواهشمند است، در ادامه با مقاله ی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی همراه باشید.

اطلاعات و آشنایی شما درباره ی روال دادرسی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

توضیح همه ی رخداد به صورت کامل و شفاف

چه شرایط و چه ضوابطی وجود دارد که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد؟

آیا شما اطلاع دارید که تفاوت های دادگاه های تجدید نظر با دیگر دادگاه ها کدام می باشند؟

به نظر شما در یک دادگاه تجدید نظر، رأی نهایی به چه صورت صادر می شود؟

پرونده هایی که از حساسیت بالایی برخوردار می باشند

آیا در رابطه با لایحه تجدید نظر خواهی، اطلاعات و آشنایی دارید؟

عدم ضرورت بر تشکیل جلسه ی تجدید نظر

آیا با ویژگی های لایحه تجدید نظر خواهی، آشنایی کافی دارید؟

کدام موضوعات را در هنگام نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی باید در اولویت قرار دهیم و رعایت کنیم؟

چه اشخاصی می توانند لایحه تجدید نظر خواهی مناسبی را بنویسند؟

داشتن قلمی روان و شیوا

کدام ویژگی ها را باید یک وکیل خوب برای دادگاه تجدید نظر خواهی داشته باشد؟

نتیجه گیری درست

آیا در زمینه ی قیمت و هزینه نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی اطلاعاتی دارید؟

تاثیر موضوع پرونده بر میزان هزینه ها

آیا در زمینه ی محتوای یک نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی اطلاعاتی دارید؟

کلام آخر

 

 

در این بخش از نوشتار نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی تصمیم گرفته ایم که روی موضوع روال دادرسی در کشور ایران با هم تبادل نظر کنیم.

اما قبل از آن به این سوال باید پاسخ دهیم که اطلاع یافتن شما از روال دادرسی چه سودی برای شما دارد؟ در پاسخ به این سوال می توانیم مطرح کنیم که با دانستن روال کار، شما خیلی راحت می توانید به حق خود در این مورد برسید و چون این مساله برای همه با اهمیت است و نباید از آن غافل شد، در نتیجه از شما می خواهیم که به ادامه مطالب نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی، توجه خود را معطوف کنید.

بر فرض مثال یک مالی از شما مورد سرقت واقع شده است و شما قصد پیدا کردن دزد را دارید. از لحاظ قانونی و روال دادرسی اولین کار شما باید به این صورت باشد که شکایت خودتان را طرح کنید.

برای انجام این کار باید به کلانتری یا دادسرا رجوع کنید و در یکی از دو محل ذکر شده شکایت خود را طرح کنید و برای رسیدن به حق خود درخواست دهید. البته باید به این موضوع توجه کامل داشته باشید که نحوه ی طرح کردن و تنظیم کردن شکایت بسیار مهم هست.

زمانی که می خواهید شکایت را تنطیم کنید، که البته به این موضوع شکایت نویسی نیز گفته می شود؛ می بایست شما همه رخدادهایی را که اتفاق افتاده است، به صورت جامع و کامل، اما مختصر و مفید توضیح دهید.

به گونه ای که اگر هر شخص دیگری که نسبت به موضوع پیش آمده آگاهی ندارد، متن شما را بدون هیچ گونه ابهام یا پرسشی بخواند و آن را به درستی متوجه شود. در نتیجه به شما سفارش می کنیم که برای انجام این امر مهم با افرادی که در این زمینه تجارب کامل و درستی دارند، مشورت کنید تا به نتیجه رضایت بخشی دست یابید.

در ادامه روال کار؛ شکایت شما مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به میزان و نوع مال سرقت شده، پرونده شما یا به دادسرا و یا شورای حل اختلاف ارسال می شود.

البته متذکر می شویم که پرونده هایی که میزان و مبلغشان کمتر از میزان مشخص شده باشد، برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال خواهد شد. سپس پرونده شکایت در آنجا مورد رسیدگی قرار می گیرد و چنان چه مسئله پرونده در اینجا حل نشود، آن پرونده برای ادامه و کامل کردن روال دادرسی به دادسرا فرستاده خواهد شد.

ادامه کار که در دادسرا برگزار می شود، به این صورت است که یک جلسه ای را برای آن پرونده در نظر می گیرند و البته باید در این جلسه هر یک از طرفین پرونده، منظور کسی که شاکی است و همچنین شخصی که از او شکایت شده است، (در صورت مشخص و قطعی بودن آن شخص) به دادسرا احضار می شوند

و البته این حضور هم اجباری است. گر چه ذکر این نکته ضروری است که در تعدادی از پرونده ها اگر شخص نتواند بیاید، باید یک وکیل مدافع قانونی داشته باشد که می تواند او را به عنوان جایگزین خود به دادسرا بفرستد و این وکیل باید از حق او دفاع کند و این یک حق قانونی برای هر یک از طرفین پرونده در نظر گرفته می شود.

کاملا مشخص است که در این جلسه، شورا پرونده ای را که مورد بررسی قرار می دهد، قرار را نیز صادر می کند. البته لازم به ذکر است که در این مرحله در دادسرا هیچ حکمی صادر نمی شود، بلکه بنا به دلایلی از جمله نداشتن مدارک و شواهد کافی و لازم برای ثابت کردن ادعا پرونده مختومه می شود و یا آن پرونده برای رسیدگی های بیشتری به دادگاه ارسال خواهد شد.

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

پیشنهاد می کنیم از پست نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر دیدن کنید.

برای رسیدگی به پرونده در دادگاه نیز این قانون همچنان وجود دارد که هر دو طرف پرونده و یا وکلای قانونی آن ها باید در جلسه ها حضور یابند. در اینجا روال رسیدگی به پرونده باید به نقطه صدور رأی برسد.

اگر رأی به حکمی اطلاق شود که باید قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد که در واقع آن رأی به شعبه های اجرای احکام ارسال خواهد شد، قطع به یقین باید آن رأی اجرا شود.

البته در این مرحله که پرونده به دادگاه رسیده است نیز دو حالت پیش می آید. به این صورت که پرونده در همین مرحله خاتمه می یابد و سپس به شعبه های اجرای احکام فرستاده می شود و یا جریان آن پرونده هنوز ادامه دارد. با ما همراه باشید تا شما را از شرایط و حالت هایی که پرونده بعد از مرحله دادگاه همچنان ادامه دارد، آگاه و مطلع کنیم.

لطفا با بخش های بعدی از نوشتار نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی با ما همراه باشید.

همان طور که در مطالب قبلی در مقاله ی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی ذکر کردیم، احتمال دارد که تعدادی از پرونده ها در همان مرحله دادگاه مختومه اعلام شوند و بر عکس آن پرونده هایی نیز وجود دارند که جریان آن ها هنوز ادامه دارد. ما در این بخش تصمیم گرفته ایم که این مسئله را بررسی کنیم که با کدام شرایط، یک پرونده به دادگاه تجدید نظر راه می یابد. ما را در ادامه ی این بحث و بررسی همراهی کنید.

در مباحث پیشین به این مبحث رسیدیم که پرونده هایی نیز وجود دارند که هنوز بسته نشده اند. البته یکی از مهمترین دلایل این موضوع این است که یکی از دو طرف پرونده برای رأی صادر شده توسط دادگاه اعتراض دارد و این اعتراض به رأی داگاه به این معنی می باشد که مطابق با قوانین و مقرارت کشور، حق و یا حقوق شما نادیده گرفته شده است.

این اعتراض فقط با بیان عبارت و جمله “من اعتراض دارم” باعث رفتن پرونده مورد نظر به دادگاه تجدید نظر نمی شود.در اینجا شما باید شرط کافی را نیز به جا آورید و آن ارائه دلیل و منطق درست و کافی به قاضی پرونده می باشد.

البته باید در نظر داشته باشید که اولین کار شما برای اعتراض کردن به نظر و رأی دادگاه، نوشتن یک لایحه است و باید آن را در زمان تعیین شده ای به دادگاه ارائه دهید.

همچنین این نکته حائز اهمیت را در نظر بگیرید که روال رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر تفاوت های زیادی با دادگاه های عادی دارد. گر چه توضیح در مورد این مسئله را به جای مناسب دیگری از مقاله موکول می کنیم و آن را به طور کامل توضیح می دهیم.

البته گفتن این مطلب مهم لازم به ذکر می باشد که همه پرونده هایی که یکی از دو طرف آن پرونده به رأی صادره شده اعتراض داشته باشند، به دادگاه تجدید نظر ارسال نخواهند شد و در واقع برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر، شرایط خاصی وجود دارد که در ادامه قصد داریم تا به طور مفصل در مورد آن توضیح دهیم.

برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر یک شرط مهم و اساسی وجود دارد و آن این است که آن طرفی از پرونده که به رأی صادره اعتراض کرده، در واقع آن حکم به ضرر و زیان او باشد و این به این معنی است که آن طرف پرونده که رأی صادره به نفع او صادر شده است، اجازه هیچ گونه اعتراض و نارضایتی را ندارد.

البته در مواردی پیش آمده است که شخص به میزان مجازات طرف مقابل اعتراض می کند، در حالی که این نوع اعتراض پذیرفته نمی باشد و باعث ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر نمی شود.

یکی دیگر از مهمترین شرط های ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر این است که آن لایحه اعتراض باید بر اساس قوانین تدوین و نگاشته شود. گر چه در ادامه مقاله به ویژگی های لازم یک لایحه ی تجدید نظر خواهی می رسیم و توضیح کامل می دهیم. اما در نظر داشته باشید که لایحه تجدید نظر خواهی و لایحه ی اعتراض یکی نیستند، بلکه فرق هایی با هم دارند، اما در برخی از شرایط شبیه به یکدیگر می باشند.

به طور مثال در لایحه اعتراض که برای ارسال به داگاه تجدید نظر ارائه می شود، باید به این صورت عمل کنید: بر فرض مثال شما برای ثابت کردن ادعای خود شاهد را مورد استفاده قرار داه اید؛ در مقابل قاضی دادگاه شهادت و گواهی شاهد شما را قبول نکرده است.

در این شرایط باید بیان کنید که بر طبق ماده … از قانون مدنی، استفاده از شهادت شاهد در دادگاه برای یک مدرک محکمه پسند، جایز و مورد قبول است و این بند را می گویند که مطابق با قانون نوشته شده است.

از شما عزیزان درخواست می نماییم تا در بخش های بعدی مقاله ی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی با ما همراه باشید.

بر اساس مطالبی که در بندهای قبلی از نوشتار نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی ذکر کردیم، ممکن است که این سوال به ذهن مخاطب ما برسد که دادگاه تجدید نظر اساسا چه فرق هایی می تواند با دادگاه های دیگر داشته باشد.

در این بخش می خواهیم به این مطلب بپردازیم. اما با توجه به این که فهم کلمات تخصصی و عربی متون حقوقی برای عموم مردم دشوار و سخت می باشد، ما در تلاش هستیم که مطالب را به گونه ای بیان کنیم که برای همه مخاطبین قابل درک و فهم باشند.

نکته ای که در اینجا قابل یاد آوری می باشد، این است که این دادگاه تجدید نظر یکی از دادگاه های عالی محسوب می شود. اگر دقت کرده باشید، در هر کدام از شهرها و مراکز تمامی استان ها، یک و یا چند دادگاه غیر تجدید نظر و یا همان دادگاه عمومی قرار دارد.

البته این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که این که چه تعداد شعبه های دادگاه عمومی در یک شهر یا مرکز یک استان وجود داشته باشد، به میزان جمعیت آن شهر وابسته می باشد.

اما در مقابل؛ داگاه های تجدید نظر هستند که وجود این نوع دادگاه مختص به مرکز هر استان می باشد. در واقع اگر شما به رأی پرونده خود اعتراض داشته باشد و شما در یک شهرستان باشید، پرونده شما برای تجدید نظر باید به مرکز استان خودتان فرستاده شود تا مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار بگیرد.

یک مساله دیگر که باعث تفاوت دادگاه تجدید نظر با دادگاه عمومی می شود، در این است که نحوه و طریق برگزار کردن جلسات این دو نوع دادگاه نیز با یکدیگر متفاوت است.

اگر به دقت به یک جلسه دادگاه عمومی توجه کرده باشید، متوجه می شوید که در این دادگاه فقط یک قاضی وجود دارد و کار رسیدگی به پرونده را انجام می دهد.

گر چه بررسی کردن جرم های خیلی متفاوت و خاص در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود، اما در مقابل آن دادگاه تجدید نظر است که برای رسیدگی به یک پرونده حضور دو قاضی الزامی می باشد و در واقع حکم با اعلان نظر هر دو قاضی صادر می شود. ما در ادامه مقاله نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی، به بررسی نکته ها و مطالب مهمی درباره دادگاه تجدید نظر می پردازیم.

این یک نکته اساسی و مهم است که اگر دو طرف برای دادگاه تجدید نظر احضار شوند، ممکن است شرایطی پیش بیاید که یکی از دو طرف پرونده نتواند در جلسه دادگاه تجدید نظر حاضر شود و در واقع یک نفر از آن ها غیبت داشته باشد.

در این صورت رأی نهایی به شکل غیابی صادر خواهد شد. برای اجرا کردن رأی صادره از این دادگاه تجدید نظر باید یک وثیقه با اعتبار فراهم شود.

به همین دلیل برای شما یک توصیه مهم داریم و آن هم این است که در جلسات دادگاه تجدید نظر به هیچ عنوان غیبت نکنید. اگر چه دادگاه تجدید نظر به راحتی فقط نیازمند یک جلسه می باشد که بتواند رأی نهایی را صادر کند و دیگر نیازی به جلسه های بعدی نیز ندارد.

شما در حال مطالعه ی مقاله ای علمی حقوقی با عنوان نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی هستید. خواهشمند است در بخش های دیگر این نوشتار نیز ما را همراهی نمایید.

ما در تیترهای قبل از نوشتار نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی به این موضوع رسیدیم که رأیی که از دادگاه تجدید نظر صادر می شود، با رأیی که از دادگاه عمومی صادر می شود، یک سری تفاوت هایی دارد. اکنون قصد داریم همین موضوع را بیشتر توضیح دهیم و بررسی کنیم. پس لطفا ما را تا انتهای مقاله همراهی کنید.

البته فرق بین رأی های این دو نوع دادگاه از آنجا سر چشمه می گیرد که دادگاه تجدید نظر یک دادگاه عالی محسوب می شود و این به خودی خود نشاندهنده کلی تفاوت می باشد.

اگر دقت کرده باشید، در روال رسیدگی به پرونده که در هخمین مقاله به طور مفصل با آن آشنا شدیم، یک سری سلسله مراتبی وجود دارد که نشاندهنده رتبه های پایین دست و یا بالا دست می باشد.

بهتر است تا مقصود خود را به این صورت بیان کنیم که اگر پرونده در شورای حل اختلاف بسته نشود، باید به دادسرا انتقال داده شود و این یعنی این که دادسرا نسبت به شورای حل اختلاف در مقام و مرتبه بالاتری قرار دارد و به همین صورت پرونده مختوم نشده در دادسرا، باید به دادگاه عمومی برود و اگر در دادگاه عمومی هم شرایط مختومه شدن پرونده پیش نیامد و یکی از طرفین پرونده به رأی صادر شده اعتراض کردند، باید پرونده به به دادگاه تجدید نظر انتقال یابد و همه این مراتب دلالت بر این دارد که دادگاه تجدید نظر یک مرجع عالی رتبه تر و بالاتر می باشد.

اگر دقت کرده باشید، این موضوع به صراحت بیان نشده است که رأی صادر شده دیگر از دادگاه تجدید نظر به جای دیگری ارسال نخواهد شد و این نشاندهنده این است که بعد از دادگاه تجدید نظر، مرتبه ای بالاتر و عالی مقام تر از دادگاه تجدید نظر نداریم و رأی صادر شده از این دادگاه باید به منصه اجرا برسد و هیچ گونه اعتراضی بر آن وارد نیست.

البته یک مورد استثنایی و کاربردی وجود دارد که امکان دارد، پرونده بعد از دادگاه تجدید نظر نیز ارجاع داده شود و آن در شرایطی است که پرونده از حساسیت بسیار بالایی برخوردار باشد و در نتیجه پیگیری های مکرر و و زیاد وکیل مدافع پرونده بعد از دادگاه تجدید نظر، پرونده مذکور به دیوان عالی کشور فرستاده می شود و کار رسیدگی پایانی پرونده در این مرجع عالی رتبه قضایی پیگیری شود.

اما در واقع بسیار نادر و کمیاب هستند، پرونده هایی که در دادگاه تجدید نظر مختومه اعلام نشوند و به دیوان عالی کشور ارجاع داده شوند. می توان گفت که قریب به اکثریت پرونده ها در همان مرحله و دادگاه تجدید نظر رأی قطعی را اعلام می کنند.

البته اگر به خاطر بیاورید، در مطالب قبلی ذکر کردیم که در دادگاه تجدید نظر از دو قاضی استفاده می شود و لازم است، این نکته حائز اهمیت را در اینجا مطرح کنیم که یکی از دلیل هایی که باعث می شود تا در دادگاه تجدید نظر از دو قاضی استفاده شود،

همین امر است که هیچ یک از طرفین پرونده اجازه هیچ گونه اعتراضی بر رأی صادره نداشته باشند و در واقع رأی صادر شده همان رأی نهایی و قطعی و بدون هیچ گونه تغییری است.

(البته به شرط این که آن درصد بسیار کم پرونده هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع داده می شوند را در نظر نگیریم)، چون بودن دو شخص قاضی در یک زمان مشخص در کنار یکدیگر منجر می شود به این که درصد خطا در رأی صادر شده به شدت کم شود.

البته اگر این موضوع را به درستی بررسی کنیم، متوجه می شویم که بودن دو قاضی در کنار هم فقط منجر به کاهش احتمال خطای غیر عمدی نیست، بلکه اگر احتمال خطای عمدی نیز وجود داشته باشد، بودن دو قاضی در مرحله تجدید نظر منجر به کاهش این احتمال نیز می شود. البته با توجه به حساس بودن موضوع قضاوت، بودن یک قاضی ناعادل نیز بسیار تاسف برانگیز است.

در واقع در مرحله تجدید نظر از دو قاضی استفاده می شود که اگر تحت شرایطی یکی از آن ها دچار خطا و لغزش شد و تصمیم گرفت که به شکل ناعادلانه ای به نفع یکی از طرفین پرونده نظر دهد و رأی صادر کند، آن قاضی دیگر به او اجازه انجام چنین امری را ندهد، چون امکان اعتراض در این دادگاه وجود ندارد و باعث ضایع شدن حق طرف دیگر پرونده می شود. در نتیجه قانون با در نظر گرفتن همین مسئله تدابیر ویژه ای را مد نظر قرار می دهد.

در این بخش از مقاله نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی به عنوان اصلی مقاله مورد نظرمان نزدیک می شویم و در همین مرحله می خواهیم در ارتباط با لایحه تجدید نظر خواهی اطلاعاتی را در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دهیم.

در مطالب بالاتر مطرح کردیم که برخی از پرونده با داشتن یک سری شرایط مشخص به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده می شوند تا به یک حکم قطعی و نهایی برسند. پس در نتیجه در این مرحله از دادگاه تجدید نظر نیز مانند دادگاه عمومی، یکی از دو طرف پرونده برای احقاق حق خود باید لایحه بنویسد.

اما در اینجا یک مسئله وجود دارد و آن هم این است که ممکن است، در دادگاه تجدید نظر برگزاری جلسه دادگاه را مشاهده نکنیم و با توجه به این موضوع یک سوال اساسی پیش می آید که چگونه قاضی به آن لایحه تجدید نظر دست می یابد.

در پاسخ به این سوال چنین گفته می شود که اگر در مرحله تجدید نظر خواهی، اعتراض یکی از طرفین پرونده پذیرفته شود و اگر جلسه دادگاه شکل گرفت، آن شخص مثل جلسه دادگاه عمومی باید لایحه خودش را در روز دادگاه به قاضی پرونده تحویل دهد. البته این شرایط برای زمانی است که اعتراض شما پذیرفته می شود و جلسه دادگاهی هم تشکیل می شود،

اما مسئله اینجاست که حالت دومی پیش بیاید. یعنی اگر اعتراض شما پذیرفته شود، ولی جلسه دادگاهی تشکیل نشود، به چه صورت روال کار ادامه می یابد. قبل از بیان هر نکته ای باید در نظر بگیرید که تشکیل جلسه دادگاهی یک موضوع اختیاری و سلیقه ای نمی باشد، بلکه تحت قوانین خاصی می باشد.

در واقع در قانون بیان شده است که برای کدام جرم ها باید جلسه تجدید نظر دادگاهی شکل بگیرد و برای کدام جرم ها ضرورتی بر تشکیل جلسه تجدید نظر خواهی نیست.

اگر شرایطی پیش بیاید که در آن برگزار کردن جلسه تجدید نظر ضرورتی نداشته باشد و در واقع جلسه ای هم تشکیل نشود، در این صورت به هر یک از طرفین پرونده اختیار می دهند که لایحه تجدید نظرشان را آماده کنند و به دادگاه ارائه دهند.

در این فرصت مشخص شده، شما به عنوان یکی از طرفین پرونده باید یک لایحه مناسب که کامل و جامع باشد را آماده کنید و آن را به یک شعبه ای که از قبل به شما اطلاع رسانی کرده اند، بفرستید تا در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

به این موضوع خیلی مهم دقت کافی داشته باشید که نوشتن این لایحه تجدید نظر به این اندازه اساسی است که شما به عنوان آخرین برگ برنده خود از آن استفاده می کنید.

با توجه به این امر خطیر باید نهایت دقت خود را در نگاشتن لایحه تجدید نظر خواهی به کار ببرید که یک متن مناسب و در واقع مختصر و مفید را بتوانید در دفاع از حق خود به دادگاه تجدید نظر ارائه دهید. برخی از افراد به اشتباه گمان می کنند که اگر برای تجدید نظر خواهی یک جلسه ای برگزار شود، نوشتن لایحه تجدید نظر اصولا ضرورتی ندارد.

به دلیل این که خود آن ها در این جلسه حاضر هستند. در واقع این یک کار کاملا نادرست و اشتباهی است. اگر به خاطر رسیدگی به پرونده شما در دادگاه تجدید نظر یک جلسه ای هم برگزار شود،

در این صورت شما باز هم نیازمند این هستید که برای دفاع کردن از حقوق خود و جلوگیری از تباه شدن آن، یک لایحه تجدید نظر خواهی مناسب را آماده کنید و به دادگاه ارائه دهید. چون قاضی پرونده برای صادر کردن رأی نهایی و قطعی، لایحه تجدید نظر شما را مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند بر اساس آن رأی خود را اعلام کند.

همیشه به این موضوع دقت کافی داشته باشید که انسان ممکن است، کلام و صدا را فراموش کند، اما آن چه که بر روی کاغذی نوشته شده باشد، همیشه جاودان و پایدار است. پس با توجه به این موضوع، حتما نوشتن یک لایحه تجدید نظر مناسب را در کارهای دادگاهی در اولویت اول قرار دهید.

در مطالب قبلی مقاله ی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی،  درباره لایحه تجدید نظر خواهی شرح دادیم و بیان کردیم که به کدام لایحه، لایحه تجدید نظر می گویند و همچنین با ضرورت نوشتن لایحه تجدید نظر و سبک نگارش آن آشنا شدیم.

در ادامه مطلب در خدمت شما هستیم تا این مساله را بیان کنیم که یک لایحه تجدید نظر خواهی باید کدام ویژگی ها را در بر بگیرد، پس ما را همراهی کنید تا این ویژگی ها را به شکل مفصل توضیح دهیم.

همان طور که قبلا به اهمیت سبک نگارش لایحه تجدید نظر خواهی و اثر آن در صادر شدن رأی نهایی پردختیم، در آغاز این مطلب باید به اهمیت این موضوع نیز پی ببرید که یک سری نکات مهمی در رابطه با نگارش لایحه تجدید نطر خواهی وجود دارند که باید مد نظر قرار بگیرند و اگر این نکات را اعمال نکنید، با قطعیت کامل می گوییم که شما هیچ شانسی برای پیروز شدن در مرحله دادگاه تجدید نظر را نخواهید داشت. تا پایان این مطلب و در قسمت های بعدی به طور مفصل به شرح این نکته ها خواهیم پرداخت تا به طور کامل نسبت به آن ها آگاه شوید.

به جز رعایت نکات در نگاشتن لایحه تجدید نظر خواهی، این لایحه حتما باید تعداد دیگری از ویژگی هایی را نیز داشته باشد. از جمله این که این لایحه باید در زمانی که از قبل مشخص شده است، به دادگاه ارائه شود، نه دیرتر و نه حتی زودتر و در واقع ممکن است که شما برای نوشتن یک لایحه با رعایت نکات ویژه بسیار زحمت کشیده باشید، اما نتوانسته اید آن را در زمان مقرر به قاضی و دادگاه ارائه دهید و متاسفانه هر چه رشته اید، پنبه می شود و کار شما بیهوده می شود.

به تناسب هر پرونده ای زمان تحویل دادن لایحه تجدید نظر خواهی نیز تعیین می شود. به این موضوع دقت کامل کنید که اگر تحت شرایطی در دادگاه تجدید نظر خواهی یک جلسه دادگاهی ترتیب داده شود، شما می بایست لایحه تجدید نظر خواهی را نیز در همین جلسه به قاضی پرونده تحویل دهید، اما در حالتی دیگر یعنی این که جلسه تجدید نظر خواهی تشکیل نشود، در این صورت برای شما چند روز را فرصت می دهند که بتوانید طی آن لایحه تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه تحویل دهید.

یکی دیگر از ویژگی های لایحه تجدید نظر خواهی که باید در نظر گرفته شود، هزینه نگاشتن آن لایحه است. البته موضوع هزینه و قیمت در بیشتر مسائل زندگی انسان نقش عمده و اساسی را به عهده دارد و برای همه از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعدای از افراد هنگام نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی از دیگران درخواست کمک می کنند که غالبا آن ها وکیلشان می باشد. به این موضوع دقت کنید که نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی مانند دیگر موارد باید یک قیمت و هزینه کاملا معقول و منطقی را داشته باشد که در بخش های بعدی حتما این موضوع را بیشتر توضیح می دهیم که قیمت یک لایحه تجدید نظر خواهی را چگونه و به چه صورت تعیین می کنند.

ویژگی دیگر یک لایحه تجدید نظر خواهی با ضرب المثل معروف کم  گوی و گزیده گوی چون در، ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارد. پس توجه داشته باشید که لایحه تجدید نظر نیز باید در عین کامل و جامع بودن، مختصر و مفید باشد

و در واقع باید به این مساله توجه کافی را داشته باشید که در نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی مناسب باید تمام مطالبی را ذکر کنید که قاضی را به راحتی هدایت کند که رأی دادگاه را به سود شما اعلام کند و در عین حال هرگز نباید به تفصیل به شرح ما وقع بپردازید.

به گونه ای که قاضی حوصله و وقت خواندن آن لایحه را نداشته باشد. چون اگر دقت کرده باشید، نوشته های بلند و طولانی به دقت و تمرکز زیادی نیازمند هستند.

در قسمت های قبل تر از نوشتار نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی، به این موضوع اشاره کردیم که نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی تا چه اندازه مهم می باشد و یک سری از ویژگی های کلی سبک نگارش این لایحه را بیان کردیم، اما اکنون قصد داریم تا ویژگی های خاص تر و مهمتری از سبک نگارش لایحه مورد نظر را مورد بحث و بررسی بیشتر قرار دهیم.

پس لطفا برای آگاهی بیشتر تا پایان مطلب با ما همراه باشید. اولین نکته خیلی مهمی که در نگارش لایحه تجدید نظر باید مد نظر قرار گرفته شود، این است که این لایحه باید به طور دقیق و کامل با قانون انطباق داشته باشد، البته پیش تر این مطلب انطباق با قانون را به طور مفصل توضیح داده ایم.

حال اگر لایحه تجدید نظر خواهی با قانون انطباق نداشته باشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در جواب باید بگوییم که آن لایحه هیچ ارزش و وجهه قانونی ندارد و نمی تواند برای احقاق حق شما مفید واقع شود.

در واقع قاضی دادگاه بدون کمترین توجهی از آن چشم پوشی می کند و به هیچ عنوان آن را بررسی نمی کند. پس به شما توصیه می کنیم که این موضوع مهم را سر لوحه و گام اولیه در نگارش لایحه تجدید نظر خواهی خود قرار دهید تا بتوانید به نتیجه مطلوبی از ارائه آن به دادگاه برسید.

یک ویژگی دیگر که در نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی بسیار مهم بوده است و باید با دقت کامل رعایت شود، این است که متن لایحه شما باید سلیس و روان باشد.

البته منظور از سلیس و روان بودن متن لایحه این است که آن متن به گونه ای نوشته شود که خواننده آن بتواند با هر سطح سوادی آن را بخواند و متوجه مفهوم اصلی اش شود.

گاهی اوقات این مساله رخ داده است که متاسفانه نویسنده لایحه از کلمات نامانوس و واژگان غریبی استفاده کرده است، به شکلی که خواندن و درک کردن آن لایحه کاری بس دشوار می باشد، با هدف این که بالا بودن سطح سواد خود را نشان دهد.

البته در نظر داشته باشید که مطالب نوشته شده در سطر بالا دلیل بر این نیست که در نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی، کاهلی و بی اهمیتی قرار بگیرد.

به گونه ای که آن را مانند یک نامه کاملا عادی بنویسند، چرا که در هر صورت این لایحه یک نامه اداری و کاملا رسمی شمرده می شود و به طور خلاصه می توان گفت که منظور از روان بودن متن لایحه تجدید نظر این است که شما مطالب مورد نظرتان را بر اساس قانون کاملا ساده و بدون تکلف و پیچیدگی، اما به سبک و سیاق حقوقی بنویسید.

مثلا خود ما در همین مقاله اگر دقت کرده باشید، برای درک و فهمیدن درست و راحت شما، هیچ کدام از مطالب را با زبان و سبک و سیاق حقوقی بیان نکرده ایم.

اما برای نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی نباید این گونه عمل کرد و همچنین نباید با به کار بردن واژگان و اصطلاحات حقوقی یک متن سخت و غیر قابل درک ایجاد کرد و در واقع با به کار گرفتن همه نکته ها در حد متوسط، یک کار عاقلانه و معقول را انجام دهیم.

نکته مهم بعدی در نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی، شیوا بودن متن لایحه است که باید مورد توجه کامل قرار گیرد، البته اگر دقت کرده باشید، این ویژگی با ویژگی قبلی یعنی روان بودن متن ارتباط کاملا مستقیمی دارد.

دقت کنید که متن لایحه تجدید نظر خواهی نباید طولانی شود و در هنگام نوشتن رعایت کنید که یک متن کاملا واضح و در واقع یک متن شسته رفته را ارائه دهید.

منظور این است که در کوتاه ترین شیوه ممکن تمام مطالب کلیدی و مهم را بیان کرده باشید و برای رسیدن به این هدف باید از نوشتن مطالب جزئی و کم ارزش و در واقع مطالب حاشیه ای پرهیز نمایید.

در سطرها و بخش های قبلی از مقاله ی علمی حقوقی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی به این نکات پرداختیم که یک لایحه تجدید نظر خواهی مناسب که بتواند مفید واقع شود، چه ویژگی هایی باید داشته باشد و آن ها را به طور مفصل شرح دادیم.

اما اکنون این سوال در ذهن ما ایجاد می شود که آیا کسی هست که بتواند بر اساس آن نکات، یک لایحه تجدید نظر مناسب را بنوسید؟ برای اطلاع یافتن از توانایی اشخاص در نوشتن لایحه با ما در ادامه مطالب همراه باشید تا به طور کامل به این موضوع کلیدی و مهم نیز دست یابیم.

اگر فقط بحث نوشتن در میان باشد که هر شخصی که سواد خواندن و نوشتن را داشته باشد، پس می تواند یک لایحه تجدید نظر خواهی را بنویسد. اما اگر بحث نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی مناسب و مفید باشد، باید بگوییم که هر کسی از پس نوشتن درست آن بر نمی آید.

اگر به خاطر داشته باشید، اولین ویژگی یک لایحه مناسب را انطباق با قانون بودن آن مطرح کردیم. پس کاملا واضح و مبرهن است که شخصی قادر به نگارش متن لایحه تجدید نظر خواهی مناسب است که با قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران کاملا آشنا و مانوس باشد تا به راحتی بتواند نوشته خود را با آن ها انطباق دهد.

البته اگر به عمق مطلب بیان شده در سطر بالا توجه و دقت کافی را مبذول کنید، متوجه می شوید که شخصی می تواند در نوشتن لایحه موفق عمل کند که تحصیلکرده ای در رشته حقوق باشد و یا این که در زمینه این رشته معلومات کامل و جامع و درستی داشته داشته باشد تا بتواند به راحتی از ماده های قانونی در جای مناسبشان استفاده کند و به استدلال درستی در موضوع مطرح شده برسد و باید بیان کنیم که این یکی از مهمترین ویژگی های نویسنده متن لایحه است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد، چون موفقیت در نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی به شدت به آن وابسته است.

گاهی برخی اشخاص هستند که در علم حقوق تحصیل کرده اند و با اصطلاحات مختص این رشته آشنایی کامل دارند، ولی در نوشتن یک لایحه تجدید نظر مناسب عاجز می مانند. اگر به دقت به نوشته این اشخاص نگاه کرده باشیم و آن ها را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که متن لایحه ای که این اشخاص نوشته اند، شیوا و روان نیست.

پس صرف داشتن تخصص در علم حقوق و به کار بردن اصطلاحات مخصوص این رشته نمی تواند نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی مناسب را برای شما ضمانت کند و در یک جمله، روان و سلیس بودن متن ارتباط مستقیم و کاملی با رشته دانشگاهی شخص نویسنده ندارد.

گاهی اوقات برخی از افراد را مشاهده می کنیم که با داشتن سطوح بالای علم و دانش، اما متاسفانه قادر به نوشتن چند جمله مناسب و مرتبط نیستند و البته عکس این موضوع نیز صادق می باشد، یعنی این که افرادی هستند که با وجود نداشتن سطح سواد بالا و یا تحصیلات عالیه، به راحتی متونی روان و شیوا را ایجاد می کنند.

پس نتیجه می گیریم که برای نوشتن یک لایحه تجدید نظر مناسب و معقول، شخص نگارنده باید علاوه بر داشتن علم تخصصی حقوق و کاربرد مناسب و بجا و آشنایی با اصطلاحات و واژگان حقوقی، باید قلمی روان و شیوا نیز داشته باشد.

ویژگی بعدی که یک نگارنده خوب لایحه نویسی باید داشته باشد، ارتباط مستقیمی با مفهوم این ضرب المثل دارد که می گوید کار نیکو کردن از پر کردن است. به این معنی که شخص نویسنده لایحه باید تجربه کافی در این زمینه داشته باشد. اگر چه برخی از افراد گمان می کنند که تجربه نقش مهمی در این کار ندارد و در واقع از اهمیت آن و کاربردش در نوشتن لایحه مناسب کاملا غافل و بی خبر هستند. اما ما می خواهیم در بخش های بعدی به این موضوع بیشتر بپردازیم و توضیحات کامل تری را در این زمینه ارائه دهیم. با ما بمانید.

همان طور که در تیترهای قبلی اشاره داشتیم و اکنون نیز تاکید بسیار می کنیم که در زمان نوشتن لایحه باید جزئیات و حواشی بی اهمیت را از ذهن و همچنین از لایحه نوشته شده پاک کنیم و در واقع آن ها را نادیده بگیریم.

در کل منظور ما این است که تنها نکات و مطالب کلیدی که راهگشا و در واقع راهنمایی برای قاضی می باشد تا بتواند بر اساس آن رأی درست نهایی را صادر کند را باید در متن لایحه تجدید نظر گنجاند. اما با توجه به این موضوع ذهن انسان درگیر می شود که گاهی اوقات باید جزئیات را نیز بیان کرد.

در حالی که در شرایط دیگری باید از ذکر جزئیات خودداری کرد و این ما را به اشتباه می اندازد. بنابراین اکنون می خواهیم ببینیم که به چه صورت ما می توانیم تشخیص دهیم که کدام جزئیات کلیدی و مهم هستند و کدام جزئیات بی ارزش و حاشیه ای هستند. پس برای پیدا کردن پاسخ این سوال مهم در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

پاسخ به این سوال مهم در یک کلمه مهم گنجانده می شود و آن کلمه هم تجربه می باشد. یعنی یک نفر که لایحه تجدید نظر خواهی می نویسد، فقط از طریق کسب تجربه می تواند به مرور تشخیص دهد که کدام جزئیات ضروری و مهم هستند و کدام جزئیات اضافه هستند و ذکر کردنشان کار درستی نیست و در واقع ارزش کاربردی ندارند. با دانستن این مطلب اکنون به ارزش و جایگاه مهم تجربه برای نوشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی مناسب پی خواهیم برد.

در تیتر قبلی از نوشتار نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی، در مورد ویژگی های یک لایحه تجدید نظر مناسب صحبت کردیم و در ادامه مطلب به بیان و توضیح ویژگی هایی که یک نویسنده ماهر که بتواند لایحه تجدید نظر را مطابق با اصول و قوانینی بنویسد پرداختیم.

با توجه به این مطالب، ما به یک نتیجه گیری خوب می رسیم و آن این است که یک وکیل خوب و ماهر همان شخصی است که این ویژگی های ذکر شده را داشته باشد و به نوشتن یک لایحه تجدید نظر مناسب توانا می باشد.

اکنون می خواهیم به این موضوع بپردازیم که یک وکیل ماهر باید کدام ویژگی ها را داشته باشد. پس ادامه مقاله را از دست ندهید. چون می خواهیم به این موضوع مهم به طور مفصل بپردازیم.

توانایی و قدرت استدلال یکی از برجسته و اساسی ترین خصلت های یک وکیل مدافع خوب می باشد و در واقع این شخص وکیل باید به اندازه ای توانمند باشد که از تمام نکات کلی و جزئی که در دادگاه اتفاق می افتند، به سود موکلش استفاده نماید و این مهم به دست نمی آید مگر این که او توانایی بالایی در استدلال کردن را در وجودش داشته باشد و به این معنی که یک وکیل خوب با داشتن توانایی در کنار هم قرار دادن مطالب و اتفاقات و درک درست از آن ها به نتیجه گیری های درست و منطقی دست یابد.

نتیجه گیری درست، یک موضوع مهمی است و دارای اهمیت زیادی است. چون اگر شما مطالب را با یک چیدمان درست و خوب کنار هم قرار دهید و نتوانید از آن ها یک نتیجه درست و منطقی بگیرید، پس آن استدلال که شما به دست آورده اید نیز هیچ گونه ارزش قانونی در دادگاه را ندارد. پس داشتن قدرت بالای استدلال برای یک فرد وکیل جزء ویژگی های مهم می باشد.

اگر در جریان باشید و از روال کار آگاه باشید، می بینید که در جلسه های دادگاه غالبا دو طرف پرونده صحبت نمی کنند، مگر در برخی موارد از جمله این که قاضی پرونده و یا وکیل مدافع طرف مقابل آن ها را خطاب قرار دهند.

یعنی در بیشتر اوقات این وکیل است که کار صحبت کردن را در اختیار دارد و در واقع شخص وکیل باید از قدرت بالای سخنوری نیز برخوردار باشد و حقیقتا این وکیل مدافع است که در جلسه های دادگاه حرف می زند و به سوالات قاضی پاسخ می دهد و در واقع می تواند رأی دادگاه را به نفع موکل خود تغییر دهد.

با توجه به این موضوع باید خاطر نشان کنیم که اگر یک فرد وکیلی قدرت بیان و سخنوری خوبی نداشته باشد، در عمل باید گفته شود که او در جلسه دادگاه هیچ گونه توان و قدرتی ندارد.

ویژگی دیگر یک وکیل مدافع خوب که در اینجا می خواهیم مفصل به آن بپردازیم، توان مدیریتی بالا می باشد. در بعضی از جلسات دادگاه دیده شده که یک وکیل مدافع دارای قدرت بالایی در مدیریت می باشد و به گونه ای مدیریت جلسه دادگاه را به عهده می گیرید و همین موضوع باعث می شود که راحت تر بتواند رأی دادگاه را به نفع موکل خودش تغییر دهد. پس باید به این موضوع مهم اهمیت داده شود و نباید از آن چشم پوشی کرد.

حال و احوال و روحیات شخصی فرد وکیل نیز بر روند جلسه دادگاه به صورت غیر مستقیم اثر گذار می باشد و یکی از این احوالات روحی، خونسردی شحص وکیل می باشد.

چون گاهی اوقات پیش می آید که در برخی جلسات دادگاه رأی به نفع موکل جلو نمی رود و این موضوع می تواند آرامش شخص وکیل را تحت تاثیر قرار دهد، به این صورت که اگر وکیل بتواند خونسردی خود را حفظ کند، راحت تر و بهتر می تواند جلسه دادگاه را تحت مدیریت خود بگیرد. در حالی که اگر بر عکس این حالت پیش بیاید، دیگر هیچ گونه کاری از او بر نمی آید که بتواند بر روند بهتر جلسه اثر گذار باشد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم یک وکیل مدافع خوب، امانتداری و داشتن صداقت در کار او می باشد. چون این امکان وجود دارد که اگر وکیل شخص صادقی نباشد، در پی این مسئله می باشد که از موکل خود هزینه های بیشتری را دریافت کند که در واقع این مساله مخالف ارزش ها و آرمان های درست انسانی می باشد و گمان می رود که اهمیت این امانتداری و داشتن صداقت بر هر کسی، یک موضوع واضح و مبرهن است که دیگر نیازی به توضیح بیشتر درباره این موضوع نمی باشد.

همان طور که  ملاحظه فرمودید در مطالب قبل تر از متن خود با عنوان نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی بیان کردیم که یکی از ویژگی های یک لایحه تجدید نظر خوب این است که باید هزینه و قیمت مناسبی هم داشته باشد.

اکنون و در این بخش از مقاله تصمیم داریم تا درباره قیمت نوشتن و تنظیم کردن یک لایحه تجدید نظر خواهی به طور مفصل برای شما توضیحاتی را ارائه دهیم تا با این موضوع آشنایی پیدا کنید. زیرا همان طور که قبلا نیز گفتیم، مساله بار مالی و هزینه های نگاشتن یک لایحه تجدید نظر خواهی یک مساله با اهمیت و مهمی می باشد و باید به آن به طور ویژه توجه کرد.

هزینه و قیمت نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی به علل و موارد متفاوتی وابسته می باشد. قبل از هر چیز این بستگی به شرایط خود شما به عنوان یکی از طرفین پرونده دارد.

اگر که شما برای پرونده خود وکیل اختیار کرده اید، پس دیگر نباید نگران هزینه نوشتن لایحه تجدید نظرتان باشید، چون نوشتن و تنظیم کردن این لایحه یکی از چند وظیفه وکیل پرونده به شمار می آید،

اما اگر شرایط شما برای روال رسیدگی به پرونده تان در دادگاه به گونه ای بوده است که وکیل اختیار نکرده باشید، در این صورت برای نوشتن و تنظیم کردن لایحه تجدید نظر خواهی نیاز دارید که از یک وکیل برای این کار کمک بگیرید.

مطلب دیگری که در هزینه نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر تاثیر گذار است، وابسته به موضوع پرونده می باشد و این که پرونده شما یک پرونده ساده و یا یک پرونده پیچیده باشد، قیمت نوشتن لایحه اش متفاوت می شود.

البته این یک موضوع کاملا آشکار و مبرهن است که هر چه پرونده ساده تر باشد، هزینه نوشتن لایحه تجدید نظر خواهی آن نیز کمتر و پایین تر است و البته عکس این موضوع نیز صادق می باشد و برای پرونده با سطح پیچیدگی بیشتر، باید هزینه بیشتری را متحمل شوید.

البته یک نکته خیلی مهم را لازم است که اینجا یاد آور شویم که نهایت تلاش خود را به کار ببرید تا کار نوشتن و تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی خود را به یک وکیل ماهر و با تجربه بسپارید که اطمینان حاصل کنید، هزینه ای را که در این زمینه متحمل می شوید را تباه نکرده اید. البته ما در قسمت های قبل تر همین نوشتار، راجع به ویژگی های یک وکیل خوب توضیح داده ایم و شما با مراجعه به آن ها و تاکید بر آن ویژگی ها می توانید با اطمینان بیشتری وکیل مناسب را انتخاب کنید.

در این بخش از نوشتار خود با عنوان نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی قصد داریم تا نمونه هایی عینی و واقعی لایحه های مربوط به دفاعیه تجدید نظر حقوقی را برای شما عزیزان بیان نماییم. خواهشمند است با دقت به محتوای این لایحه ها دقت نمایید:

در اینجا مجموعه توضیحات ما در زمینه ی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی به پایان رسید. امید داریم تا موارد مختلفی که در مقاله ی علمی حقوقی نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی برای شما عزیزان بیان کردیم، مفید و مثمر ثمر بوده باشند و به خوبی با شرایط مربوط به نمونه لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی آشنا شده باشید.

به شما عزیزان خواننده توصیه می کنیم که در پرونده های واقعی که در ارتباط با لایحه دفاعیه تجدید نظر حقوقی دارید، با افراد متخصص و با تجربه که در حوزه ی این پرونده ها از سابقه ی خوبی برخوردار هستند، مشورت نمایید. این ها پرونده هایی کاملا تخصصی می باشند و با تکیه بر دانش فردی و یا تجربه ی افراد غیر متخصص به نتیجه های خیلی مناسبی دست پیدا نخواهید کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

با ما همراه وید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه به شورای حل اختلاف آشنا شوید. در حقیقت افرادی که برای دریافت حق  و حقوق

موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی توقیف خودرو خود برای شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید

با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه بانی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه دادگاه حقوقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.