مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه
مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

با سلام مستشار دادگاه به چه کسی میگویند وظایف مستشاران دادگاها چیست
آیا در دادسراها هم مستشار وجود دارد
آیا همه دادگاها مستشار وجود دارد

مستشار جزو اعضاو هیئت حاکمه دادگاه تجدید نظر میباشد واین سمت در دادسرا وجود ندارد
مستشار باتفاق دیگر عضو یا اعضاء دادگاه تجدید نظر به پرونده های مطروحه در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید


Downloads-icon

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

دادگاه تجدیدنظر استان (نام پیشین دادگاه پژوهشی استان)، دادگاه‌هایی است در ایران که در مراکز استان‌ها) با توجه به گستره حوزهٔ قضایی هر استان بنیان می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه‌های صادرهٔ قابل تجدیدنظر از سوی دادگاه‌های نخستین (بدوی) و همچنین حل اختلاف در صلاحیت صلاحیتی بین دادگاه‌هایی حل‌اختلاف میالن آنها در صلاحیت این دادگاه است تشکیل می‌گردد و از نظر درجه، یک درجه بالاتر از دادگاه نخستین می‌باشد.[۱] این دادگاه درون مجتمعی است که یک رئیس دارد و هر یک از دادگاه‌های تجدیدنظر استان در این مجتمع شعبهٔ دادگاه تجدید نظر (سابقا شعبهٔ دادگاه پژوهشی استان) نامیده می‌شود.

هر شعبه دادگاه تجدید نظر استان، دارای دو بخش اصلی می‌باشد:

این بخش، اصلی‌ترین بخش دادگاه تجدیدنظر است و رئیس در این بخش است که می‌نشیند و جلسات دادرسی در همین بخش تشکیل می‌شود و اینجا است که اگر محاکمه‌ای باشد، صورت می‌پذیرد. اعضای اصلی این بخش سه دادرس یا همان قاضی هستند که یکی‌شان رئیس شعبه است و دو نفر دیگر، مستشار هستند و تصمیمات بر پایهٔ اکثریت اعضای شعبه است.[۱]

این بخش را مدیر دفتر، ریاست می‌کند. بیشتر کار این بخش، انجام مکاتبات دادگاه و انجام کارهای بایگانی و تعیین اوقات است.[۲]

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

مطالعه این متن پیشنهاد می شود: احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

صفحه مورد نظر یافت نشد
Page not found
موسی ذبحی

صفحه مورد نظر یافت نشد
Page not found
موسی ذبحی

در این نوشته به بررسی دادگاه تجدیدنظر می پردازیم و احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر را بیان می کنیم. سپس به آراء قابل تجدید نظر پرداخته و مهلت آن را نیز بررسی میکنیم. در ادامه این نوشته با ما همراه باشید.

ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۳۲۷ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۸ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۹ – با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .

ماده ۳۳۱ – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده ۳۳۲ ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :

ماده ۳۳۳ ـ درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .

ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد .

ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود .

ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در موردورشکسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .

ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یاوصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرراز تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .

ماده ۳۳۹ ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است ، تسلیم نماید .
هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .

ماده ۳۴۰ – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم می نماید . دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می باشد .

ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست باید نکات زیر قید شود :

ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .

ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد .

ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد بود .
تبصره – مهلت مقرردراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذکور در ماده ( ۳۲۶ ) نخواهدبود .

ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ) ماده ( ۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیراین صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۳۴۶ ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .

ماده ۳۴۷ ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد .

ماده ۳۴۸ – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .

ماده ۳۴۹ – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید .

ماده ۳۵۰ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .

ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد .

ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می کند . درغیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

ماده ۳۵۴ – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور اوتوسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره – در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام خواهد شد مگر اینکه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۳۵۵ ـ درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد .

ماده ۳۵۶ ـ مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۳۵۷ ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان ، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .

ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

ماده ۳۵۹ ـ رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت .

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد ، همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد کرد .

ماده ۳۶۱ ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .

ماده ۳۶۲ ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :

ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .

ماده ۳۶۴ – در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یاوکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشندرای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

ماده ۳۶۵ ـ آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد

پرونده من در دادگاه تجدید نظر بیش از 9 ماه است تحت رسیدگی است.یعنی میخواهند رای قطعی را کی بدهند؟

پرونده من در دادگاه تجدید نظر بیش از 9 ماه است تحت رسیدگی است.یعنی اگر ادامه بدهند تا چه مدت میتواند در تجدید نظر بمونه؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


Δ

قضاوت کردن یکی از شغل‌های حساس و مهم است و از همین رو برای آن شرایط و مقررات خاصی در نظر گرفته شده است تا تنها کسانی که شایستگی لازم برای این شغل را دارند وارد این حرفه شوند.

اما با این وجود گاهی پیش می آید که قضات نیز دچار اشتباه شده و حکمی صادر کنند که صحت کاملی نداشته باشد. مسلم است که در چنین شرایطی باید برای فردی که حکم بر علیه او صادر شده است امکان اعتراض وجود داشته باشد.

به همین منظور دادگاه‌های تجدیدنظر در سطح هر استانی تأسیس شده است تا مرجعی باشد برای اعتراض کردن افراد به احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ها.

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

به بیان بهتر دادگاه‌ تجدیدنظر در وهله و جایگاه اول به بررسی و تحقیق در مورد یک پرونده نمی پردازند بلکه همانگونه که از نام آن آشکار است، در مرحله دوم و بعد از آن که داگاه نخستین در مورد آن رأی صادر کرد و سپس نسبت به آن اعتراضی صورت گرفت، پرونده را مورد بررسی قرار می دهند.

البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد و بسیار مهم است این است که اعتراض کردن به احکام صادر شده از سوی دادگاه دارای مهلت محدود و مشخصی است و افراد صرفا در همین مهلت می توانند اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند وگرنه رأی صادر شده از دادگاه نخستین قطعی محسوب می شود و دیگر قابلیت اعتراض ندارد.

وکیل دادگستری اصفهان بیان می کند که در مرکز هر استان به تعداد مورد نیاز دادگاه تجدیدنظر به منظور تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در حوزه‌ی آن قرار دارد، تأسیس شده است.

وی اضافه می کند این دادگاه‌های تجدیدنظر از ترکیب یک نفر به عنوان رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور دو نفر از این اعضا رسمیت پیدا می کند و زمانی که به موضوع پرونده رسیدگی کردند رأی گیری می کنند و رأی اکثریت ملاک عمل قرار می گیرد. و البته قابل ذکر است که رأیی که از سوی این دادگاه صادر می شود قطعی و لازم الاجرا است.

نکته مهمی که وکیل خوب اصفهان به آن اشاره می کند این است که در صورتی که در خصوص نحوه رسیدگی و انجام تحقیقات و صادر کردن قرارهای کارشناسی و از این قبیل امور، میان اعضای دادگاه تجدیدنظر اختلاف ایجاد شود، رئیس کل دادگاه تجدیدنظر استان عضو سومی را ضمیمه می کند تا به این طریق اعضا بتوانند با بحث و مشاوره به نظر موافق برسند.

اما نباید فراموش کرد که در سیستم حقوقی ایران اصل بر این است که آراء صادر شده قطعی و لازم الاجرا هستند اما در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد که برخی از آراء صادر شده قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند. که در ادامه آن ها را نام خواهیم برد.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

وکیل اصفهان بیان می دارد تجدیدنظر خواهی یکی از راه‌هایی است که می توان به موجب آن نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کرد.

تجدیدنظر خواهی به صورت خودکار باعث متوقف شدن اجرای رأی صادره می شود. وی اضافه می کند با این که اصل بر قطعی بود آراء صادر شده است و آراء قابل تجدیدنظر خواهی محدود است، ولی با این حال تجدیدنظرخواهی یک حق برای شخص محسوب می شود و قاضی به هیچ عنوان نمی تواند از پذیرفتن درخواست تجدیدنظر در صورتی که تمام قواعد و شرایط در مورد آن رعایت شده است، امتناع ورزد.

مواد ۳۳۰ الی ۳۳۵ از قانون آیین دادرسی مدنی آراء حقوقی قابل تجدیدنظر را بیان نموده است که خلاصه آن به این ترتیب است:

الف) احكام حقوقی که قابلیت درخواست تجديد نظرخواهی دارند

• در دعاوی مالی كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال بیشتر باشد. • كليه احكام صادره در دعاوی غيرمالی • حكم راجع به متفرعات دعوی در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی قابل تجديدنظر باشد.

نکته‌ای که وجود دارد و لازم بیان شود این است که احکامی که به اقرار در دادگاه و یا رأی کارشناس مستند است به طوری که طرفین آن رأی را قاطع دعوی قرار داده باشند، قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر آنکه درباره صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی باشد.

ب) قرارهای حقوقی قابل تجديدنظر

به گفته حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان قرارهایی که در ادامه نام برده می شود با این شرط که حکم اصل دعوی قابل تجدیدنظرخواهی باشد، قابلیت درخواست تجدیدنظر دارد:

• قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست صادره از سوی دادگاه • قرار رد دعوی يا عدم استماع دعوی• قرار سقوط دعوی• قرار عدم اهليت يكی از طرفين دعوا

اما باید بدانید که چنانچه طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب کنند، تجدیدنظرخواهی آنها مسموع نیست مگر آن که درمورد صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی باشد.

ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است:«مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي باشد.»

وکیل پایه یک دادگستری بیان می دارد آراء صادر شده از سوی دادگاه‌ها در زمینه امور کیفری اعم از آن که درباره محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد، قطعی است. که البته در این مورد نیز همچون آراء حقوقی استثنائاتی وجود دارد و آراء قابل تجدیدنظر می شوند که به شرح ذیل است:

• جرایمی كه مجازات قانونی آنها اعدام يا رجم است.• جرایمی كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و مانند آن است.• ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.• جرایمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيشتر از خمس ديه كامل است.• جرایمی كه حداكثر مجازات قانوني آن بيشتر از سه ماه حبس يا شلاق يـا جـزاي نقـدي بيش از پانصد هزار ريال است.• محكوميت‌هايی که منجر به انفصال از خدمت می شود.

نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که بر اساس ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری این دادگاه تجدیدنظر استان است که مرجع صالح برای تجدیدنظر خواهی محسوب می شود، مگر در موارد زیر که در دیوان عالی کشور باید تجدیدنظرخواهی شود:

• جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام يا رجم است.• جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.• جرائمی كه مجازات قانونی آنها حبس بيش از ده سال است.• مواردی که منجر به مصادره کردن اموال می شود.

وکیل حقوقی در اصفهان می گوید به موجب ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر خواهی دارند به ترتیب زیر است:

الف) محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانونی او.ب) شاكی خصوصی يا وكيل يا نماينده قانونی او.ج) رئيس حوزه قضايی در خصوص جرائمی كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذاشته شده است.

حامد امیری یکی از بهترین وکلای شهر اصفهان در پاسخ به این سوال می گوید آراء تجدیدنظر همانطور که بیان نمودیم قطعی و لازم الاجرا هستند و نسبت به آن ها در هیچ مرجعی نمی توان شکایت و اعتراض کرد.

اما مانند هر امر دیگری در این خصوص نیز استثنائاتی وجود دارد که باعث می شود رأی دادگاه تجدیدنظر در برخی از موارد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد. البته تعداد آنها بسیار محدود و اندک است.

در این خصوص می توان به ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد که حکم کرده است:« آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

الف) احکام

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب) قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

البته ممکن است در برخی موارد بتوان نسبت به آراء صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد. اعاده دادرسی به این معناست که نسبت به احکامی که به طور قطعی صادر شده‌اند، اعتراض شود.

البته اعتراض به آراء قطعی از طریق اعاده دادرسی تنها در موارد محدودی که در قانون مشخص شده است امکان دارد، که البته در این خصوص مقاله‌ای جدا تهیه نمودیم که می توانید مطالعه بفرمایید.

بنا بر گفته‌های حامد امیری وکیل امور حقوقی در اصفهان، به موجب ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت زمانی که افراد برای ارسال پرونده خود به دادگاه تجدیدنظر دارند و می توانند دادخواست تجدیدنظر خود را به این دادگاه ارائه دهند، برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

نتیجه گیری

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

در پایان مقاله می توان چنین بیان کرد که تجدیدنظرخواهی یکی از راه‌های اعتراض به آراء صادر شده است. البته نباید تصور کرد که نسبت به هر رأیی می توان درخواست تجدیدنظرخواهی مطرح کرد، بلکه موارد آن در قانون محصور شده است و تنها در خصوص همان موارد می توان به دادگاه تجدیدنظر استان، دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم کرد.

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

هنگامی که در دادگاه دعوایی مطرح می‌گردد، قاضی موظف است که به دعوا رسیدگی کرده و حکم متناسب با پرونده را صادر کند.

یکی از قرارهایی که دادگاه صادر می کند، قرار ارجاع امر به کارشناس دادگستری است. در حقیقت به گفته وکیل حقوقی در اصفهان زمانی که موضوعی که در دادگاه مطرح می شود

حجم زیاد اطلاعات در مباحث حقوقی به قدری بالا است که اصولا مردم نمی توانند با همه ی آن ها آشنایی پیدا کنند و مطلع شوند، به همین منظور موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان سعی بر این داشته است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

زمانی که با یک مسئله حقوقی در زندگی مواجه می شویم اولین کار انتخاب یک وکیل مورد اعتماد و با تجربه است تا بتوانیم در این مسیر بهترین رهنمود ها را دریافت کرده و بهترین نتیجه را در پرو خود بگیریم. با کوچکترین اشتباهی عواقب بدی را برایتان رقم بزند.

پذیرش حضوری دفتر وکالت :

شنبه لغایت چهارشنبه ساعت 17 الی 20:30

پذیرش غیرحضوری (تلفنی) :

شنبه لغایت پنج شنبه ساعت 13 الی 16

نقشه گوگل

مسیریاب بلد

مسیریاب نشان

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حامد امیری میباشد و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

سلام

دادگاه تجدید نظر با حضور چند قاضی تشکیل می شود؟

و سوال دوم اینکه اوایل کار اگر احساس کردیم وکیل ممکن است قدرت و بُرِشِ کافی رو نداشته باشد آیا می توانیم قرارداد را فسخ و وکیل دیگری را انتخاب کنیم؟
با تشکر


با سلام دادگاه تجدید نظر با حضور دو قاضی از سه نفر قاضی رسمیت میابد .
شما هر زمان که بخواهید میتوانید وکیل خود را عزل و وکیل دیگری را اختیار کنید مراتب عزل وکیل باید به اطلاع وی و دادگاه برسد .

12:06:07
 

1397/5/8

موافق
(0)

مخالف
(0)

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه


سلام هر زمان خواسته باشید می توانید وکیل را عزل کنید

12:09:53
 

1397/5/8

موافق
(0)

مخالف
(0)

با درود فراوان
متشکرم از پاسخگویی شما. به اطلاع وکیلم رساندم اما نمیدونستم باید به دادگاه هم اطلاع بدم و در این مورد وکیلمم هیچی نگفتن. الان یک هفته گذشته و امیدوارم برای اطلاع دادن به دادگاه دیر نشده باشه.
با یپاس

13:13:13
 

1397/5/8


نه مشکلی نیست کتبا به دادگاه نیز مراتب عزل وکیل رو اعلام کنید

06:31:36
 

1397/5/9

موافق
(0)

مخالف
(0)

روز بخیر
بله حتما .سپاسگزارم

07:58:49
 

1397/5/9


رویه عملی بادوقاضی یک رییس ویک مستشار.وکیل راتاقبل ازختم رسیدگی میتوانیدعزل کنید

00:54:13
 

1397/5/10

موافق
(0)

مخالف
(0)


با سلام
با حضور حداقل دو قاضی رسمیت میابد که در صورت اختلاف نظر قاضی سومی اخذ میگردد

19:05:23
 

1397/5/10

موافق
(0)

مخالف
(0)


سلام علیکم.3 وبلی.یاالله

19:53:07
 

1397/5/10

موافق
(0)

مخالف
(0)

دادگاه تجدید نظر
فسخ قرارداد وکالت

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل
می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران
ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا،
حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و
درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این
درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

تلفن پشتیبانی: 02188106553

تلفن: 02188886412

ایمیل: [email protected]

ایمیل شکایات: [email protected]

ارسال پیام

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت
الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید

اگر تاکنون عضو دادراه نشده‌اید، ثبت‌نام کنید.

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

موافقی وجود ندارد

مخالفی وجود ندارد

وکیل تاپ –

اگر پرونده ی شما در مرحله ی اول دادگاه ها رایی علیه شما صادر کرده است و  این حکم را عادلانه نمی دانید؛ این مطلب برای شما نوشته است. شما به عنوان شخصی که در دادگاه رای علیه او صادر شده، می توانید به آن رای اعتراض کنید تا دادگاه پرونده را بررسی کند و مجددا رای صادر نماید.

با توجه به اینکه قضات هم مانند همه ممکن است در کار خود دچار اشتباه شوند؛ قانون این فرصت را در اختیار طرفین دعوا قرار دده است تا اگر خطایی در حکم قاضی وجود داشته باشد، به آن اعتراض کرد تا مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

در این مطلب درباره ی عملکرد دادگاه تجدید نظر مطالبی ارائه خواهد شد.

دسترسی سریع به عناوین:

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

این دادگاه، مرجعی است که به اعتراضات مردم نسبت به آراء رسیدگی می کند. در واقع یک دادگاه تجدیدنظر هیچ وقت در مرحله اول پرونده ای را بررسی نمی کند.

اولین رای همیشه از دادگاه بدوی صادر می شود.

حال در صورتی که شما به عنوان یکی از طرفین دعوا به رای اعتراض داشته باشید، از این به بعد دادگاه تجدید نظر وارد عمل می شود و رای دادگاه اول را مورد بررسی قرار می دهد.

نکته ای که لازم است بدانید این است که اعتراض به آرا مهلت مشخصی دارد و تحت شرایطی این اجازه به شما داده می شود.

دادگاه تجدید نظر هم در مورد امور حقوقی (مدنی) و هم کیفری وجود دارد.

در مرکز هر استان به تعداد مورد نیاز دادگاه تجدید نظر وجود دارد. این دادگاه ۱ رئیس و ۲ مستشار دارد.

همچنین پس از اینکه پرونده ای را بررسی می کنند، رایی از سوی این دادگاه صادر می شود که این رای قطعی بوده و باید اجرا شود.

به طور کلی در امور کیفری بر طبق موارد زیر می تواند به آرا اعتراض کرد.

در واقع اگر موارد زیر در پرونده ی شما وجود داشته باشد می توانید تقاضای تجدید نظر کنید:

برخی از رای ها هستند که قابل تجدید نظر خواهی نیستند زیرا این آرا در مرحله ی اول دادگاه قطعی هستند و باید حکم اجرا شود.

مانند:

رای مربوط به جرایم تعزیری درجه ۸:

جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس تا سه ما هستند یا جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال است.

جرایمی که که مجازاتش پرداخت دیه کمتر از یک دهم (ده درصد دیه کامل است)

همانطور که گفته شد آرای دادگاه تجدید نظر قطعی است و شما موظف به اجرای آن هستید.

اما در این خصوص هم استثنائاتی وجود دارد که باعث می شود رای دادگاه تجدید نظر در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی باشد.

 در خصوص این استثنائات حتما باید با یک وکیل خوب صحبت کنید زیرا این روش یکسری پیچیدگی هایی دارد که تنها وکلای باتجربه می توانند در این مورد شما را کمک کنند.

ماده ۳۶۸ در این مورد بیان می کند:

آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف – احکام: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

زمانی که شما به رای دادگاه اعتراض می کنید این اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

پس از بررسی های این دادگاه، تصمیماتی که گرفته می شود چند حالت دارد:

پس از اینکه در دادگاه بدوی رای صادر شد و این رای علیه شما بود. می توانید با توجه به دلایل و مستنداتی که دارید به این رای اعتراض کنید. بنابراین یک دادخواست آماده کرده و تمام دلایلی که به این رای اعتراض دارید را می نویسید.

البته ما توصیه می کنیم نوشتن این دادخواست را بر عهده یک وکیل بگذارید. سپس این دادخواست را در دفاتر خدمات قضایی می برید تا رای به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

به یاد داشته باشید که تمامی دلایل و مدارک خود را به همراه دادخواست به دادگاه ارسال کنید و ضمیمه دادخواست شما باشد.

نکته اصلی که باید رای کنید آن است که دادخواست خود را در مهلت قانونی که دادگاه تعیین کرده است ارسال کنید.

در امور حقوقی و کیفری مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

زمانی که رای علیه شما صادر می شود می توانید نسبت به آن رای اعتراض کنید و درخواست تجدیدنظر نماید. اصولا آرای که در دادگاه تجدید نظر صادر می شود قطعی است و شما موظف به اجرا هستید.

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

بنابراین بهتر است که برای دادخواست تجدید نظر خود با یک وکیل خبره مشورت کنید تا این فرصت شما از بین نرود.

دادگاه تجدید نظر دادخواست و دلایلی که ارسال کردید را بررسی می کند و نسبت به آن اقدامات لازم را انجام می دهد.

حتما به این نکته توجه کنید که دادخواست تجدید نظر شما باید در مهلت قانونی به این دادگاه ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

در صورتی که نسبت به اصل دعوا رای قابل تجدید نظر خواهی باشد، قرار منع تعقیب این دعوا هم قابل تجدید نظر خواهی است.

شما باید در مهلت مقرر که در متن هم ذکر شده است، ۲۰ روز برای افراد داخل ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور است دادخواست خود را اراده دهید

بله، طرفین دعوا می توانند با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کنند.

این مطلب توسط حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است. برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.
درخواست مشاوره

امر مختومه چیست و شرایط اعتبار امر مختومه کیفری و حقوقی

اثبات بی گناهی در سرقت(دزدی) | روش های اعاده حیثیت در مورد اتهام سرقت

امانت نامه چیست + نمونه متن امانت نامه ملک و خودرو

تسلیم به رای چیست | هر آنچه در مورد تسلیم به رای باید بدانیم

وکیل اتفاقی کیست و وکالت اتفاقی چیست؟

مدارک لازم برای انحصار وراثت محدود و نامحدود

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، بنده تنها خودم جویای کارم هستم چون هزینه وکیل ندارم، الانم لایحه سند اصلی که اونم تقلبی است با تمام بند نوشتم آماده دادخواست کنم اصل ماجرا حیثیت و امضا پدرم بعد ماده های امضا سر دفتر وهویت، تعریف انگشت بندماده ۱۸ماده ۶۷و۶۳همچنین بحث خیانت ۶۷۳تکلیف ماده ۲۵و حضورا ماده ۵۰و تقلب شماره ۶۴سال ۸۵در کل مواد قانونی ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۴قانون مدنی.

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند

اطلاعات من را ذخیره کن تا در آینده نیازی به ورود اطلاعات نداشته باشم

لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:

این مطلب توسط حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است. برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.
درخواست مشاوره

مختاری در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: شکل گیری محور مقاومت در مقابل ایالت متحده مهمترین دلیل شکست راهبرد آمریکا در منطقه غرب آسیا بود.

یک کارشناس حوزه سیاسی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تاکید کرد که یارگیری از میان چین و روسیه به معنای فروش عزت و استقلال ایران در برابر این کشورها نیست.

1400/10/29

تحلیلگر حوزه غرب آسیا معتقد است اگر امارات قصد بمباران مجدد یمن را داشته باشد، باید در ساعات و روزهای آینده منتظر حملات بیشتری از سوی انصارالله باشد.

1400/10/29

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

کوشکی بیان کرد: بعد از نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی، تعدادی از آنها که در جستجوی حقیقت اسلام بودند، با همین نامه به سراغ قرآن رفتند به طوری که آمارها نشان می دهد در همان ایام خرید قرآن افزایش پیدا کرده است.

1400/10/29

کاکایی در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: دولت همان گونه که به توسعه صنعت خودرو سازی توجه می کند به توسعه زیر ساخت های کنترلی و تست های استاندارد خودرو هم توجه کند و در این زمینه سرمایه گذاری کند.

رضایی با اشاره به حجم سه میلیارد دلاری تجارت ایران و روسیه گفت: حجم تجارت دو کشور رضایت بخش نیست زیرا امکان ارتقاء حجم تجارت دو کشور تا 25 میلیارد دلار وجود دارد.

1400/10/29

توفیقی گفت: طبق قانون، حداقل عیدی کارگر 2 برابر حقوق پایه است؛ حقوق پایه امسال 2 میلیون و 600 هزار تومان مصوب شده و لذا حداقل عیدی کارگر حدود 5 میلیون می باشد.

1400/10/29

کارشناس اندیشکده اقتصادمقاومتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، ضمن موافقت با احیای کالابرگ در صورت حذف ارز 4200 تومانی از 5 قلم کالای اساسی، تاکید کرد که دلیل و هدف دولت از این حذف باید مشخص شود.

1400/10/29

زارع در رادیو گفت‌وگو عنوان کرد: برابر با قانون پلیس راهور پس از اخذ نظریه استاندارد و وزارت صمت مکلف به شماره گذاری خودرو است و تا تاییدیه‌های نهایی را از نهادهای مشخص نگیرد نمی‌تواند هیچگونه خودرویی را شماره گذاری کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: طبق یافته‌های سازمان بهداشت جهانی، کرونا به دلیل واکسیناسیون جهانی از فاز پاندمی به فاز اندمی درخواهد آمد و چیزی شبیه آنفولانزا خواهد شد.

1400/10/29

سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت: شورای عالی بیمه با عددی زیر 30 درصد یعنی حدود 28 درصد موافقت کرده است که به تعرفه پزشکان عمومی حدود 15 هزار و پزشکان متخصص حدود 25 هزار تومان اضافه خواهد شد.

1400/10/29

فدایی فرد گفت: عدم پاسخگویی مسئولان به دلیل آن است که پاسخ و دفاعی ندارند و این در حالی است که بسیاری از سدها در معرض آلودگی شدید هستند.

1400/10/29

تسنیمی توسعه حوزه تجدید پذیرها را در گرو حل مشکلات قبلی دانست و گفت: باید بین سازمان‌ها گفتمان رخ دهد تا مشکلات این حوزه برطرف شود چرا که تنها از عهده بخش خصوصی بر نمی‌آید.

سعید امیری در رادیو گفت‌وگو گفت: دانشگاه‌های «تهران» و «تربیت مدرس» در حوزه نانو بیشترین مقالات را تولید کرده‌اند.

1400/10/29

مدیرکل دفتر بودجه،تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا گفت:دنبال آن هستیم که روش مشارکت عمومی و خصوصی را تعریف کنیم؛ در این روش از زمان تعریف تا بهره برداری پروژه و تا پایان طول عمر نیروگاه،ساتبا و بخش خصوصی در کنار هم قرار می‌گیرند.

1400/10/29

حسینی عنوان کرد: تلاش شده است برخی از چالش‌های بازگشت نخبگان به کشور رفع شود و خوشبختانه با فرآیند شفاف سازی جذب هیات علمی برای نخبگان تا کنون 500 نخبه که در 20 دانشگاه برتر دنیا تحصیل کرده‌اند در هیات علمی دانشگاه‌های کشور جذب شده‌اند.

1400/10/28

رحمانی با بیان اینکه جریانی دو قطبی در حوزه تاریخ شکل گرفته، گفت: این جریان‌ها نگاه پژوهشی به تاریخ ندارند و به آن سیاسی تبلیغاتی نگاه می‌کنند.

یک پژوهشگر گفت: اگر تاریخ نگاری علمی نشود، موجب می‌شود نسل جدید که با مطالعه بیگانه است، مطالب غیر علمی را بپذیرد؛ لذا تاریخ نگاری مانند راه رفتن بر لبه تیغ است.

1400/10/29

علی کرمی در رادیو گفت و گو اظهار کرد: عده‌ای به جولان دادن در فضای مجازی مشغولند و ژست‌های باسواد نمایی و معترض نمایی به خود می‌گیرند در حالی که مخاطب جدی ادبیات در اینستاگرام حضوری ندارد.

1400/10/28

سردبیر فصلنامه عرشه شعر گفت: متاسفانه حس دیده شدن تبدیل به یک بیماری شده و شاهد هستیم بسیاری از افرادی که حتی توانایی مکالمه روزانه را ندارند شعری را منسوب به خود می‌کنند و مخاطبان می‌پذیرند.

1400/10/28

برنامه گفتگوی فرهنگی، بیست و نهم دی با حضور کارشناسان به بررسی موضوع حوزه هنری و ظرفیتهای مغفول مانده هنر طراز انقلاب می‌پردازد.

رادیو گفت‌وگو به منظور معرفی و آگاهی بخشی علوم شناختی در قالب نبردها، دیپلماسی و جنگ های علوم شناختی برنامه «ساعت بیست و چهار و یک دقیقه» را روی آنتن می برد.

1400/10/29

برنامه گفتگوی اقتصادی، بیست و نهم دی با بررسی موضوع الزامات ساخت مسکن با هدف کاهش مصرف انرژی در طرح نهضت ملی مسکن روانه آنتن رادیو گفت‌وگو می‌شود.

1400/10/29

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

گفتگوی اجتماعی بیست و نهم دی با حضور کارشناسان و با بررسی موضوع طرح جدید ترافیک برای پایتخت تقدیم مخاطبان می شود.

1400/10/29

در یک ماه گذشته قرارداد تسهیلات 3 هزار 448 واحد مسکونی نهضت ملی با بانک مسکن منعقد و فرآیند ساخت این خانه‌ها شروع شده است.

باز نشدن کیسه های هوا 59 خودرویی که در تصادف بهبهان صدمه دیدند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

1400/10/29

رئیس جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی به دعوت همتای روس خود تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

1400/10/29

سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیه‌هایی با اشاره به ورود سامانه بارشی، کولاک برف و ریزش بهمن در 20 استان اعلام کرد: مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

1400/10/29

1400/10/28

1400/10/28

1400/10/28

1400/10/28

به نظر شما مهمترین مفهوم کلیدی پیام رهبر انقلاب در نامه به جوانان اروپا و آمریکای شمالی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

شنبه تا چهارشنبه12:00

ساعت 13:30

شنبه تا چهارشنبه7:00

12:30

شنبه تا چهارشنبه20:00

ساعت 17:30

شنبه تا چهارشنبه


گفت و گوی سیاسی | سه شنبه 28 دی


گفت و گوی سیاسی | دوشنبه 27 دی


گفت و گوی اقتصادی | دوشنبه 27 دی


ترنج | دوشنبه 27 دی


گفت و گوی فرهنگی | یکشنبه 27 دی

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید

نی نی سایت

مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه
مستشار دادگاه تجدید نظر یعنی چه

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.