نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی
نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

 

 

 

 

   

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

تجدیدنظرخواه : خانم ….. فرزند …… شغل …. مقیم ………………….

تجدیدنظرخوانده: اداره ثبت احوال مشهد،  مقیم مشهد، بلوار فردوسی، بلوار خیام، جنب سازمان جهاد کشاورزی

تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره
…………….  – …  /…./89 صادره از شعبه محترم …. دادگاه عمومی
حقوقی مشهد.

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – تصویر مصدق دادنامه معترض عنه  2 – لایحه مفصل تجدیدنظرخواهی 3 –  نسخه ثانی دادخواست و ضمایم

شرح:   

ریاست و مستشاران محترم و معزز شعبه     تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم ،  احتراماً معروض می دارد در پرونده کلاسه
………../….  مطروحه درشعبه محترم … دادگاه عمومی مشهد،  دادنامه
فوق ،له طرف و علیه موکل صادر گردیده و در تاریخ ………  ابلاغ شده است .
از آنجا که بنا به دلایل و مستندات احصاءشده، در لایحه تجدیدنظرخواهی
پیوست ، رای معترض عنه  بر خلاف مقررات قانونی می باشد، لذا بادرنظر گرفتن
جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه ، می باشد .

عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت
مستدعیات خود ، رسیدگی و مالاً  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم به
الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام اینجانب از …….. به …. ، 
مورد استدعاست . 

                                                 با تجدید احترام  – محمد مهدی حسنی وکیل خانم ………..

 

لایحه تجدیدنظرخواهی :

                                                   به نام بهترین وکیلان

ریاست و مستشاران محترم شعبه       دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

با سلام

احتراماً بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره
…………  صادره از شعبه محترم …. دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شرح
زیر به عرض می رسد:

مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی
پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام …..
نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ….. شناخته شده،
صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است. و  متاسفانه وجود تناقض
میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل ، همواره در طول دوران کودکی و
تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم،  فراروی او قرار داده است که گاه
به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها ، ضررهای
غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای
رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی
زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان
با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (….)، موجب شده تا دعوی
حاضر رقم خورد.

استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62
هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و
ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای
معترض عنه،  مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم
دادگاه تالی از قانون،  نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی
ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی : “نامیدن به اسم واقعی”
محروم سازد.

دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح
زیر می باشد. بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد،  جهات و دلایل دیگری نیز برای
نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و
موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند .

1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)،
امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و  تقاضای حذف نام غیر مشهور و
تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد،  درخواستی غیر منطقی نیست و با انس
فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.

2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و
حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و
سند ولادت، حکم آمده  در ماده 999 قانون مزبور می باشد.

درست است که درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل
میسور نیست، لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی
قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا
از این حیث،  اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند، 
نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون
مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول،
تابستان 77 ص 611)

3 –  مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند
ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف
تغییر نام خانوادگی –  که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین 
97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک
اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است،  در هیچ قانون
لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع
رای وحدت رویه استنادی و همچنین “ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی
و جلوگیری از تزلزل آنها” در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل
آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.

4- نام …….. غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام
جلوه نماید،  یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن
حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق
مکاتبات پیوست پرونده،  اداره تجدید نظر خوانده،  با تغییر آن و حذف یک
پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن
را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:

اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام
پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود.   به هر حال اگر قرار باشد مندرجات
سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد، 
با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده 
آسمان به زمین می آید؟!!

ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به
اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است.
آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل –
که متکی به دلیل و شهادت شهود است – خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام
قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.

و راستی این اعلام مکتوب آنان که : ” …. با تغییر نام شما
از واژه ……. به ….. برابر نامه شماره …. موافقت نگردیده، لذا شما
می توانید نام خود را به واژه …  تغییر (دهید) …” ،  با کدام منطق و
قاعده حقوقی پیوند می خورد.

به دیگرسخن  وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی
مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه
قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته،
چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر
“نامیدن” در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن
باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن
موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش  سازند.

5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه
کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه
صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم  نشست
قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را،  مبنی بر اینکه “اگر
تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد،  پذیرش دعوی و صدور حکم
بلااشکال است” پذیرفته است: ” مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با
اعلام کننده است (اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا
مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب
خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام
هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و
القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام
های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را
تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را
به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند”4″ ماده 3
قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع
ماده 3 قانون ثبت احوال است. بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که
نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر
نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت
هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه
نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این
ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون
مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 – ص 313).

6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ
به این سوال که: ” آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد
سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟” ،
نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: ” با توجه به اینکه
تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی
را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده
4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده
است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد
است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. ” (همان
منبع – ص 317).

با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت
آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت
مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا”  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم بر
الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از …… به …. ،  مورد
استدعاست .     

                                                  با تجدید احترام – محمد مهدی حسنی وکیل خانم ………..

 

:

” ….  بنده سوالی از شما در مورد دلایل دادخواست “تغییر
نام”  علیه ثبت احوال داشتم اما جنابعالی بنده را حواله به پرسش و پاسخ
سابق خود نمودید که تنها ناظر به جوابی منفی و خلاصه بود. اجازه بدهید رو
راست  خدمتتان عرض کنم حقیر در ابتدای کار وکالتم و رسالت امثال جناب عالی
این است که….  قبول زحمت فرمایید.از حضور شما خواهش می کنم اگر در میان
پرونده های شما نمونه تجدید نظر خواهی است  که طی آن …..  مستند دادگاه
بدوی برای رّد تقاضا خواهانی که دارای نام مرکب بوده و …. را عیناً
انتشار دهید تا به لحاظ حرفه ای هم با شیوه نگارش حقوقی آن دوست و ….
 گرامی آشنا شوم و هم امثال بنده از دلایل مزبور استفاده کنیم. ….  باور
بفرمائید این درخواست را برای رونویسی و استفاده بی زحمت از کار شما انجام
نداده ام. برای اینکه حرفم را ثابت کنم لایحه تهیه شده به وسیله خودم را
خدمتتان ارسال می کنم و همان را تحویل داده ام. ولی  انتشاراین گونه لوایح
نفع بیشتری برای همکاران و حتی برای قضات دادگستری دارد. …..  زیاده عرضی
ندارم .  با تشکر س. الف. “

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

اینجانب با اجابت درخواست همکار محترم، در پست بعدی نمونه ای
از لایحه تجدید نظر خواهی از سوی موکلی را که خواهان تغییر نام بوده و
درخواستش به موجب رای دادگاه بدوی مردود اعلام شده است، انتشار می دهد.
بدیهی است، چون قرار است این کار تدوام یابد، ذکر توضیحاتی چند را برای
شروع گذاردن این پست ها ضروری می داند:

نخست – اینکه  خوانندگان محترم توجه خواهند داشت که انتشار
چنین پست هایی بیشتر جنبه کاربردی دارد تا نظری. زیرا به جای تحلیل همه
جانبه و بی طرفانه یک موضوع حقوقی و نتیجه گیری دقیق علمی، بجا و شایسته،
نویسنده (وکیل)  تنها از یک بعد به قضیه نگاه می کند و آن توجه به استدلال
ها و استناداتی است که در جهت رعایت مصلحت و غبطه موکل و جایگاه او در
پرونده جریانی، تبیین می شود.  

دوم –  ممکن است  در طول زمان، در باره موضوعی واحد، دو پست
جداگانه بیاید، که با یکدیگر و در مدلول متضاد است. چنانکه فرض بفرمایید در
باره موضوع همین پست،  در موقعیت دیگر  طرف  همکار محترم (خوانده) که در
اینجا نماینده قضایی اداره ثبت و احوال است، درخواست مشابه داشته باشد.
بنابراین چه بسا استدلالات پست بعدی باز هم یکطرفه و ناقض مطالب پست فعلی
باشد.

شاید برخی دوستان که با وکالت حرفه ای نا آشنایند خرده گیرند
که مگر ممکن است یک نفر امروز حرفی زند و فردا در پرونده دیگری خلاف آن
استدلال کند آیا این نوعی نفاق، ثبات نداشتن نظر و رای و …. نیست؟ در
پاسخ عرض می کنم: همانطور که  می دانید حق دارای دو جنبه ثبوتی و اثباتی
است. آنچه موجب اقناع وجدانی وکیل برای پذیرش موکل محق و نیل به طریق
راستین وکالت و عمل به سوگند وکالتی است همانا احراز حقانیت موکل در جنبه
ثبوتی است. و تنها در جنبه اثباتی دعوی است که هنر و فنّ وکالت، خود نمایی
می کند. وجود شیوه های گوناگون برای دفاع و هجوم در یک دعوی و انتخاب طریق
اصلح،  چشم پوشی های به موقع از برخی متفرعات دعوی و حتی تجاهل العارفین 
در برخی موقعیت ها و … نمونه هایی از این دست است .

بنابراین با فرض حقانیت موکل در جنبه ثبوتی، تدارک دفاع و
هجوم،  و انتخاب نوع رفتار(گزینش استراتژی و تاکیتیک حساب شده در دعوی)
 برای اثبات حق موکل، مهمترین دلیل حضور وکیل در پرونده است. بنابراین اگر
در دو موضع واحد،  دو استدلال متناقض دیده می شود این نیز در راستای حق
خواهی و نیل به عدالت است و این تناقض ظاهری فی حد ذاته،  فاقد اشکال و
ایراد جدی است.

اینجانب بارها شاهد پرونده هایی بوده که برغم حقانیت موکل در
مرحله ثبوتی صرفاً به خاطر دفاع یا هجوم بد وکیل – که به نوبه خود ناشی از
کمی تجربه وکالتی بوده، محکوم شده و به علت حاکمیت اعتبار امر مختومه بها،
طریق ثانوی دیگری برای احقاق حق موکل وجود نداشته است.

سوم –  موضوع مهم دیگر تمرین وکلای دادگستری برای خوب نوشتن
است. به هر حال ادبیات حقوقی، ویژگی های خود را دارد. وکیل دادگستری بایستی
آداب و فنون نوشتن و سخن گفتن (بلاغت و سایر علوم مشابه و مورد نیاز
ازقبیل منطق و اصول) را بداند.

تسلط وکیل به قوانین و دانستن حکم یک موضوع، حجت را بر وی
تمام نمی کند، او بایستی منظور خود را به لسان ادبی و حقوقی و به نحو ایجاز
بیان کند، کلام وکیل بایستی از ابتذال و شیوه گفتار عامیانه و سخنان سخیف
دور ماند.  کاربرد واژه ها در ماوضع له و بر اساس عرف حقوقدانان و فقهیان و
نه اشخاص عامی، سخن گفتن به طریق ادیبانه و استفاده بموقع از حدیث و
 امثالِ سایر و حتی بهره بردن از شعر و کلمات قصار که گفتار وکیل را نمکین و
تاثیرگذار می کند و …..  نمونه هایی از این دست است

چنانکه حتی در  شیوه احترام آمیز وکیل و بهره گیری از کلمات
محترمانه او خطاب به قضات بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور بایستی تفاوت
آشکار دیده شود و این تمایز و رعایت حد قد و قواره مخاطب، به وضوح در
ادبیات حقوقی وکیلان قدیمی به چشم می خورد.

به هر حال، بدون اینکه این جانب  ادعایی داشته باشد، بنا به
آنچه آمد، انتشار این پست ها، می تواند سرمشق نوشتن وکیلان جوان و موجب
تذکر اصلاح آمیز پیران باشد.  و در عین حال صرف نظر از کاستی پیش گفته؛  می
تواند خود حاوی سلسله مباحثی از حقوق باشد که ارزش خواندن، تمرین، مباحثه و
تذکر دادن را داشته باشد.

امید دارم انتشار این بخش از وب سایت مورد توجه مخاطبان گرامی
قرار گیرد. موارد درخواستی خود را به اطلاع برسانند  و اگر تذکر یا
انتقادی داشتند، دور از جانشان،  کاهلی یا کوتاهی یشان موجب محرومیت راقم
از یاد گرفتن نباشد. انشالله تعالی.

عدم انجام تعهدات قراردادی و قانونی بدون جزا و پاسخ نیست.قانونگذار ما به تبعیت از مقررات فقهی و نیز مانند عرف حاکم بر مسئولیت های قرادادی و ضمانات قهری متعهد متخلف را مسئول پرداخت خسارت یا جبران خسارت می داند.قاعده کلی این است که اگر قرارداد بین طرفین موجود باشد و قرارداد در مورد تخلف و ضرورت پرداخت خسارت ساکت باشد فقط در صورت وقوع ضرر متعهد له استحقاق دریافت خسارت خواهد داشت.اما اگر طرفین در قرارداد فیمابین برای تخلف از انجام تعهد ضمانت اجرا یا شرط جزا یا خسارت در نظر گرفته باشند قاضی در مرحله رسیدگی به اختلاف نمی توتند بیشتر با کمتر از آن خسارت تعیین نماید.امکان مطالبه این نوع خسارت اخیر صرفنظر از این است که واقعاً ضرری به متعهد له وارد شده باشد یا نه.از همین رو است که به آن شرط جزا می گویند چون نوعی مجازات توافقی یا مجازات قراردادی هم هست (ماده 230 قانون مدنی).

اطلاع از دلیل ضرورت مشورت با وکیل قبل از امضای قرارداد

 

قضات و مستشاران محاکم تجدیدنظراستان تهران

باسلام و ادای احترامات فائقه به محضرعالی قضایی مراتب اعتراض خود را از دادنامه شماره ….. مورخ 15/10/94 در مهلت مقرره قانونی بشرح ذیل باستحضار عالی می رسانم:

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

 

1- موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بشماره پلاک ثبتی …. فرعی از 70 اصلی بخش 11 مفروز و مجزا از … حوزه ثبتی شمیران از تجدیدنظر خواندگان (وراث مرحوم محسن ….. خریداری می نمایند و مطابق بند یک ماده 5 قرارداد زمان تحویل ملک مزبور برای تاریخ 93/04/31 بوده و همچنین ماده 6 مبایعه نامه مذکور مربوط به دیگر تعهدات فروشنده و پرداخت خسارات عدم انجام تعهد وی می باشد که مورد تراضی و توافق متبایعین قرار گرفته است و فروشنده ملزم و مکلف به انجام تعهدات قراردادی خویش گردیده است ولی متأسفانه فروشنده در موعد مقرر به هیچیک از تعهدات خویش عمل ننموده و موکلین را متضرر ساخته است همانطور که از دادنامه معترض عنه مشاهده می گردد قاضی محترم بدوی فقط و فقط تجدیدنظر خوانده را به خسارت تأخیر در تحویل مبیع محکوم نموده و سایر خسارات عدم انجام تعهد را که مربوط به تعهدات جداگانه و مستقل بوده اند را به اشتباه خسارت از خسارت تشخیص داده و متأسفانه این قسمت از دعوا را رد نموده اند. لازم به توضیح است ماده 6 مبایعه نامه مزبور کلیه تعهدات و وظایف فروشنده را تفکیک و به صراحت مشخص نموده است و نهایتاً در بند 5 از ماده فوق فروشنده را در قبال تخلفات خویش روزانه به پرداخت مبلغ یک میلیون ريال بابت خسارات عدم انجام تعهد ملزم نموده است ولی متأسفانه قاضی محترم بدوی همانطور که ذکر گردید تنها به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع حکم صادر نموده است و برخلاف نظر قاضی محترم بدوی که تشخیص داده اند دیگر خسارات مورد خواسته بدوی، مطالبه خسارت از خسارت می باشد باید بعرض مقامات محترم تجدیدنظر برسانم خسارات مورد تقاضا در دادخواست بدوی، هرکدام مربوط به فعل و تعهد جداگانه و مستقل بوده و استدلال قاضی محترم بدوی مبنی بر خسارت از خسارت نادرست و غیر عقلانی می باشد. آنچه که مسلم است خسارت حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی “لاضر” باید جبران شود و در واقع خسارات توافقی بوده و بر اساس ماده 230 قانون مدنی خسارات توافقی مبلغی است که دو طرف قرارداد  حین مذاکره قراردادی خویش بعنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل تعیین کرده و بصورتیکه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می گردد.

 

2- نکته دیگر در خصوص مبلغ خسارت عدم انجام تعهد این است که مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد  و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (9) ماده (2)  این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد  مگراینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجرای مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.

علی ایحال با توجه به مراتب مذکور در فوق از محضرمقامات محترم تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و امعان نظر در خصوص نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه و صدور حکم شایسته در راستای احقاق حقوق تضییع شده از موکل (تجدیدنظرخواه) مورد استدعا می باشد.

با نهایت سپاس و تجدیداحترام

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص قرارداد و خسارت قراردادی

مطالعه نکات مهم ، رای و دادخواست مطالبه خسارت قراردادی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

در این مقاله به بررسی دادخواست تجدیدنظر و مهلت ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهیم پرداخت .

برای مشاوره دادخواست تجدیدنظر خواهی

برای مشاوره دادخواست تجدیدنظر خواهی

 

یکی از متداول ترین مراحل اعتراض به رایی که در دادگاه نخستین صادر شده است ، تجدیدنظر خواهی می باشد که در قانون آیین دادرسی مدنی ، به تفصیل ، احکام و مقررات مربوط به آن مشخص شده است . درخواست تجدیدنظر خواهی ، صرفا از طریق ارائه دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر عمل می آید در حال حاضر ، دادخواست تجدیدنظر خواهی بر روی برگه های چاپ شده و مخصوصی در دسترس اشخاص قرار گرفته است ؛ لکن توجه به مقررات مربوط به تکمیل دادخواست تجدیدنظر خواهی خالی از لطف نیست . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به بررسی دادخواست تجدیدنظر خواهی بپردازیم . بنابراین ، به بررسی دادخواست تجدیدنظر و مهلت ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهیم پرداخت .

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

در حال حاضر ، تقاضای تجدید نظر خواهی از رای دادگاه ، صرفا از طریق ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر امکان پذیر است . دادخواست تجدیدنظر خواهی باید بر روی برگه های چاپ شده مخصوص تجدیدنظر خواهی تنظیم گردد . طبق ماده 341 ، در دادخواست تجدیدنظر باید موارد زیر حتما ذکر شود :

1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .

2 – نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده .

3 – حكم يا قراری كه از آن درخواست تجديدنظر شده است .

4 – دادگاه صادركننده رأی .

5 – تاريخ ابلاغ رأی .

6 – دلايل تجديد نظر خواهی .

علاوه بر این ، طبق ماده 342 ، هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا‌ تصوير سندی را كه اثبات کننده سمت او مي‌ باشد ، پيوست دادخواست نمايد . دادخواست تجدیدنظر و برگ های پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف ، به‌ تعداد آن ها به علاوه يک نسخه باشد . برای مشاهده نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی کلیک کنید .

بر اساس ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی ، متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست تجدیدنظرخواهی را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادركننده رأی يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر تسليم نمايد . بر اساس ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت ارائه دادخواست تجديدنظر خواهی براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ‌ ابلاغ يا انقضای مدت واخواهی است . برای دریافت اطلاعات کامل در مورد جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادخواست تجدیدنظر خواهی ​در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دادخواست تجدیدنظر خواهی پاسخ دهند .

 

 

 

برای مشاوره دادخواست تجدیدنظر خواهی

برای مشاوره دادخواست تجدیدنظر خواهی


درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 6000 تومان ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری سایت مشاوره دینا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و …. هیچگونه وابستگی ندارد.

جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.


قانون مجازات اسلامی جدیدDownloads-icon


دفترچه ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییهDownloads-icon


فرم پیش نویس ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستریDownloads-icon


ظرفیت پذیرش آزمون اخذ پروانه مشاوره خانوادهDownloads-icon

تقاضای کاهش سن یا افزایش سن و به طور کلی اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه با چند انگیزه و دلیل می تواند انجام شود؛ یکی اینکه سن واقعی فرد چیز دیگری باشد و در شناسنامه به اشتباه درج شده و یا شناسنامه یکی از خواهران یا برادران یا فرد دیگری را به وی اختصاص داده باشند و دیگر اینکه فرد برای استفاده از امتیازات قانونی مانند تحصیل ، مهاجرت، استخدام و عضویت در تیم های ورزشی اقدام به کاهش یا افزایش سن بنماید.قانونگذار جز در مورد اول یعنی زمانی که سن فرد واقعاً در شناسنامه اشتباه درج شده باشد اجازه و امکان چنین کاری را نمی دهد.اگر میزان تغییر سن کمتر از سال باشد مرجع صالح برای تقدیم درخواست محاکم دادگستری هستند و برای بیش از سال باید تقاضا را به اداره ثبت احوال محل داد.در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه در خصوص کاهش سن که تقدیم دادگاه تجدیدنظر شده است جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه می گردد.

اطلاع از نکات مهم اصلاح مندرجات شناسنامه

 

ریاست محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

باسلام

احتراماً عطف به پرونده کلاسه …. اینجانب به وکالت از خانم (س.الف) نسبت به دادنامه صادره اعتراض داشته و موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند ؛

 

1- شناسنامه ای که توسط موکل مورد استفاده قرار می گیرد متعلق به خودشان نیست در واقع ایشان متولد سال 68 هستند اما شناسنامه که متعلق به خواهر متوفی ایشان می باشد مربوط به سال 63 می باشد.

 

2- با توجه به اینکه پدر موکل نظامی بوده و ایشان در شهرهای مختلفی تحصیل کرده اند لذا دسترسی به مدارک تحصیلی ایشان در مقاطع پایین تر عملاً امکانپذیر نبوده اما مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی ایشان که در سال 88 اخذ شده نشان می دهد سن واقعی ایشان کمتر است چرا که با وجود تعداد بسیار زیادی دانشگاه در هر شهری، دیگر پشت کنکور ماندن آن هم به مدت هفت سال منطقی به نظر نمی رسد و با عقل سلیم سازگار نیست.

 

3- کارشناسان پزشکی قانونی با انجام چند مرحله معاینه پزشکی به این نتیجه رسیدند که سن موکل کمتر از سن شناسنامه ای بوده و بنابراین سن ایشان را تقریباً سی سال  اعلام کرده اند. این نظریه، تأیید کننده اظهارات موکل می باشد اما دادگاه محترم بدوی به نظریه پزشکی قانونی که اماره ای بر صحت خواسته موکل می باشد ترتیب اثر نداده و خواسته موکل را رد کرده اند.

 

4- موکل برای اثبات اظهاراتش، به شهادت شهود استناد کرده است که آنها در اظهاراتشان صراحتاً اعلام کرده اند که در دوران تحصیل مقاطع ابتدایی با موکل هم دوره بوده اند این در حالی است که سن شهود کمتر از موکل بوده بنابراین هم دوره بودن شهود و موکل بیانگر صحت اظهارات موکل می باشد در حالی که دادگاه محترم بدوی به جای اینکه به این امر مهم توجه کند برعکس، کم بوده سن شهود را ایراد تلقی کرده و بر همین اساس خواسته موکل را رد کرده است.

 

ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق، استدعا دارد پرونده باسعه صدر بیشتری مطالعه گردد تا از تضییع حق موکل جلوگیری به عمل آمده و اجازه ندهند این مشکل بیش از این زندگی موکل را تحت تأثیر قرار دهد. لذا رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.

 

باتشکر و تقدیم احترام

 

راه های تماس و مشاوره با وکیل برای اصلاحات شناسنامه و اسناد سجلی

مشاهده سوال حقوقی و پاسخ وکیل دادگستری در خصوص کاهش سن

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

تیر ۲۹, ۱۳۹۸
دادخواست

۰

 فرم دادخواست دادگاه عمومی با فرمت word ( ورد افیس ) دانلود فروم دادخواست دادگاه عمومی از طریق لینک زیر این فایل فرمت Word دارد دادخواست_دادگاه_عمومی توضیح : فرمت این فایل word از مجموعه office  می باشد. برای اجرای باید حتما نرم افزار ورد بروی سیستم شما نصب شده باشد. …


دانلود نمونه دادخواست pdfDownloads-icon
نی نی سایت

نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی
نمونه فرم تجدیدنظرخواهی حقوقی

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *