نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار
نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

اطلاع از نکات مهم قرارداد کارگر و کارفرما

 

در اجرای ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و بموجب دعوتنامه شماره ….. مورخ 1397/11/28 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران جلسه هیات تشخیص به منظور رسیدگی به پرونده آقای سعید …… به طرفیت شرکت تعمیرگاه و نمایندگی ….. در ساعت 10 روز 98/01/20 با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید.

 

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

آقای …… به عنوان وکیل خواهان در وقت مقرر حاضر و اعلام می دارد که خواهان از مورخ 90/03/10 تا تاریخ 97/07/15 به عنوان کارگز مکانیک با حقوق ماهانه و بر اساس کارکرد میانگین 40/000/000 ریال کار کرده است.اخراج شدند.بابت تسویه حقوق دی و بهمن و عیدی سال های کارکرد- سنوات  خدمت ما به التفوت مزد ارسالی به بیمه – کل مرخصی استفاده شده بابت سالی که از در هرسال طلب دارند حاضر به بازگشت به کار نیستند.تقاضای تسویه و صدور رای قانونی را دارم.

 

آقای سعید ….. به عنوان وکیل خوانده حاضر و اعلام می دارند شروع به کار 90/08/01 و پایان کارش 97/11/15 می باشد.حقوق پایه 13/000/000 ریال بوده است و الباقی بابت پاداش بوده است و شامل حقوق پایه نمی شود و می تواند به شرکت بازگردد.رسید بابت عیدی نداریم.حقوق و مزایای وی در بهمن و دی پرداخت شده است.

 

ضمن احراز رابطه از 90/08/01 تا 97/11/15 با آخرین حقوق پایه روزانه 614/856 بعد از اعمال افزایشات مزد در خصوص حقوق معوقه، عیدی، سنوات، مرخصی …. اتخاذ تصمیم شد.

 

اطلاع از راه های اعتراض و شکایت از رای دادگاه

 

دادنامه شماره :  ……

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

کلاسه پرونده : ……..
‏مرجع رسيدگي : شعبه تشخیص۳   هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات
خواهان : سعید ……….  به نشاني‌ :استان تهران – خیابان فرجام ……….. .

خوانده : تعمیرگاه و نمایندگی مجاز ……….  به نشاني خیابان دولت……….. .

خواسته :  بازگشت به کار- حقوق معوقه – مرخصی استحقاقی – عیدی و پاداش – سنوات خدمت – حق بیمه

کردش کار:
خواهان طی تسلیم دادخواستی به طرفیت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته شکایت را نموده است که پرونده در وقت مقرر در هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات مطرح واعضای هیات بدوی پس از استماع اظهارات اصحاب حاضر در جلسه رسیدگی وملاحظه اوراق به استناد ماده ۱۰۰ و۱۰۱ آیین دادرسی کار به اتفاق آرا مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید .

درخصوص رسیدگی به دعوی خواهان اقای سعید ….. به طرفیت خوانده تعمیر گاه و نمایندگی مجاز ……… به کارفرمایی امیر حسین ……. به خواسته بازگشت به کار- پرداخت مطالبات – حق بیمه هیات تشخیص در اجرای ماده ۱۵۸ قانون کار پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و بررسی اوراق و محتویات پرونده و رویت لایحه دفاعیه خواهان و ملاحظه داد خواست قامه شده از سوی خواهان و مداقه در ادله اثبات دعوی مضبوط در پرونده موضوع ماده 82 ایین دادرسی کار پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی از تاریخ ‎٩۰/۸/۱‏ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵ موضوع مواد ۲و۳و۴ قانون کار طبق سابقه بیمه وی در تامین اجتماعی با اخرین مزد روزانه ۴۴۶/۴۳۷ ریال (بعد از اعمال پایه سنوات روزانه) و احراز قطع رابطه همکاری از سوی خواهان، ادعاي خواهان را ۱- در خصوص بازگشت به کار با توجه به موافقت خوانده با بازگشت به کار خواهان و عدم تمایل خواهان با ادامه همكاري با خوانده و تقاضاي صریح وي در جلسه رسيدگي مبني بر انجام تسویه حساب با خوانده مردود اعلام مي گردد ولیکن ۲-در خصوص مطالبات مورد ادعا به شرح خواسته شکایت از قبیل حقوق معوقه ۱/۵ماه- عيدي- حق سنوات- ذخیره مرخصي، نظر به عدم ارایه مدارك و اسناد مثبته از سوي خوانده دال بر تادیه ان در وجه خواهان مقرون به صحت اعلام مي نماید لذا اعضاي هیات به اتفاق اراء کارفرمای موصوف را به استناد مواد ۳۴ و۶۶ قانون کار و مصوبه ۷۰/۱۲/۶مجلس شورای اسلامی و آرا مورخه
95/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف می نماید جمعا مبلغ۲۸۹/۷۴۶۱۳۹۸ ریال به حروف دویست و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و چهل و شش هزارو سیصد و نود و هشت ریال به شرح ذیل در وجه خواهان پرداخت وتسویه حساب کامل نماید . ضمنا در خصوص عدم واریز حق بیمه طبق حقوق دريافتي با توجه به اينکه اسنادمربوط به واریز هاي بانكي با میزان دستمزد ارسالي کارفرما به تامين اجتماعي مغایرت دارد لذا کارفرمای موصوف را به استناد ماده 148 قانون کارمکلف می نماید نسبت به پرداخت حق بیمه خواهان طبق حقوق های واریز شده بر اساس قانون تامین اجتماعی نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
مبلغ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق السعی معوقه از تاریخ ۹۷/۱۰/۱ لغایت ‎٩۷/۱۱/۱۵‏
‏مبلغ ۲۱/۸۰۵/۹۲۰ ریال بابت عیدی ۹۶ و مبلغ ۲۳/۴۳۷/۹۴۲ریال بابت عیدی ‎٩۷‏
‏مبل ۸۷/۸۳۳/۴۳۲ ریال بابت ۶۷ روز مرخصی ذخیره شده

مَبلغ ۹۷/۶۵۸/۰۹۳ ریال بابت حق سنوات از تاریخ ۹۰/۸/۱ لغایت ۹۷/۱۱/۱۵

این رای به استناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزد رز قابل تجدید نظر خواهی در هیات حل اختلاف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و لازم الاجرا شدن رای مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف شش ماه از تاریخ بلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 

آشنایی با روش تنظیم لایحه حقوقی

  

ریاست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات

با سلام و احترام

در خصوص دادنامه شماره … مورخ 98/01/20 صادره از هیات تشخیص شعبه 3 مربوط بخ کلاسه پرونده …. مربوط به آقای سعید … اعتراض خود را در خصوص نحوه محاسبه سنوات و عیدی سال های 91الی 95 به هیات محترم تقدیم می دارو و مطالب زیر در خصوص موارد فوق الذکر به عرض می رسانم :

1- بنا بر اظهارات نماینده کارفرما در جلسه بدوی مبنی بر محدودیت اعمال شده از طرف سازمان بر واحدهای تعمیرگاهی جهت ارائه قرارداد به تامین اجنماعی بابت پرسنلی که دستمزد بالاتر از حداقل حقوق را دارند با این استدلال غلط که وجهت قانونی نیز ندارد و بازتاب آن در رای دیده م یشود و کارفرما محکوم به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه طبق حقوق های واریزی شده است قراردادی که با این استدلال غلط با کارگر بسته شده به هیچ عنوان متضمن شرایط کار نبوده و امضای کارگر پای این قرارداد قطعاً تایید شرایط مندرج در آن نبوده چون این قرارداد جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی بوده و اگر کارگر این قرارداد را امضاء نمی کرد از خدمات بیمه ای هم محروم می شد.لذا با توجه به نحوه انعقاد قرارداد و عدم لحاظ تبصره ماده 10 قانون کار در خصوص تنظیم قرارداد در چهار نسخه و رائه آن به اداره کار و همچنین درج عنوان شغلی از مکانیک

به کارگر ساده از هیات محترم تقاضای بازنگری در این سند به عنوان مستند محاسبه سنوات خواهان می باشم.

2- نماینده کارفرما در جلسه بدوی در خصوص میزان حقوق آقای سعید …. اعلام کردند که حقوق پایه 13/000/000 ریال و الباقی پاداش بوده است با توجه به اصلاح قانون کار در سال 69 و به خصوص ماده 36 قانون کار که به صراحت و روشنی وضعیت حقوق کارگر را مشخص می نماید(حقوق کارگر : حقوق ثابت +مزایای مستمر)مزایای مستمری که در هر ماه در این سالهای به حساب کارگر واریز شده است عادلانه نیست با قراردادی که نحوه انعقاد آن را در بند 1 توضیح دادم و با دفاعی که نماینده خوانده انجام داد و بیشتر با حال و هوای قانون کار 1337 متناسب بود سنوات کارگر به این شکل محاسبه و پرداخت گردد هیات محترم تقاضای تجدیدنظر در خصوص مزد مبنا جهت محاسبه سنوات را خواستارم.

3- در خصوص عیدی، خدمت هیات محترم تشخیص هم اعلام کردم خواهان از سال 91 به بعد عیدی را دریافت نکرده و نماینده کارفرما مدعی پرداخت بودند در حالیکه هیچ سندی در جهت تادیه ارائه ندادند و اعلام کرئند رسیدی بابت پرداخت عیدی ندارند، چگونه می شود پذیرفت که هر سال به تعدت قابل توجهی پرسنل در کارگاه …. عیدی پرداخت نمود و هیچ سند و مدرکی از افراد نگرفت؟!!! از هیات محترم تقاضا دارم کارفرما را ملزم به ارائه اسناد و مدارک پرداخت عیدی مربوط به سالهای 91 الی 95 نموده در غیر اینصورت  تقاضای محاسبه و رای شایسته در خصوص عیدی کارگر در خصوص سالهای ذکر شده را دارم.

با تشکر

 

اطلاع از نکات مهم اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص بیمه

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی کارگر و کارفرما –

هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیات تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیات حل اختلاف محول نموده باشد.

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیات تشخیص مشهود باشد.

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیات حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رای، دادخواست خود را تقدیم هیات تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیات تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نمایند.

تومان۳۹,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰

2 صفحه ی یک رو

A4

مناسب تمام اشخاص حقیقی و حقوقی

قابل چاپ (pdf) و قابل ویرایش (word)

در صفحات جای گذاری شده است

nazanin (استاندارد و رسمی)

دارد

  
مشاغل سخت و زیان آور

  
جستجوی بخشنامه ها، دستورالعمل ها و استعلامات روابط کار

  
تأیید صلاحیت مسؤولین ایمنی

  
سامانه‌ی صدور مجوز مشاغل خانگی

  
سامانه‌ی پیگیری مکاتبات اداری

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

    پرتال امور بانوان و خانواده

    ویژه نامه‌ی اطلاع‌رسانی تدبیر

  
اولین جشنواره آش‌های ماه رمضان

 

کارگروه اجرایی و اطلاع رسانی جشنواره
استانی کارآفرینان برتر سال 95

سامانه تشکیل و ثبت تغییرات تعاونیها

سامانه جامع نظارت بر تعاونی ها (خوداظهاری)

سامانه جامع نظارت بر تعاونیهای مسکن مهر

سامانه شبکه ملی بازار کار

 سامانه آموزش از راه دور تعاون

 سامانه حمایت از مشاغل خانگی

سازمان الکترونیک وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

سامانه جامع آمارهای ثبتی

 سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت (سامد)

 درگاه الکترونیک بررسی نقشه‌های ساختمانی

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

حوزه تعاون

حوزه کار

حوزه رفاه اجتماعی

 شناسنامه کلیه خدمات دستگاه

 

جهت مشاهده آخرین مناقصه ها  و مزایده ها روی تصویر زیر کلیک کنید

ردیف

نام اداره

شهرستان

آدرس

تلفن (پیش کد: 024)

فکس (پیش کد: 024)

رایانشانی

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

1

اداره کل

زنجان

مجتمع ادارت ، جنب دیوان محاسبات اداری

33440065

33444781

33442741

33444026

zntkr.se@gmail.com

2

اداره شهرستان زنجان

زنجان

مجتمع ادارت ، جنب مخابرات شهرستان زنجان

33441282

33459998

33447666

33446075

33459996

zntkr.sh@gmail.com

3

اداره شهرستان ابهر

ابهر

بلوار معلم جنبب تأمین اجتماعی

35279027

353223070

tkr.z.abhar@gmail.com

4

اداره شهرستان ایجرود

ایجرود

زرین آباد، مجتمع ادارات، بلوک 1 واحد 4

36722287

36722939

tkr.z.ijrood@gmail.com

5

اداره شهرستان خرمدره

خرمدره

خیابان امام ، مجتمع ادارات ، بلوک دوم ،
طبقه همکف

35536143

35530044

tkr.z.khoramdareh@gmail.com

6

اداره شهرستان خدابنده

خدابنده

خیابان امام، میدان شهدا، خیابان شهید صدوقی
پلاک16

34226280

34226280

tkr.z.khodabandeh@gmail.com

7

اداره شهرستان ماهنشان

ماهنشان

خیابان اسلام مجتمع ادارات -طبقه اول

36223097

36223096

tkr.z.mahneshan@gmail.com

8

اداره شهرستان طارم

طارم

شهر اببر ،خیابان امام، ابتدای خیابان لاله
، طبقه سوم

32822636

32824393

tkr.z.tarom@gmail.com

9

اداره شهرستان سلطانیه

سلطانیه

بلوار آزادی، بالاتر از بانک کشاورزی ،جنب هنرستان کار و دانش رازی

35824772

 35824772

 35824772

tkr.z.soltanieh@gmail.com


قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

Downloads-icon


Downloads-icon

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراما

به استحضار می رساند موکل اینجانب آقای ………………….. به مدت ……… سال است که به شغل شریف کارگری اشتغال داشته

است که در راستای تعیین عنوان شغلی خود درخواستی به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تقدیم می نماید

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

که در راستای تشخیص ، موضوع به کمیته بدوی استانی ارجاع داده می شود که این کمیته با کارشناسی های به عمل آمده شغل موکل را از کارهای سخت و زیان آور تشخیص می دهند.

(( ماده ۱‌ـ کار‌های سخت و زیان آور کار‌هایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. ))

بنابراین اولین نکته ای که با توجه به توضیح ارائه شده به ذهن متبادر می شود تخصصی بودن تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل مورد نظر می باشد . در همین راستا نیز جهت تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل موکل ابتدا موضوع در کمیته بدوی مطرح گردیده که کارشناس مربوطه با حضور در محل کارگاه با بررسی های به عمل آمده رای به سخت و زیان آور بودن آن صادر می نماید اما پس از ارجاع پرونده به کمیته تجدید نظر این کمیته بدون اینکه در محل کارگاه حاضر شوند و کارشناسی های لازم را انجام دهند اقدام به صدور رای می نمایند که همانگونه که در سطور بالا اشاره شده با توجه به تخصصی بودن موضوع حتما می بایست بعد از انجام کارشناسی های لازم اقدام به صدور رای نمایند که رای صادره از این جهت قابل نقض بوده و موجب تضییع حقوق یک کارگر ساده شده است .

۲-مطابق با شناسنامه شغلی …………………. ( پیوست شماره ۳ ) به عنوان نمونه چند مورد از کارهایی که موکل در کارگاه به آن ها اشتغال داشته اند ،

عبارتند از : (( برشکاری ، سنگ زنی و فرچه زنی ، جوشکاری ، ساخت کلاهک ، علامت زدن و سنبه زنی روی ورق و ………. )) که حتی بدون کارشناسی و در نگاه عامیانه نیز این کارها قطعا جزء کارهای سخت در عرف جامعه تلقی می شوند و این در حالتی است که کمیته تجدید نظر حتی بدون بازدید از محل کار موکل اقدام به صدور رای نموده و به همین راحتی حق یک کارگر را تضییع نموده اند .

گروه وکلای پایتخت، با دارا بودن چندین وکیل مجرب در زمینه دیوان عدالت، شماره وکیل دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده 100 و دهها مسائل حقوقی و کیفری و اداره کار می توانند پرونده های شما را در کمترین زمان و با کمترین هزینه به سر انجام برسانند و شما موکلان عزیز را از تمامی مراحل پرونده آگاه می سازند.

© کلیه حقوق برای گروه وکلای پایتخت محفوظ است

 

BIZ=BUSINESS

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

 

مرکز برون‌سپاری و کمک به توسعه کسب و کارها

OUTSOURCING CENTER

بیزیار به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه “گروه بین‌المللی فلامینگو”، “شرکت‌ دانش‌بنیان برتر در حوزه علوم‌انسانی به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1399 ” فعالیت می‌نماید. 

گروه بین‌المللی فلامینگو

 

طراحی سایت توسط دودکو

دادخواست هیات حل اختلاف شرکت سرآمد

فایل word نمونه دادخواست به هیات اختلاف ( تجدید نظر) اداره کار – روی لینک بالا کلیک کنید

مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۴۰۰

اصل منحنی دوم رشد ساده است و برای یک شخص، محصول و یا یک تجارت قابل اجرا است. فاطمه عرفاتی زندگی شروع می شود…

اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اقلام خارج از مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش خصوصی

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

ابطال بخشنامه مهم معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تسری افزایش دستمزد به سایر سطوح مزدی

سوال : در اداره کار … می گویند اگرمیخواهی وکیل معرفی کنی باید وکالت محضری بدهی . الان در این شرایط بیکار…

 

 

 

 

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

 

تلفن:

09393656454 __ 021-44229742

کانال تلگرام: mabnamoshaver@

آدرس: تهران خیابان ستارخان فلکه اول صادقیه و چهار راه اسدی پلاک 1058 (مجتمع تجاری اطلس) طبقه 4 واحد 8

 

نی نی سایت

نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار
نمونه تجدید نظر خواهی اداره کار

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *