نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده
نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/  پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده

 

موضوع : نمونه لایحه دفاعیه پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده

کلاسه:………

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

خواهان:

 خوانده :

خواسته:

موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ………. مثبوت به شماره……..

 

ریاست محترم شعبه….. دادگاه عمومی حقوقی…

سلام علیکم –

با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خواهان پرونده آقای /خانم ……………….. در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده بتاريخ…………. خاطر عالی را مستحضر می دارد:

استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولا چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالأ وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق

(كلمة حق يراد بهاء الباطل) می باشند و این اقدام صرفأ بعلت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:

بر اساس قاعده عقلی تلازم و قاعده اذن اذن در شيء اذن در لوازم آن نیز هست، در نتیجه استدلال وکیل محترم خوانده با توجه به گواهی رشد ارائه شده در هنگام ازدواج فاقد مبنای حقوقی و شرعی و مردود می باشد.

با وصف فوق:

ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات بعمل آمده، صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.

 

 

 

باتشکروتجدیداحترام

وکیل خوانده

 

 

 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما *

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

داپکده : سامانه هوشمند خدمات حقوقی در کشور میباشد که میتوانید تمامی امور حقوقی خود از مشاوره تا انجام امور وکالتی خود ر به وکلای ین مجموعه واگذار کنید.

صفحه اصلی

نمونه لایحه دفاعیه خوانده در دعوی حقوقی ابطال مبایعنامه و قراردادعادی

۱۳دی ۱۴۰۰

نمونه لایحه دفاعیه خوانده در دعوی حقوقی ابطال مبایعنامه و قرارداد عادی 

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب تانیا فرزند پیرو ابلاغیه شماره مورخ 21/09/1400 درخصوص پرونده کلاسه نظر به محرز بودن ایرادات شکلی و ماهوی در دادخواست مطروحه مبنی بر اعلام بطلان معامله و ابطال مبایعنامه ، صدور دستور موقت و ابطال سند رسمی،دفاعیات خویش را معروض می دارد:

1-با مراجعه به فرهنگ لغات حقوقی دکتر لنگرودی فقیه ،مجتهد ، فیلسوف، استاد دانشگاه تهران معتقد هستند که بطلان ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی فاقد اثر است و نمیتوان موجودیتی برای آن تصور نموده بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این که ما به وضعیت بطلان عالم یا جاهل باشیم در حالی که ابطال امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ايراد است كه به آن علت، ممكن است درخواست ابطال، به ميان آيد لهذا ابطال یک عمل توسط دادگاه می باشد که عناصر خاص خود را دارد که در این دادخواست مجال آن نیست.حال اینکه بطلان در لغت لاف حق است در اصطلاح قانون مدنی عبارت از اینکه عمل مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب گردد لذا عقدی که به موجب قانون از روز پیدایش خود باطل بوده قابل ابطال نیست ، چه ابطال باطل ، تحصیل حاصل است و آن محال می باشد ، لهذا با توجه به مراتب معنونه دادخواست وکیل واخوانده مشمول دعوی ظنی بوده که استحقاق قرار رد دعوی را دارد

2-نخستین خواسته خواهان ابطال اسناد رهنی است.این درحالی است که دعوی به  طرفیت مرتهن اقامه نگردیده است و این امر خلاف اصل تناظر است که مقرر می دارد، رسیدگی به دعوی بدون ذینفع یا صاحب حق مسموع نیست. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی  است.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعادها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد حال آن که اینجانب خوانده ادعای ابطال اسناد رهنی مشخص نیست تا  محملی برای مورد مناقشه قراردادن این ادعا وجود داشته باشد. همچنین به موجب بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، اگر ادعا متوجه شخص خوانده نباشد صدور قرار رد دعوا مقتضی است.

3-ایراد شکلی دیگر متوجه خواسته دوم خواهان است که ابطال معامله را به نحو مبهمی تقاضا نموده است زیرا تبیین ننموده است که قرارداد و معامله موضوع خواسته ابطال از کدام یک از اقسام عقود و معاملات است همچنین تاریخ وقوع قرارداد مشار الیه و طرفین آن لحاظ نشده است.

4-برخلاف نص صریح بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست خواهان ظنی و احتمالی بوده و جزمی نیست چراکه؛ خواهان  ابطال مبایعه نامه را بعنوان احد از خواسته های خویش مطرح نمده است  درحالیکه تاریخ مبایعنامه، طرفین بیعنامه و مشخصات آن بیان نشده است لذا ایراد شکلی محرز بوده و از دیگر موارد رد دعواست.

5-خواسته های خواهان به بصورت فعلی قابلیت استماع ندارند زیرا خواهان خواسته های متعدد را ضمن دادخواست واحد تقدیم نموده است. بررسی و تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل» دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» حال آن که خواهان از طرفی اعلام و تائید ابطال اسناد رهنی را تقاضا نموده است و از طرف دیگر اعلام ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی 52363 فرعی از 88اصلی واقع در بخش 11 تهران و اعلام و تائید ابطال بیعنامه پلاک ثبتی مذکور را تقاضا نموده است که  در ارتباط کامل با یکدیگر نبوده و اتخاذ تصمیم در خصوص اسناد رهنی موثر در ابطال یا عدم ابطال بیعنامه مشار الیه نخواهد بود لذا دادخواست مذکور از این جهت نیز محل اشکال است.

علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد ماده 190 قانون مدنی و همچنین بندهای 4 و 9 ماده 84 و مواد 197 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور قرار رد دعوا از محضرعالی مورد تقاضاست. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان است.

مشاوره تلفنی با وکیل کیفری

وکیل ارث

ترمیم بکارت در ارتکاب جرم تدلیس در نکاح

مجازات ضبط صدای دیگران

مشاوره تلفنی با وکیل طلاق

وکیل تلفنی ملکی

آنچه در مورد مزایده ملک باید بدانید

اعتبار معامله شخص ورشکسته

قرار ترک تعقیب

قرار جلب به دادرسی

ما آنچنان به خدمات حقوقی خود ایمان داریم که برای تمامی خدمات حقوقی مان ضمانت قیمت و کیفیت را توأم با نماد اعتماد و گواهی حسن انجام کار ارائه می دهیم؛ در وکلای تلفنی همه چیز ساده و آسان است، برای مشاوره حقوقی تلفنی ۲۴ ساعته ارزان، تنها کافیست تا با یکی از دو شماره وکیل را که در ادامه می بینید تماس گرفته و با بهترین وکیل حقوقی که می تواند به شما کمک کند، متصل شوید

مشاوره تلفنی با وکیل کیفری

وکیل ارث

ترمیم بکارت در ارتکاب جرم تدلیس در نکاح

مجازات ضبط صدای دیگران

صفحه اصلی | وبلاگ | لیست هزینه مشاوره حقوقی تلفنی | استخدام

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.

 

باسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی …………

سلام علیکم؛

احتراماً اینجانب ……… فرزند ……… پیرو ابلاغیه شماره ………. مورخ ……….. و طرح دادخواست تقابل شماره ………….  به شماره  پرونده …………. توسط جناب آقای ………… فرزند ………،   را  به استحضار عالی مراتب دفاع خویش را می رساند:نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

دادخواست مطروحه واجد ایرادات شکلی و ماهوی ذیل می باشد:

 

 

النهایت با عنایت به مراتب اشعاری و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد65 و 141 و 197 همان قانون و مستنداً به جاکمیت اصل برائت،صدور قرار رد دعوا از محضرعالی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام

 

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب – ابتدای کارگر جنوبی – کوچه رشتچی – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل – روبروی افتاب 60 – مجتمع تجاری محسنی – طبقه اول – واحد 102.

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

 

اگر تاکنون درگیر پرونده های حقوقی مختلف شده باشید، متوجه این موضوع می شوید که نوشتن لایحه حقوقی یکی از اساسی ترین و مهم ترین مسائلی است که در روند دادرسی پرونده های مختلف الزامی است. نوشتن لایحه حقوقی تا حدی در تعیین سرنوشت یک پرونده در مراجع قضایی موثر می باشد که به تمامی افراد توصیه می شود، به سراغ یک وکیل متخصص و حرفه ای بروند.

وکلای متخصص معمولا دارای آگاهی کافی در مورد نحوه نوشتن لایحه حقوقی می باشند و به خوبی می دانند که باید از چه دلایل و استناداتی در متن لایحه استفاده کنند تا در روند دادرسی پرونده موثر باشد. برای حضور در مراجع قضایی و دفاع از حقوق خود باید نکات قانونی را اجرا کرد که یکی از اصلی ترین نکات، نوشتن لایحه حقوقی است.

اگر بخواهیم به طور کلی کاربرد نوشتن لایحه حقوقی را مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم آن را در دسته بندی زیر بگنجانیم:

نوشتن لایحه حقوقی در مجلس شورای اسلامی برای ارائه پیشنهاد دولتی

نوشتن لایحه حقوقی در روند دادرسی مراجع قضایی برای ارائه درخواست یا دفاعنمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

مسلما کاربرد های نوشتن لایحه حقوقی دارای تفاوت های بسیار زیادی با یکدیگر می باشند و نمی توان آنها را یکسان دانست. اگر شما جز آن دسته از افرادی هستید که دوست دارید از تمامی قواعد و قوانین مربوط به نوشتن لایحه حقوقی اطلاع پیدا کنید، به شما توصیه می کنیم که در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

بسیاری از افرادی که قصد ارائه لایحه به مراجع قضایی را دارند معمولا به سراغ یک وکیل با تجربه برای نوشتن لایحه حقوقی می روند. معمولا وکلاییی که دارای مهارت و تخصص در این زمینه می باشند، می توانند متن لوایح حقوقی را به بهترین نحو ممکن تنظیم کنند و با استفاده از مستندات قانونی به اعتبار آن بیفزایند.

معمولا چنین افرادی دارای توانایی تنظیم متون حقوقی در چهارچوب قوانین کشور می باشند و قلم گویا و نسبتا فصیحی دارند و همین موضوع باعث می شد تا روند دادرسی با سرعت بیشتری طی شود. هرگونه اشتباه و پیچیدگی در متن لایحه می تواند باعث تضییع حقوق افراد و اطناب روند دادرسی به جریان پرونده گردد.

شاید در نگاه اول شما با خود فکر کنید که نوشتن لایحه حقوقی کار سختی نمی باشد اما بهتر است این موضوع را فراموش نکنید که همه پرونده هایی که به محاکم قضایی ارائه می شوند دارای جریان ساده ای نمی باشند و رد برخی از موارد ممکن است جریان پرونده بسیار پیچیده باشد، پس کاملا طبیعی است که روند رسیدگی به چنین پرونده هایی دارای مشکلات و پیچیدگی های خاصی باشد. یک وکیل حرفه ای و با تجربه از تمامی این پیچیدگی ها و مشکلات آگاهی دارد و میتواند با توجه به موضوع پرونده، نوشتن لایحه حقوقی را به صورت حرفه ای انجام دهد تا جریان پرونده درگیر مشکلات و پیچیدگی های قانونی نشود.  فراموش نکنید که نوشتن لایحه حقوقی باید در مدت زمانی معین انجام شود و هنگامی که این زمان بگذرد، دیگر نمی توان لایحه را به محاکم قانونی مربوطه ارائه داد.

نوشتن لایحه حقوقی گرچه از نظر قانون در موارد مختلف الزامی ندارد، اما می تواند کاربرد بسیار زیادی در مراجع قضایی داشته باشد. در واقع لایحه قانونی از نظر مراجع قضایی مانند دادگاه ها بسیار اهمیت و اعتبار بالایی دارد. یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که لایحه قانونی یک سند کاملا حقوقی محسوب می شود و به زبان قانون نوشته شده است. از این رو مراجع قضایی به سرعت می توانند مفهوم آن را درک کنند و بر اساس آن دست به تصمیم گیری بزنند.

اما بیایید کمی بیشتر در این باره صحبت کنیم. احتمالا با عنوان ارائه لایحه توسط دولت به مجلس آشنا باشید. لایحه دراین حالت پیشنهاد یا درخواستی قانونی است که از سمت دولت به مجلس داده می شود تا مجلس به عنوان یک مرجع قانون گذار آن را بررسی کند و بر اساس نیاز دولت اقداماتی را صورت دهد.

نوشتن لایحه حقوقی در مراجع قضایی نیز تقریبا معنی شبیه به این موضوع دارد. در کلام ساده تر طرفین دعوی وقتی درخواستی از مرجع قضایی مانند دادگاه دارند و یا می خواهند از خود دفاعیه ای داشته باشند و یا خواستار تغییراتی در روند دادرسی هستند می توانند از لایحه قانونی استفاده کنند. این لایحه باید کاملا با زبان قانون و استدلال نوشته شود. از این روست که گفته می شود نوشتن لایحه حقوقی یک امر کاملا تخصصی محسوب می شود و باید توسط یک مشاور یا وکیل قانونی انجام شود.

اما نکته مهم دیگر این است که طرفین یا وکلای قانونی در مراجع قضایی می توانند بدون نوشتن لایحه حقوقی بیشتر این موارد را به صورت شفاهی بیان کنند و این بیانات توسط منشی دادگاه ثبت شود. اما چرا طرفین بیشتر مایل هستند که به جای بیان شفاهی این مسائل اقدام به نوشتن لایحه حقوقی می کنند؟

بیان شفاهی مسائل قانونی و درخواست ها در دادگاه حتی توسط وکلا پایه یک دادگستری اشکالاتی دارد. مهمترین این موارد این است که در بیان شفاهی همیشه امکان سوء برداشت وجود دارد. در واقع در بیان شفاهی یک مفهوم مسلما مرجع قضایی و طرف دیگر دعوی دقیقا آن چیزی که در ذهن شما یا وکیل قانونی شماست را دریافت نمی کنند و همین موضوع باعث سوء برداشت و در نهایت باعث سوء رفتار می شود.

از طرف دیگر یک وکیل هرچقدر هم که بیان شیوا و برنده ای داشته باشد باز هم نمی تواند به طور کامل هر آنچیزی که برای آن برنامه ریزی کرده و آماده شده را بیان کند. شما در بیان شفاهی یک مفهوم تحت اختیار شرایط دادگاه هستید. ممکن است هر اتفاقی بیفتد و به هر دلیل بیان شما یا وکیل شما قطع شود و همین موضوع باعث از بین رفتن بخش بزرگی از این صحبت ها می شود.

همچنین در نظر داشته باشید که در بیانات شفاهی ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد. اشتباهاتی که ممکن است بتوان از آن ها بر علیه خود شما استفاده کرد.

تمامی این موارد و نقاط ضعف باعث شده است که عملا بسیاری از وکلا و طرفین دعوی به جای مطرح کردن درخواست ها، دفاعیه ها و … آن ها را با نوشتن لایحه حقوقی به دادگاه تقدیم کنند. این موضوع از نظر دادگاه نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا دادگاه می تواند سریع تر و راحت تر به این موضوعات رسیدگی کند و تصمیمات بهتری بگیرید.

شما با نوشتن لایحه حقوقی می توانید تمامی موارد قانونی و استدلال های مورد نظر خودتان را به طور کامل بیان کنید و چندین بار آن را مورد بررسی قرار دهید تا نکته ای از قلم نیفتاده باشد. بنابراین عملا می توان گفت که لایحه قانونی می تواند بسیار پر سود تر از ده ها بار دفاعیه یا هر نوع بیانات شفاهی دیگر در دادگاه باشد.

یکی دیگر از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که بین لایحه قانونی و دادخواست تفاوت های عمده ای وجود دارد. در واقع وقتی تعریف نوشتن لایحه حقوقی را بیان می کنیم، عده ای تصور می کنند که لایحه قانونی همان دادخواست است. در حالی که از نظر قانون این چنین نیست.

شما در دادخواست ادعایی که به طرفیت فرد حقیقی یا حقوقی بیان می کنید و از مرجع قضایی می خواهید که این دعا را بررسی کند. در حالی که در لایحه شما درخواست های خودتان را از مرجع قضایی بیان می کنید. مثلا شما از دادگاه می خواهید که نسبت به ارائه مدرک به شما زمان بدهد، در این حالت دادخواست کارایی ندارد، بلکه شما باید با نوشتن لایحه حقوقی این مسئله را به گوش دادگاه برسانید. مثال دیگر این که شما می خواهید مدارک خودتان را به دادگاه ارائه بدهید، این مدارک اگر با نوشتن لایحه حقوقی همراه باشد می تواند تاثیر چند برابری داشته باشد.

از طرف دیگر در دادخواست شما خوانده را مشخص می کنید و آدرس او برای دریافت ابلاغیه را اعلام می کنید. اما وقتی طرف خوانده در دادگاه حضور دارد دیگر چه لزومی است که در موارد مختلف همچنان از دادخواست استفاده کنید؟ مگر این که بخواهید خوانده دیگری را به این دادگاه دعوت کنید. در این حالت شما می توانید دادخواستی دیگر به طرفیت فرد جدید تنظیم کنید.

این موارد به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه دادخواست و لایحه قانونی از یکدیگر متفاوت هستند و هیچگاه نمیتوان آن دو را به جای هم گرفت.

ویژگی بسیار مهمی که لایحه قانونی دارد این است که با زبان قانون نوشته می شود. یعنی در آن شما باید به مواد و قوانین مختلف استناد داشته باشید تا بر اساس این مواد قانونی قاضی را مجاب کنید. هر چه این استنادها منطقی تر و بهتر باشد همانقدر احتمال موفقیت شما در دادگاه بیشتر می شود.

از طرف دیگر لایحه قانونی از نظر دادگاه بسیار مهم و با اعتبار است. اما این اعتبار زمانی به یک لایحه قانونی داده می شود که این لایجه بر اساس اصول و قواعد اصلی خود نوشته شده باشد.

بنابراین در نوشتن لایحه حقوقی تنها بیان خواسته یا دفاعیات اهمیت ندارد، بلکه در کنار این مسائل استفاده درست و به جا از قوانین نیز مهم است.

پس بهترین لایحه قانونی، آن است که توسط یک وکیل آشنا به پرونده نوشته شود. اگر شما از همان ابتدا از یک وکیل ثابت در این پرونده کمک گرفته باشید، این وکیل می تواند به سبب آشنایی به پرونده و همچنین با مواد قانونی مختلف لایحه قانونی مناسبی را برای شما آماده کند.

یکی از تفاوت های مهم دادخواست و لایحه قانونی نیز دقیقا در همین موضوع است. در واقع نوشتن لایحه حقوقی بسیار سخت تر و حساس تر از نوشتن یک دادخواست است. شما می توانید بدون استناد به هیچ قانونی دادخواست خود را به دادگاه ارائه کنید، در حالی که در لایحه قانونی این قوانین هستند که حرف اول را می زنند. شما نمی توانید به سادگی از کنار این مسئله عبور کنید و آن را نادیده بگیرید.

توجه داشته باشید که یک وکیل به صورت تخصصی با قوانین مختلف سر و کار دارد. پس به خوبی می داند که در چه موقعیتی از چه قانونی استفاده کند. از این رو حتما در نوشتن لایحه حقوقی از یک وکیل پایه یک دادگستری یا حداقل از یک مشاور حقوقی استفاده کنید. گروه وکلای پارسا میتواند انتخاب خوبی برای این مسئله باشد.

نوشتن لایحه حقوقی نقش موثر و بسیار بالایی در روند دادرسی پرونده ها دارد. به همین علت هم به بیشتر افراد توصیه می شود که قبل از نوشتن لایحه حقوقی اطلاعات لازم را در مورد این سند قانونی بدست آورند. به طور خلاصه به جایگاه لایحه حقوقی در قانون آیین مدنی اشاره می کنیم تا با آگاهی های لازم را در رابطه با این موضوع بدست آورید:

در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در‌دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای‌خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بهاء معلوم باشد.

مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد – تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

اگر مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به‌درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید و یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی‌علیه حق‌حضور خود را ساقط کرده باشد. اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست‌مدعی‌علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرسیهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.

دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی‌علیه تا موعدی که برای آخرین‌لایحه پاسخ‌نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

در دادرسی‌های اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و‌پس از نوشتن لایحه حقوقی آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا‌اولین جلسه دادرسی داده شود.  در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود‌تأخیر جلسه را بخواهد.

همانطور که میدانید، اهمیت پرونده های کیفری در محاکم قضایی بسیار زیاد است؛ چرا که مجازات های مربوط این پرونده ها د رمقایسه پرونده های دیگر نسبتا سنگین تر می باشد، بنابراین بهتر است برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد در جریان دادرسی چنین پرونده هایی نوشتن لایحه حقوقی و دفاعیه را به یک فرد متخصص و حرفه ای بسپارید. وکلای با تجربه و متخصص، بهتر از هر شخص دیگری می توانند نوشتن لایحه حقوقی را به بهترین نحو ممکن انجام دهند. به چند مورد از اساسی ترین کاربرد های نوشتن لایحه حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کنیم تا با انها اشنا شوید:

متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل و لوایحی که او تنظیم می کند در صورت جلسه منعکس می‌شود.

در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلب مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر‌نوع اتهام (‌در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی‌تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهی درهمان دادگاه می‌باشد. در حقوق‌الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا

دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح‌می‌گذارد.

در کلیه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می‌نماید، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدید نظر احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است.

در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه‌دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان‌دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.

یکی از مهم ترین کاربردهای نوشتن لایحه حقوقی برای رفع ایراد دادرسی می باشد. با استناد به مفاد 198 الی 201 قانون آیین دادرسی مدنی می توان در رابطه با این موضوع گفت که  در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند.

وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.

در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.

در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.

در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

 هر گاه مدعی‌علیه بدون ورود در ماهیت دعوی ادعای وجود ایرادات را بنماید مدیر دفتر لایحه‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم‌بداند.  در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:

در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.

وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.

هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حک قطعی‌صادر شده باشد.

مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌او محرز نباشد ایراد کند.

هرگاه ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

یکی دیگر از کاربردهایی که میتوان برای نوشتن لایحه حقوقی به آن اشاره کرد در دعاوی قانونی با اتباع خارجی می باشد. حال ممکن است شما به عنوان خوانده پرونده باشید و یا انکه خواهان پرونده به حساب بیایید، در هر صورت نوشتن لایحه حقوقی برای تکمیل روند دادرسی پرونده الزامی می باشد.

بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی،  اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و الا‌مسموع نخواهد بود.  در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تضمین معاف هستند.

در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.

در دعاوی راجع به برات و فته‌طلب و چک.

در دعاوی متقابل.

دعاوی که مستند به سند رسمی است.

دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

شاید اکنون این سوال اساسی و بسیار مهم برای افراد پیش اید که اصلا تامین معاف چیست و ربطی به موضوع نوشتن لایحه حقوقی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که تامیین معاف در اصطلاح به معنای پرداختن هزینه دادرسی پرونده های مختلف می باشد اما هیچ ربطی به لزوم نوشتن لایحه حقوقی ندارد. طرفین یک دعوی وظیفه دارند که برای نوشتن لایحه حقوقی و احقاق حقوق خود در جریان پرونده اقدامات لازم را انجام دهند.

هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش‌خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند – در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

همانطور که توضیح دادیم، لوایح معمولا به دو دسته کلی تقسیم می گردند، یکی از این موارد لوایح قانونی است که در مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و دیگری نیز آن دسته از لوایح حقوقی می باشند که معمولا در دادگاه ها در طی روند دادرسی پرونده های مختلف توسط وکیل تنظیم می شوند. به طور کلی در رابطه با موضوع نوشتن لایحه حقوقی توسط وکیل به نکات مختلفی اشاره کردیم، اکنون نوبت آن است که به چند نکته اساسی در رابطه با لوایح مصوب مجلس اشاره کنیم تا فرق میان این دو نوع لایحه حقوقی را به خوبی متوجه شوید. برای آشنایی با این لوایح به قانون  آیین‌‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى استناد می کنیم:

رئیس‌جمهور و معاونان او، وزیران به اجتماع یا به انفراد حق ‌شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند و رئیس قوه‌قضائیه براى شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس شرکت مى‏کند و همچنین اعضاى شوراى‌نگهبان حق حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس را دارند و چنانچه طرح یا لایحه‏ای با قید دو یا سه فوریت در دستور مجلس قرار گیرد اعضای شوراى‌نگهبان باید در آن جلسه شرکت نمایند. سایر مسئولین دستگاه‌های اجرائی و قضائی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیات رئیسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده‌اند می‌توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند.

به ‏منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‏هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‏هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل میگردد:

از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نه نفر

از هر کمیسیون تخصصی دیگر سه نفر

پس‌ از آنکه مجلس یا کمیسیون‌ها (درخصوص ‌قوانین ‌آزمایشی) درباره طرح یا لایحه‏اى راى نهايى داد، اسناد و اوراق و صورت‌جلسات مربوط به‏ آن، در معاونت قوانین مجلس بایگانی می‏شود.

هیأت رئیسه می‌تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، ‌نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح‌ها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهائی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذی‌ربط انجام می‌شود.

درصورتى که نماینده مستعفی شناخته شده به غیر موجه بودن غیبت خود اعتراض کرده باشد ولى در موقع طرح نتواند و یا نخواهد در مجلس حضور یابد، مي‏تواند لایحه دفاعیه خود را براي طرح در مجلس حداکثر تا موقع طرح، تحویل مجلس نماید. در‌این‌صورت این لایحه با حق تقدم در فرصت مقرر براى صحبت مخالفین توسط یکى از دبیران قرائت خواهد شد. مدت قرائت لایحه حداکثر نیم ساعت خواهد بود.

استرداد لوایح قانونی با تصویب هیات وزیران به‌ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:

درصورتى که استرداد پیش از تصویب کلیات لایحه در مجلس باشد رئیس‌جمهور کتباً با ذکر دلیل آن را مسترد می‏نماید و گزارش آن در جلسه علنی اعلام می‏شود.

درصورتى که استرداد پس از تصویب کلیات لایحه و در هر مرحله تا پیش از تصویب نهايي باشد، وزیر مربوطه یا یکی از معاونان رئیس‌جمهور به تناسب موضوع ضمن ارائه درخواست رئیس‌جمهور مى‏تواند با ذکر دلیل در جلسه علني مجلس و صحبت یک نفر مخالف هر‌یک به ‏مدت ده دقیقه و تصویب مجلس آن را مسترد نماید.

توجه:

نمایندگان مجلس و دولت نمي‏توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد به ‏عنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب نمایند. درصورتى که طرح یا لایحه مشتمل بر بیش از یک موضوع باشد، باید مواد و تبصره‏ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گیرد. هیأت رئیسه موظف است قبل از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح قانون را رعایت نماید. لایحه بودجه سالانه کل کشور و متمم آن از این قاعده مستثنی است.

همزمان با وصول طرحها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند.

گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که دولت در خصوص لایحه یا پانزده‌ نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح، ظرف یک ‌ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از هیأت رئیسه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد در غیراین‌صورت بایگانی می‌شود مگر این‌که در گزارش کمیسیون زمان مشخصی برای مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در‌این‌صورت پس از پایان یافتن مدت تعیین شده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وقتى که فوریت طرح یا لایحه‏اى تقاضا مى‏شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، رأى گرفته مى‏شود. درصورتى که تقاضای فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمایندگان نیز می‏توانند کتباً تقاضای فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند. تصویب فوریت طرح‌ها و لوایح با توجه به درجه فوریت به‌ترتیب ذیل می‏باشد:

یک ‏فوریت؛ با صحبت یک مخالف و یک موافق و با رای اکثریت مطلق حاضران

دو و سه فوریت؛ با صحبت دو مخالف و دو موافق و به‌ترتیب با رای اکثریت دو سوم حاضران و دو سوم مجموع نمایندگان.

هیأت رئیسه موظف است طرح‌ها و لوایح داراى فوریت را حداقل یک ¬ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علني تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار دهد.

اصل بر عادى بودن رسیدگی طرح‌ها و لوایح است. بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد:

یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه

دو فوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت

سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى

در طرح‌ها و لوایحی که فوریت آنها تصویب شده باشد، ابتداء نسبت به اصل آن مذاکره مى‏شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده یا مواد، رأى گرفته مى‏شود و آنگاه راجع به هر‌یک از مواد جداگانه مذاکره و اخذ رأی به‌عمل می‏آید.

با تقاضای دولت یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح و یا لایحه مى‏توان از آن سلب فوریت به¬طور مطلق، و یا سلب یک فوریت از دو فوریت، و یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتی نمود. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یک‏بار امکانپذیر است.

توجه داشته باشید که اگر از یک وکیل در پرونده خود استفاده نمی کردید یا به هر دلیل نمی خواهید نوشتن لایحه حقوقی را به وکیل پرونده خود بسپارید، بهتر است سراغ وکیلی بروید که در حوزه دعوی شما فعالیت دارد. همچنین از او بخواهید که پرونده را به طور کامل مطالعه کند. در واقع در نوشتن لایحه حقوقی به جز شناخت قوانین، دانستن نیاز طرف دعوی و همچنین شناخت زیر و بم پرونده اهمیت بسیاری دارد.

به طور کلی می توان اینگونه گفت که لایحه ابزاری در مراجع قضایی محسوب می شود که قضات و وکلا زبان استفاده از آن را به خوبی می دانند. پس بگذارید که متخصصان این حوزه خودشان بر اساس نیاز پرونده از مواردی مانند نوشتن لایحه حقوقی استفاده کنند.

توجه کنید که هر استدلالی را در نوشتن لایحه حقوقی به کار نبرید. در واقع استفاده بیش از حد و نابه جا از قوانین و شلوغ کردن لایحه از شایع ترین اتفاقاتی است که باعث بی اثر شدن لایجه می شود. این موضوعی است که حتی گاها برخی از وکلا درگیر این اشتباه می شوند. نوشته شما باید صریح، روشن و خلاصه و کامل باشد. اضافه گویی و پرداختن به مسائل حاشیه می تواند اعتبار لایحه قانونی شما را کم کند. هر چه این اعتبار کم و کم تر شود عملا لایحه قانونی شما شکست خورده محسوب می شود.

در نهایت می توان گفت که قانون راه های مختلفی را برای ارتباط بین مراجع قضایی و طرفین دعوی پیش بینی کرده است. شما برای این که بتوانید در یک دادگاه یا مرجع قضایی موفق شوید باید این ابزارها و روش استفاده از آن ها را بدانید و یا از کسی کمک بگیرید که به خوبی می تواند از این ابزارها استفاده کند. این موضوع می تواند رمز موفقیت شما در دادگاه قضایی باشد.

 امروزه تیم تخصصی گروه وکلای پارسا با در نظر گرفتن نیاز های مردم برای نوشتن لایحه حقوقی به صورت تخصصی، کادری حرفه ای و مجرب از وکلای با تجربه و کارآزموده را گرد هم آورده تا تمامی مردم جامعه بتوانند از خدمات حقوقی آنها بهره مند شوند.

مقالات حقوقی

لایحه واخواهی

نوشتن قرارداد توسط وکیل

تنظیم اظهارنامه

وکیل قتل

تنظیم دادخواست

وکیل دیه

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی تصویری

وکیل تجدید نظر خواهی

وکیل تنظیم قرارداد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

آدرس

خیابان ولیعصر بالاتر از فرشته، خیابان خیام، تقاطع قرنی پلاک 10 واحد 4/4

تلفن

٢٦٢١٦٠٧٤ – 09124857572

گروه وکلای پارسا مجموعه ای متشکل از وکلای پایه یک دادگستری مجرب و مسئول و تحصیل کرده در برترین دانشگاهای کشور است، که بیش از ده سال در زمینه های مختلف حقوقی فعالیت موفق داشته اند.

هدف ما استفاده از دانش و تجربه وکلای مجموعه در جهت ارائه بهترین و موثرترین راهکار موفقیت در مواجهه اشخاص با مشکلات قضایی و اداری از طریق ارزیابی و بررسی پرونده ، تنظیم اوراق قضایی ، دادن مشاوره حقوقی و همچنین پیگیری پرونده از بهترین و سریعترین راههای ممکن می باشد.

تلفن تماس با وکیل

ساعات کاری دفتر

خلع ید یا جلوگیری از ادامه غصب عبارت است از اینکه فردی به عنوان مالک عین یا منفعت علیه غاصب و متصرف غیر قانونی طرح دعوا می نماید.در دعوای خلع ید دو ویژگی ضروری است : یکی اینکه که خواهان خلع ید باید حتما مالک باشد و دوماً اینکه تصرفات متصرف، غیرقانونی و غاصبانه باشد.دعوای خلع ید به تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی شباهت دارد و البته نباید از تفاوتهای ظریف بین این سه دعوا غافل بود.

مطالعه نمونه رای و حکم دادگاه خلع ید

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه …. دادگاه عمومی

در خصوص پرونده کلاسه …………. با موضوع خلع ید مشاعی خواندگان با عنایت به ضم لایحه توسط یکی از خواندگان بعد از جلسه دادرسی مورخ ….. به استحضار می رساند :

1- خواندگان هیچ گونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته و همانطور که در پاسخ استعلام از اداره ثبت مربوط ملاحظه خواهید نمود، مالک ملک موضوع دعوا علاوه بر موکل (خانم ….. ) خانم ها و آقایان …………………. همگی به نام خانواگی ….. و نیز خانم ….. هستند و دلیل طرح دعوا علیه خواندگان، صرفا تصرف بلا وجه و غیر قانونی ایشان است که مبنای این تصرف هم معلوم نیست و حتی اگر رابطه قراردادی با سایر مالکین باشد ارتباطی به موکل ندارد.

2- خوانده (متصرف غیرقانونی) در لایحه دفاعیه خود مدعی شده اند که ملک به تصرف موکل هم داده شده است و در این خصوص صورتجلسه ای منتسب به کلانتری محل ارائه داده اند که تا این تاریخ به هیچ وجه عملی نشده است و خواندگان محترم تمامی ملک موصوف را متصرف بوده و در آن کارگاه دایر نموده و هیچ کس را از جمله موکل به ملک راه نمی دهند و خواسته موکل در این دعوا اجازه تصرف در سهم مشاعی نیست (چرا که به دلیل ویژگی مال مشاع تا اشاعه امکان تصرف مساوی و عادلانه تمام شرکاء وجود ندارد) بلکه خواسته موکل خلع ید مشاعی ، مستند به ماده …. قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد ……. قانون مدنی است .

3- علاوه بر آنچه گفته شد صورتجلسه مورد اشاره خوانده، حقی جهت تصرف کل ملک مشاعی بدون رضایت موکل، ایجاد نمی کند و تکلیف متصرف غیر قانونی را قانون مشخص کرده است. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است رای منقضی صادر فرمائید.

 

 

نحوه تماس، مشاوره و اعطای وکالت به وکیل دادگستری متخصص دعاوی ملکی و خلع ید

 

پرونده کلاسه : ……                    شعبه : …. دادگاه عمومی (حقوقی)  تهران                     دادنامه شماره : …… 

خواهان : رقیه …… با وکالت مسعود محمدی  به نشانی تهران میدان فاطمی میدان گلها ………

خواندگان : 1- مجید 2- جمال هردو …… 3- اقای حمید …… همگی به نشانی تهران : جاده
خواسته : خلع ید

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی رقیه …… با وکالت مسعود محمدی به طرفیت 1- مجید ….. 2- جمال …… 3- حمید ….. به خواسته صدور حکم خلع ید خواندگان از عرصه و اعیان پلاک ثبتی …….بخش …… تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه برابر نامه شماره  ……… اداره ثبت … خواهان مالک …… سهم عرصتا و اعیانا از ……سهم از ششدانگ پلاک ثبتی فوق می باشد اظهارات اقرار گونه خوانده ردیف اول در جلسه مورخ ….. این دادگاه بر تصرفش در پلاک ثبتی یاد شده و عدم دفاع دیگر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه دعوی خواهان را وارد دانسته ومستندا به ماده …… قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید آنان از پلاک ثبتی فوق صادر و اعلام می نماید ضمنا خواندگان اشتراکامحکومند به پرداخت مبلغ ….. ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان و نسبت به دیگر خواندگان غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

مرجع رسیدگی : شعبه …. دادگاه تجدید نظر استان سمنان

تجدیدنظر خواه :

1- محمد ….. فرزند : علی اصغر به آدرس شاهرود ……. .

2- طیبه ….. به آدرس شاهرود …… .

تجدیدنظر خوانده : رقیه …… فرزند: قاسم به آدرس شاهرود ….. .

موضوع : تجدیدنظر از رای شماره ………. صادره از شعبه …… دادگاه عمومی حقوقی شاهرود

گردشکار: بتاریخ ……… در وقت نظارت شعبه ……… دادگاه تجدید نظر استان سمنان با شرکت اعضاء امضاءکنندگان ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی 1- محمد ….. فرزند …….  2- خانم طیبه …. فرزند — هر یک نسبتی از دادنامه شماره. ….. ادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که بموجب آن کسب شکایت خانم رقیه …….. از مشارالیهما بشرح و استدلال واستنادات مندرج در دادنامه صادره بدوی بترتیب معترض ردیف اول باتهام معاونت در امر جعل ونیز معترض ردیف دوم به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب واقع و با احراز بزه های انتسابی بترتیب ردیف اول بپرداخت ………  جزای نقدی در حق صندوق دولت و نیز تجدید نظر خواه ردیف دوم به تحمل یکسال حبس و رد اصل مال به شاکی و پرداخت مبلغ ………….  ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند چون از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده بدوی و اقدامات معموله در آن مرحله رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که قابل توجه و امعان نظر باشد بعمل نیامده و رای صادره با عنایت به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچیک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال موثر قانونی است لذا با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. این رای قطعی است.

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل برای خلع ید و بیرون کردن متصرف

وکیل برای خلع ید از اموال غیرمنقول و املاک

ﺳﻪشنبه, 24 فروردین,1400

09117107870

باسلامخیلی عالی بود . ساده و قابل فهممراتب تشکر خود را اعلام می دارم.حسینی- دانشجوی حقوق

چهارشنبه, 25 فروردین,1400

ناصرمیرمحمدی

ضمن عرض سلام ملکی که در زمان حیات مادرم به من انتقال داده شده چند سال است توسط سه برادرم تصرف شده که در دادگاه بدوی حکم به خلع ید صادر شده که آنها با استناد به برگه انحصار وراثت اعتراض زدند و پرونده به تجدید نظر رفته و دادخواست فروش ملک مشاع هم داده اند. سوالم این است که آیا میتوانند دادخواست فروش ملک مشاع بدهند و وقت نظارت در خلع ید چیست؟ با تشکر

Name (required)

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید. 

دفتر وکالت دادگران از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

 

 نمونه لایحه دفاعیه حقوقیبه منظور سهولت دسترسی و  استفاده از انواع لایحه دفاعیه حقوقی موجود در سایت مشاوره با وکیل ، در ادامه  به تفکیک به عناوین لوایح دفاعیه  موجود  اشاره گردیده و در صورت نیاز شما می توانید با کلیک بر روی عنوان لایحه حقوقی و لایحه کیفری مورد نظر ، از این ” لوایح  دفاعیه ” در دادگاه ، دادسرا و شورای حل اختلاف  استفاده نمایید .

ورود در ماهیت ابطال قرارداد : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۷ و …….»

لایحه اعلام نشانی
متن لایحه اعلام نشانی جدید به دادگاه
رئیس محترم شعبه ….. دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب احتراما در خصوص پرونده کلاسه  ۱۱۱۱ مطروحه در آن شعبه محترم  و پیرو صدور اخطاریه رفع نقص از ناحیه مدیر دفتر محترم در خصوص اعلام نشانی جدید خوانده ،  باستحضار می رساند .

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی مطالبه وجه چک
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر 
با سلام و عرض ادب در خصوص تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ……… مورخ ……. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ….. و مستند به بندهای ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به جهات ۱ – عدم اعتبار مستندات دادگاه – ۲ – عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی و ۳ – مخالف بودن رای با موازین قانونی مطالب ذیل را به وکالت از آقای …..خواهان بدوی و تجدیدنظر خواه فعلی به عرض می رساند :

لایحه جلب شخص ثالث به دادگاه
در پرونده مورد اشاره ملاحظه می شود که تجدید نظر خواه دادخواستی به خواسته جلب ثالث شرکت بطرفیت ……..تقدیم آن مرجع محترم نموده و حسب دستور صادره قضائی مقرر گردیده است تا در جهت رفع نقص پرونده خواهان جلب ثالث نسبت به اعلام نشانی خوانده در کشور آفریقای جنوبی اقدام نماید . در این راستا لازم به ذکر است که :نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

لایحه مطالبه حق زارعانه
ریاست محترم شعبه ……. با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه …..
اینجانبان وکلای خواهان ها مطالب ذیل را در خصوص پرونده فوق الذکر به خواسته مطالبه حق زارعانه به حضور معروض می دارند :۱ – مطابق با قرارداد های موجود در پرونده ، رابطه قراردادی فی مابین مورث خواهان ها و خوانده آقای ….. محرز بوده و هیچگونه تعرضی به مفاد و اصالت قراردادها و اسناد مار الذکر از سوی خوانده یا وکلای ایشان به عمل نیامده است .

لایحه مطالبه وجه التزام
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر
احتراماً به دادنامه صادره شماره ۱۵-۱۷/۱/۱۳۹۰ موضوع محکومیت موکل بپرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد که بتاریخ ۵/۲/۱۳۹۰ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر  قانونی باستحضار می رساند.

نظر به اینکه به موجب گزارش مامور اجرا هیچگونه مالی از محکوم علیه جهت استیفاء محکوم به بدست نیامده است و محکوم علیه نیز به اجرا اعلام نموده است که هیچگونه مالی جهت معرفی به اجرا ندارد، لذا به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان ثبوت اعسار یا پرداخت محکوم به دارم.

نظر به اینکه دادنامه شماره……..مورخ…….. به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و در فرجه مقرر و قانونی نسبت به رای دادگاه اعتراض واصل نشده و دادنامه مذکور به قطعیت رسیده است مستندا به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ درخواست صدور اجرائیه مورد استدعاست.

نظر به اینکه محکوم علیه مبلغ……..ریال از شرکت……..طلبکار می باشد، لذا از حضرتعالی استدعا دارد دستور فرمائید تا شرکت…….. از تادیه بدهی به محکوم علیه خودداری نموده و وجه مذکور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید.

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. را دارم.

نظر به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است ولی محکوم علیه اقدام به پرداخت محکوم به ننموده است، لهذا درخواست توقیف خودرو پژو محکوم علیه دارای شماره شهربانی…….. را دارم.

نظر به اینکه محکوم علیه در حوزه قضائی شهرستان…….. می باشد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ صدور قرار نیابت قضائی جهت توقیف اموال محکوم علیه و اجرای حکم مورد استدعاست.

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق
اینجانب  ……….. فرزند …..  به نشانی ……………………………………. ضمن تقدیم  تصویر شناسنامه و کارت ملی خود ، با علم و اطلاع از شرایط و وظایف داور مندرج در قانون حمایت خانواده ، داوری خانم ……… ، خواهان پرونده کلاسه  …………….   مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی (خانواده ) ……….ا پذیرفته و متعهد می گردم وفق مقررات انجام وظیفه نمایم.

لایحه معرفی نماینده به دادگاه
بسمه تعاليرياست محترم شعبه ………با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص كلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

لایحه تجدید نظر خواهی رفع تصرف
احتراماً نسبت به دادنامه شماره ………… مورخ ۷/۱۰/۹۱ مضبوط در پرونده کلاسه بایگانی ………….. صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی…….. که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ به رویت رسیده معترض بوده و در مهلت مقرر اعتراض خود را بشرح ذیل باستحضار می رساند :

احتراماً عطف به اخطاریه واصله در پرونده کلاسه بایگانی ………..موضوع تجدید نظر خواهی آقای ……………… به طرفیت موکل اینجانب در مهلت مقرر قانونی باستحضار می رساند :
اعتراض بعمل امده از ناحیه تجدید نظر خواه بدلائل زیر فاقد وجاهت قانونی است .

 لایحه دفاعیه  اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند
بسمه تعالی
ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….
با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

پیرو لایحه ثبت شده به شماره ……… مورخ ۱۱/۸/۹۰ که به تفصیل در آن توضیح داده شده است ، نظر به اینکه در خصوص ادعای آقای ………. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از نواقص و معایب  احداث آپارتمانها ، دادخواست تقدیمی ایشان از حیث معلوم بودن خواسته ، واجد ایرادات قانونی بوده و خواهان که موظف بوده است خواسته خود را صراحتاً بیان دارد ،

 لایحه دفاعیه  اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند
بسمه تعالی
ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….
با سلام و عرض ادب  احتراما در خصوص پرونده کلاسه ….. مطروحه در آن شعبه محترم با موضوع  طرح دعوای الزام مالکان به تنظیم سند مالکیت رسمی نسبت به پلاک مزبور به استحضار می رساند . 

مشاوره با وکلای با سابقه

var sc_project=12438770;
var sc_invisible=1;
var sc_security=”75d74df0″;

مرکز دانلود لایحه حقوقی و دادخواست و شکوایه

 اگر ديوار ساختمان همسايه به دلايلي ترك برداشته و خسارت ديده اقدام به طرح دعوي عليه همسايه مجاور جهت رفع مزاحمت و مطالبه خسارت وارده نموده است .  كارشناس منتخب دادگاه در نظريه اصداري عليه خوانده نظر داده و منجر به صدور كيفر خواست شده است.

اين نمونه متن لايحه دفاعيه در پرونده مطالبه خسارت و رفع مزاحمت- دفاعيات خوانده جهت دفاع از خوانده تنظيم شده و پس از معاينه محل توسط قاضي پرونده منتهي به صدور حكم برائت خواهد شد.

اشــتـــراک گــــذاری
واتـــســـاپ


کالا به سبد اضافه شد.
پرداخت

نی نی سایت

نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده
نمونه لایحه دفاعیه حقوقی خوانده

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *