تحت پوشش بیمه به انگلیسی

تحت پوشش بیمه به انگلیسی
تحت پوشش بیمه به انگلیسی

همانطور که می دانید ما پیشتر به تعریف اصطلاحات بیمه ای در بیمه نامه ها پرداخته ایم . حال قصد داریم به اصطلاحات انگلیسی بیمه ای ، جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان در این زمینه بپردازیم .

اصطلاحات انگلیسی بیمه ای به شرح زیر می باشد:

 

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

بیمه : Insirance

بیمه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین ( بیمه گزار ) متعهد می گردد وجهی را به عنوان حق بیمه به طرف مقابل پرداخت نماید. و طرف دیگر ( بیمه گر ) مطابق با مقررات قرارداد ، موافقت می نماید در ازای وجه دریافت شده ، جبران خسارات ناشی از مجموعه ای از خطرات را برعهده گیرد.

شرکت بیمه : Insurance company

شرکتی است که بر اساس دریافت حق بیمه ، بیمه نامه ای را به فروش می رساند. که به موجب آن خسارات و پیامدهای ناشی ازخطرها و حوادث را به صورت مالی جبران می کند. شرکت های بیمه بر دو اساس فعالیت می کنند.

الف ) در تملک بیمه گزاران

ب ) در تملک سهامداران

بیمه شده : Insured

بیمه شده به فردی گفته می شود که تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

بیمه گر : Insurer

به شرکت بیمه ، بیمه گر گفته می شود.

واسطه بیمه : Intermediary

نماینده شرکت بیمه می باشد.

بازرس خسارت : Loss Adjuster

بازرس خسارت ، به شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی گفته می شود که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی می باشد. و این اجازه را از طرف شرکت بیمه دارد که به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت ، تعیین میزان خسارت و تشخیص میزان تعهد شرکت بیمه ، مطابق با شرایط بیمه نامه بپردازد.

ادعای خسارت : Claim

وقوع حادثه یا پیشامدی که سبب گردد شرکت بیمه به تعهدات مالی خود مطابق مقررات بیمه نامه عمل نماید.

الحاقیه : Endoresment

برگه ای حاوی تغییراتی است که بعداً در بیمه نامه به وجود می آید و به بیمه نامه ضمیمه می گردد. الحاقیه جزء جدایی ناپذیر بیمه نامه است .

بیمه اجباری : Compulsory insurance

به بیمه نامه هایی گفته می شود که به حکم قانون لازم الاجرا باشد. مانند بیمه ثالث ایران

بیمه اتکایی :  Reinsurance

به قراردادی گفته می شود که به موجب آن شرکت بیمه ، درصد و یا قسمتی از خطرات مورد تعهد خودرا نزد یک یا چند شرکت دیگر به صورت اتکایی ، بیمه نماید.

بیمه اموال : Property insurance

به بیمه نامه هایی گفته می شود که اموال مشخصی را که ممکن است خراب شوند و یا  در اثر وقوع حوادثی مانند سرقت ، آتش سوزی ، طوفان زیان ببینند ، را تحت پوشش قرار می دهند.

بیمه نامه : Policy

سندی است که با امضای بیمه گزار و بیمه گر رسمیت پیدا می کند و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می باشد.

بیمه مسئولیت : Liability insurance

از طریق این بیمه ، شخص می تواند متناسب با حرفه و شغل خود ، مسئولیت خود را تحت پوشش قرار دهد.

ارزش بازخرید  ( surrender value )

ارزش بازخرید در بیمه نامه های عمر کاربرد دارد ، در بعضی از بیمه نامه های عمر ،  چنانچه بیمه گزار پس از پرداخت مدتی حق بیمه ، دیگر تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشد. می تواند از شرکت بیمه تقاضای بازخرید نماید. اساساً حق بازخرید بیمه عمر با بیمه گزار است.

ارزش جایگزینی : Replacement value

به ارزش کالاها و اقلام مورد بیمه با احتساب هزینه حمل ، عوارض گمرکی ، حقوق و هزینه نصب ( در صورت نیاز ) گفته می شود.

ارزیاب خسارت  : Damage assessor

به شخصی گفته می شود که از طرف بیمه گزار در مورد خسارت ادعا شده ، با بیمه گر به مذاکره می پردازد.

ارزیابی خطر : risk assessment

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

ارزیابی و بررسی کمیت و کیفیت خطر توسط بیمه گر قبل از صدور بیمه نامه ها

ارزش کاهش : Value of diminution

به افت قیمت و یا کاهش ارزش وسایل نقلیه پس از تصادف و تعمیر اطلاق می گردد.

از کار افتادگی دائم جزئی : Partial disablement

در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای Partial disablement ، به تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی قسمتی از یک یا چند عضو از بدن در اثر حادثه ای  برای همیشه ، گفته می شود . مانند نابینا شدن یک چشم

از کار افتادگی دائم کلی : Total disablement

به قطع عضو یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی یک یا چند عضو بدن در اثر حادثه ای برای همیشه ، گفته می شود. مانند قطعی دست یا نابینا شدن هر دو چشم

از کار افتادگی موقت : Temporary disablement

چنانچه در صورت وقوع حادثه ای ، بیمه گزار مجروح یا مصدوم گردد و برای مدتی قادر به انجام کاری نباشد.

اسناد بیمه : Insurance document

به مدارکی گفته می شود که بیمه گر برای رسیدگی و پرداخت خسارت به آن نیاز دارد.

استثنائات : Exclusions

به خطرات و حوادثی گفته می شود که تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند و از تعهد بیمه گر خارج است .

اصل جانشینی : Subrogation

بر اساس اصل جانشینی ، پس از جبران هر خسارت توسط بیمه گر ، کلیه حقوق قانونی بیمه گزار ناشی از حادثه به بیمه گر منتقل می شود.

اصل حد اعلای حسن نیت : Utmost good faith

Utmost good faith در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای ، به اصلی گفته می شود که بیمه گزار بر اساس آن  ، می بایست در هنگام صدور بیمه نامه  ، کلیه اطلاعات مورد بیمه را به درستی و با حسن نیت کامل در اختیار بیمه گر قرارد دهد. همچنین در صورت تشدید خطر در مدت اعتبار بیمه نامه ، بیمه گزار موظف است مراتب را به اطلاع بیمه گر برساند .

اصل نفع بیمه ای :  Insurable interest

بر اساس اصل نفع بیمه ای ، منفعت بیمه گزار در بقاء مورد بیمه است. یعنی طبق این اصل ، در معرض خطر قرار گرفتن مورد بیمه ، موجب ضرر و زیان برای بیمه گزار می باشد. و نفع بیمه گزار در سالم ماندن مورد بیمه است.

اعضای لویدز :  Lioyd’s members

اعضای لویدز شامل اعضای گروه های اصلی بیمه ای در کل جهان و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند . اعضای لویدز به منظور حمایت از بیمه گری سندیکا ، سرمایه لازم را تأمین می کنند.

اموال مجاور : Existing property

اموال مجاور به اموالی گفته می شود که در مجاورت پروژه در حال ساخت قرار دارد و متعلق و یا در اختیار کارفرما و سایر پیمانکاران نبوده و  تحت پوشش بیمه مورد پروژه قرار نمی گیرد. ولی از آنجایی که احتمال دارد در هنگام عملیات پروژه تحت مسئولیت کارفرما ، خسارتی به آنها وارد آید ، کارفرما آنها را تحت پوشش بیمه اموال مجاور قرار می دهد.

برآورد خسارت : Loss assessment

برآورد خسارت در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای Loss assessment است . و به تعیین میزان تقریبی و یا قطعی خسارت توسط کارشناس بیمه گفته می شود.

بردرو : Bordereau

جدول فهرست واگذاری ها بیمه اتکایی شرکت بیمه می باشد که به تبع آن ،،شرکت بیمه واگذارنده ، مواردی چون ابطالی ها ، تغیرات بیمه نامه ، خسارت ها و سایر موارد را به شرکت بیمه پذیرنده یا اتکایی ارسال می کند.

بیمه اتکایی : Reinsurance

بیمه اتکایی  ، بیمه نامه ای است که این امکان را برای شرکت های بیمه فراهم می نماید تا ریسک های پذیرفته خود را نزد شرکت های بیمه دیگر ، تحت عنوان شرکت های بیمه گر اتکایی ، بیمه کنند . قرارداد بیمه نامه اتکایی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان در مواقع نیاز ، انعقاد می گردد.

بیمه آتش سوزی : Fire insurance

بیمه نامه ای است که خسارت های وارد آمده به اموال و دارایی های بیمه گزار را بر اثر وقوع حوادثی از قبیل آتش سوزی ، صاعفه ، انفجار تحت پوشش قرار می دهد. با خرید پوشش های فرعی بیمه نامه آتش سوزی ، می توان حوادثی مانند سیل ، زلزله ، خسارت های ناشی از بارش برف و باران ، ترکیدگی لوله و … را نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار داد.

بیمه تمام خطر : All risk insurance

در بیمه تمام خطر ، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بیمه قرار می گیرد. به جز استثنائات که در بیمه نامه قید شده است.

بیمه باربری دریایی : Marine insurance

خسارت های وارد آمده به کالاهای مورد حمل توسط حمل و نقل دریایی ، در حین بارگیری ، طی عملیات حمل و یا تخلیه بار تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه جامع : Comprehensive insurance

پوشش بیمه ای است که مجموعه ای از حوادث مشخصی را شامل می شود.

بیمه جایگزینی کهنه با نو : New for old

پوششی از بیمه نامه آتش سوزی است . چنانچه در صورت وقوع حادثه آتش سوزی  کلیه اموال مورد بیمه از بین برود ، هزینه جهت جایگزینی اموال کهنه با نو به بیمه گزار پرداخت می گردد.بیمه جایگزینی کهنه با نو معمولاً

برای ساختمانها ف کارخانجات و ماشین آلات صادرمی گردد.

بیمه حوادث شخصی : Personal accident insurance

در اصطلاحات انگلیسی بیمه ای Personal accident insurance ، بیمه حوادث شخصی،  پرداخت هزینه های درمانی و یا پرداخت غرامت های مربوط به نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه شخص ثالث : Third party insurance

بیمه شخص ثالث از نوع بیمه های اجباری است . و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را در مقابل شخص ثالث تحت پوشش قرار می دهد. بیمه شخص ثالث به منظور حمایت از مصدومان در تصادفات و حوادث رانندگی به غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه های درمان و پرداخت غرامات صادر می گردد.از بیمه شخص ثالث می توان بیمه ثالث ایران را نام برد.

بیمه عمر با سرمایه افزایشی : Increasing term insurance

در بیمه نامه عمر با سرمایه افزایشی ، سرمایه اولیه بیمه نامه با گذشت هرسال ، در صد معینی به آن افزوده می گردد. این نوع بیمه نامه برای افرادی عرضه شده است که با افزایش سالیانه حقوق ، توانایی حق بیمه بیشتری دارند.

بیمه مستمری عمر : Annuity Insurance

از انواع بیمه عمر است که به موجب آن بیمه گزار با پرداخت حق بیمه به صورت یکجا و یا به صورت اقساط ، از شرکت بیمه تا یک مدت معین و یا تمام عمر مستمری دریافت کند.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان : Employers liability insurance

بیمه نامه ای است که مسئولیت کارفرمایان را در قبال خسارت های جانی که در محل کار و یا در حین انجام کار به کارکنان اداری و یا کارگران وارد می آید را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه مشترک : Co-insurance

بیمه مشترک به اجتماعی بین بیمه گرو بیمه گزار گفته می شود که هریک پس از احتساب کاستنی ها ( درصد یا قسمتی از خسارت که مطابق با شرایط بیمه نامه برعهده بیمه گزار است و بیمه گر نسبت به جبران آن تعهدی ندارد مگر اینکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد)  به نسبت معینی تقسیم ریسک می کنند.

بیمه وثیقه رهن : Mortgage insurance

برخی بیمه نامه ها خود وثیقه هستند و بدهکار می تواند در برخی موارد بجای وثیقه ملکی ، بیمه نامه ای تهیه کند و به عنوان تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده ای برای اطمینان به طلبکار خود دهد.

بیمه نامه انفرادی زندگی : Individual life policy

بیمه نامه ای است که فرد از طریق آن زندگی خود و بستگانش را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

 

 

 

 


نوع بیمه را مشخص کنید:

بیمه بدنهبیمه ثالثبیمه عمربیمه مسئولیتبیمه مهندسیبیمه آتش سوزیبیمه مسافرتیدیگر انواع بیمه…

توضیحات درخواست


نمایندگی پورفرد با سابقه درخشان بیست ساله افتخار دارد خدمات نوین بیمه را به صورت آنلاین و در بستر اینترنت ارائه می‌دهد. از افتخارات این نمایندگی انتخاب به عنوان نماینده برگزیده استان تهران سال 1395 در بیمه عمر، برترین نماینده در شعبه سرپرستی سال 1396 در بیمه عمر،عضویت دائمی بیمه گذاران این نمایندگی در باشگاه اطلاع رسانی و پیگیری مستمر خسارت بیمه گذاران می‌باشد.

 

نمایندگی پورفرد با سابقه درخشان بیست ساله افتخار دارد خدمات نوین بیمه را به صورت آنلاین و در بستر اینترنت ارائه می‌دهد. از افتخارات این نمایندگی انتخاب به عنوان نماینده برگزیده استان تهران سال 1395 در بیمه عمر، برترین نماینده در شعبه سرپرستی سال 1396 در بیمه عمر،عضویت دائمی بیمه گذاران این نمایندگی در باشگاه اطلاع رسانی و پیگیری مستمر خسارت بیمه گذاران می‌باشد.

تماس با ما:

021-88177155 خط ویژه

09121063949 مشاوره فوری

ورود و ثبت نام

وبلاگ

اصطلاحات بیمه در انگلیسی : تقریباً همه ما به نوعی با انواع بیمه ها سر و کار داریم مثلا بیمه تامین اجتماعی و بیمه شخص ثالث از انواع پر کاربرد بیمه در کشور ما هستند.

هنگامی که شرکت بیمه گر، سند بیمه نامه را در مقابل شما قرار می دهد، تنها کاری که شما می‌توانید انجام دهید این است که به انواع واژه های ناشناس چشم بدوزید و جوری حالت چهره تان را تغییر دهید که انگار متوجه همه چیز شده اید.

حال کافیست در شرایطی باشید که این واژه ها به زبان دیگری غیر از زبان فارسی باشند، آن وقت است که مشکلتان چندین برابر خواهد شد.

اگر شما جزو کسانی باشید که پولی را که برای بیمه پرداخت می کنید با ارزش می دانید، پس باید تمام ضوابط ذکر شده در بیمه نامه را قبل از عقد قرار داد به خوبی بررسی کنید تا در زمان نیاز با مشکلات متعدد مواجه نشوید.

ما در این مطلب قصد داریم تا کار را برای شما راحت تر کنیم. در ادامه چندین اصطلاح مربوط به بیمه و خدمات مربوط به آن را به زبان انگلیسی جمع آوری کرده ایم، تا در چنین شرایطی راهگشای شما باشند.
 

 

در این مطلب با واژه های انگلیسی مربوط به بیمه سروکار داشتیم که ممکن است هر یک از ما زمانی به آنها احتیاج پیدا کنیم. در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش اصطلاحات بیمه در انگلیسی  را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

زبان نگار شعبه دیگری در ایران ندارد.

سوالات متداول

ورود


نام کاربری:


رمز عبور:

دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید
و معنی آن را در مقالات و کتاب‌های خود به خوبی به کار برید. یک دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی برای استفاده شما آماده است!

دیکشنری یکی از اصلی‌ترین نیازهای مترجمان و کسانی است که با زبان خارجی و متون خارجی سر و کار دارند. دیکشنری عمومی ترجمیک
با استفاده از منابع معتبر آنلاین و مکتوب تهیه شده و برای استفاده در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفته است. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با
ما در میان بگذارید: تماس با ما.

موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) با مجوز شماره 98/1/27515 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌نماید.

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

 

 

فهرست اصطلاحات بيمه اي – به ترتيب حروف انگليسي

الف :

ادعاي خسارت (Claim)
وقوع خطر يا پيشامدي که موجب انجام تعهد مالي يا تعهد اساسي بيمه گر شود.

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

ارزش باز خريدي (Surrender Value)
در نوع ويژه اي از بيمه زندگي، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزايا، بيمه نامه به عللي تداوم نيابد، کمتر از سرمايه اي که در بيمه نامه نوشته شده به بيمه گذار پرداخت مي شود، که به آن سرمايه مخفف مي گويند. سرمايه مخفف شامل همه بيمه هاي زندگي نمي شود.

استثنائات (Exclusions)
وقايعي که مشمول بيمه نمي شوند يا از تعهد بيمه گر خارج اند در اصطلاح بيمه، استثنائات بيمه اي ناميده مي شوند.

الحاقيه (Endorsement)
نوشته اي است که به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزو جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع تغييراتي که بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد.

ب :

بازرس خسارت (Loss Adjuster)
شخص مستقلي است که از شرکت بيمه دستمزد دريافت مي کند و براي پاسخ به اين پرسشها به بررسي مي پردازد: آيا خسارت ادعا شده تحت پوشش بيمه است و مربوط به بيمه گذار شرکت بيمه؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟

بيمه (Insurance)
بيمه عملي است که بموجب آن يک طرف (بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي شود و طرف ديگر بيمه گر با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده مي گيرد.

بيمه آتش سوزي (Fire Insurance)
تامين و جبران زيانهايي که بر اثر وقوع آتش سوزي به اموال و دارايي مورد بيمه وارد مي شود.

بيمه اتکايي (Reinsurance)
عبارت است از قرارداد واگذاري که بموجب آن شرکت بيمه درصد يا قسمتي از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس يک قرارداد اتکايي نزد يک يا چند شرکت بيمه اتکايي، بيمه کند.

بيمه اجباري (Compulsory Insurance)
هر يک از انواع بيمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.

بيمه از کار افتادگي دايم (Permanent Health Insurance)
در اين بيمه نامه، تا زمانيکه بيمه گذار بعلت حادثه يا بيماري قادر به کارکردن نباشد، به وي حقوق پرداخت مي شود. اين پرداخت معمولا تا هنگام بازنشستگي ادامه مي يابد.

بيمه اموال (Property Insurance)
اين نوع بيمه ها، اموال مشخصي را که ممکن است بر اثر حوادثي همچون آتش سوزي، طوفان يا دزدي زيان ببينند يا خراب شوند، تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه باربري دريايي (Marine Insurance)
خسارت وارد شده به محموله وسايل حمل و نقل در هنگام بار گيري و تخليه، با اين بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد.

بيمه با سرمايه افزايشي (Increasing Term Insurance)
در اين نوع بيمه نامه زندگي، سرمايه بيمه نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معيني از سرمايه اوليه افزايش مي يابد. اين بيمه نامه براي افرادي طراحي شده است که به دليل افزايش ساليانه حقوق، توانايي پرداخت حق بيمه بيشتري دارند و ارزش زندگي آنان هم رو به افزايش است.

بيمه بدنه کشتي و هواپيما (Aviation and Marine Transport)
اين بيمه خسارت وارد شده به کشتي و هواپيما را تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه تمام خطر (All Risk Insurance)
در اين نوع بيمه، تمامي موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بيمه قرار مي گيرد، بغير از مواردي که در بيمه نامه استثنا تلقي شده است.

بيمه جامع (Comprehensive Insurance)
بيمه نامه اي است که مجموعه اي از خطرهاي مشخص را تحت پوشش مي گيرد.

بيمه جايگزيني کهنه با نو (New-for-old)
اين پوشش براي مواردي است که شي صدمه ديده با شي نو جايگزين شود و بيمه گر هزينه استهلاک و استفاده از شي کهنه را از خسارت پرداختي کسر نکند.

بيمه حوادث شخصي (Personal Accident Insurance)
در اين بيمه نامه چنانچه بيمه شده در حادثه اي مجروح شود، بيمه گر مبلغ مشخصي را به وي پرداخت مي کند. همچنين اگر حادثه به معلوليت منجر شود بر اساس نوع آن، پرداختها بصورت هفتگي، دوره اي يا يکجا انجام مي گيرد.

بيمه درمان خصوصي (Private Medical Insurance)
هزينه هاي معالجات پزشکي با اين بيمه نامه قابل پرداخت است.

بيمه درماني گروهي (Group Permanent Health Insurance)
بيمه اي است که کارفرمايان اخذ مي کنند، تا کارگران يا کارکنان را در قبال هزينه درمان بيماريها تحت پوشش قرار دهند.

بيمه زيان پولي (Pecuniary Loss)
اين نوع بيمه هر نوع زيان مالي را که ممکن است به علت اختلال در فعاليت اقتصادي و وامهاي رهني اتفاق افتد تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه ساختمان (Building Insurance)
بيمه نامه اي است که بناي خانه يا ديگر ساختمانها را در قبال خطرهاي متعدد تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه شده (Insured)
شخصي است که حيات يا سلامت او موضوع بيمه قرار ميگيرد.

بيمه شکست ماشين آلات (Mechanical Breakdown Insurance)
پوشش هزينه خراب شدن ماشين آلات، اتومبيل و لوازم منزل، با اين بيمه انجام ميگيرد.

بيمه گذار (Policyholder)
شخصي که قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد ميکند. در بيمه هاي اموال و مسئوليت بيمه گذار مشخص است، اما در بيمه هاي اشخاص گاهي بيمه گذار يک شخص يا يک موسسه است و بيمه شدگان، اشخاص ديگري ميباشند.

بيمه گر (Insurer)
شرکت يا موسسه مجازي است که طبق قانون و مقررات مملکتي و ضوابط فني به عمليات بيمه گري، يعني قبول ريسک و تعهد جبران خسارت يا پرداخت سرمايه بيمه، اشتغال مي ورزد.

بيمه عمر زماني نزولي (Decreasing Term Insurance)
طبق شرطي که در برخي از بيمه نامه هاي زندگي قيد مي شود، سرمايه بيمه نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصي کم مي شود، تا در نهايت به صفر برسد. اين شرط براي کساني مفيد است که با گذشت زمان نياز آنان به پوشش بيمه اي کم مي شود.

بيمه عمر گروهي (Group Life Insurance)
بيمه نامه اي است که همزمان تعدادي از کارکنان يا کارگران يک ساختمان را تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروههاي کارفرمايي و کارگري رايج است و کارفرما، کارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان، بيمه عمر به شرط فوت مي کند.

بيمه مسئوليت (Liability Insurance)
در اين نوع بيمه، شخص مي تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئوليت خود را با خريد بيمه نامه مسئوليت تحت پوشش قرار دهد.

بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري (Motor Insurance)
اين بيمه مسئوليتهاي قانوني ناشي از استفاده از اتومبيل را که بر اثر زيان و خسارت به ديگر افراد وارد مي شود، تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان (Employers Liability Insurance)
پوشش کارفرمايان در مقابل خسارتهايي که از طرف کارکنان اداري يا کارگران آنان در حين يا به مناسبت آن به اشخاص ثالث وارد شود.

بيمه مستمري عمر (Annuity)
نوعي بيمه عمر که بموجب آن بيمه گر با دريافت حق بيمه (بطور يکجا يا با اسقاط) متعهد پرداخت مستمري تمام عمر يا مستمري تا مدت معين مي شود.

بيمه مشترک (Co-insurance)
عبارت است از اجتماعي بين بيمه گر و بيمه گذار که بمنظور پوشش مورد بيمه، هر يک به نسبت معيني پس از احتساب کاستني ها، تقسيم ريسک مي نمايند.

بيمه نامه (Policy)
سندي است که به امضاي بيمه گر و بيمه گذار ميرسد و تجلي و تظاهر قرارداد بيمه مي باشد.

بيمه نامه انفرادي زندگي (Individual Policy)
بيمه نامه اي که فرد با آن زندگي خود و بستگان را تحت پوشش قرار دهد.

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

بيمه نامه تمام عمر (Whole Life Policy)
بيمه نامه اي است که در آن حق بيمه در تمام عمر يا تا زمان مشخصي پرداخت مي شود و مزاياي بيمه هر زمان که شخص بيمه شده فوت کند به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

بيمه نامه جبران خسارت حرفه اي (Professional Indemnity Insurance)
اين بيمه نامه، متخصصان رشته هاي مختلف را در قبال خسارتهاي ناشي از اشتباهات و غفلتهاي هنگام کار تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه نامه مازاد (Loss of Excess Policy)
در اين بيمه نامه، براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي بيمه گر حداقلي از خسارت را بيمه گذار پرداخت مي کند براي مثال، خسارتهاي تا ده هزار تومان را بيمه گذار پرداخت مي کند، ولي چنانچه خسارت بيشتر از اين مقدار باشد، همه آن را بيمه گر پرداخت خواهد کرد.

بيمه نامه مانده بدهکار(Mortgage Protection Policy)
بر اساس اين نوع بيمه نامه عمر در مواردي که وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بيمه پرداخت بقيه اقساط را بر عهده مي گيرد.

بيمه نامه مسئوليت عمومي (Public Liability Policy)
مسئوليتهاي قانوني که براثر وارد آمدن صدمه يا زيان غير عمدي به ديگران ايجاد مي شود، با اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرد.

بيمه هاي بلند مدت (Long Term Insurances)
بيمه خطرهايي است که دامنه پوشش آنها در يک دوره بيشتر از يکسال است و حق بيمه آنها از ابتدا بر اساس دوره بلند مدت محاسبه مي شود. اين نوع قرار دادهاي بيمه اي همانند بيمه هاي زندگي و پس انداز، منبع سرمايه گذاري ارائه مي کنند.

بيمه وثيقه (رهن) (Mortgage Insurance Policy)
تضمين طلب يا وثيقه طلب يا سپرده براي اطمينان از وصول طلب. بيمه خود نوعي وثيقه است و بدهکار مي تواند در برخي موارد بجاي وثيقه ملکي بيمه نامه اي تهيه کند و به طلبکار خود بدهد.

پ :

پرداخت مشترک (Co-payment)
پرداخت قسمتي از هزينه هاي پزشکي، خدمات اورژانسي مورد نياز افرادي که تحت پوشش بيمه درماني گروهي مي باشند.

پوشش بيمه اي (Cover)
تضمين و تاميني که بيمه گران در مقابل دريافت حق بيمه با صدور بيمه نامه در اختيار بيمه گذاران قرار مي دهند.

ت :

تشديد خطر (Hazard)
به چيزي گفته مي شود که شانس وقوع خسارت ناشي از بروز يک خطر معين را افزايش مي دهد.

تخفيف عدم خسارت (No Claim Discount)
هنگامي که در يک دوره پوشش (بويژه در بيمه هاي اتومبيل) بيمه گذار خسارتي از بيمه گر نگرفته باشد، براي تجديد بيمه نامه در دوره بعد مقداري از حق بيمه بصورت تخفيف کاسته مي شود.

تعهدات (Warranties)
اصول اساسي در قرارداد بيمه که در صورت تخلف يکي از طرفين، به زيان ديده اين اجازه را مي دهد که قرارداد مذکور را فسخ نمايد.

تقصير (Negligence)
تخلف از تعهدات قراردادي يا الزامات قانوني يا انجام ندادن تکليفي که انسان در مقابل ديگران دارد و بايد آن را با مراقبت و درستي انجام دهد.

تواتر خسارت (Frequency)
رابطه يا نسبت تعداد خسارتهاي اعلام شده در يک مدت معين به تعداد خطرهاي بيمه شده در همان مدت در يک رشته معين بيمه اي.

ج :

جانشيني (Subrogation)
در زمان تصفيه خسارت، بيمه گران با دريافت رسيد خسارت از بيمه گذار جانشين او ميشوند و بيمه گذار با امضاي رسيد خسارت، کليه حقوق و دعاوي خود را عليه مقصر حادثه يا مسئول خسارت تا ميزان خسارت دريافتي به بيمه گر واگذار مي کند.

ح :

حادثه (Accident)
عبارت است از پيشامد ناگهاني و به نسبت شديدي که در اثر عوامل خارجي بدون دخالت اراده بيمه گذار يا بيمه شده رخ دهد و موجب زيان بدني يا مالي شود.

حادثه قهري، بلاهاي آسماني (Act of God)
حوادثي که ناشي از بلاياي طبيعي بوده و کسي در وقوع آن دخيل نيست (مانند زلزله، سيل و طوفان).

حد (Limit)
حداکثر ميزاني که در بيمه نامه براي تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است.

حد اعلاي حسن نيت (Utmost Good Faith)
قرارداد بيمه مبتني بر حسن نيت است بدين معني که بيمه گران صداقت و حسن نيت بيمه گذاران را اساس کار خود قرار مي دهند. به همين جهت شرکتهاي بيمه بر اساس اظهار و اطلاعي که، بيمه گذاران در پيشنهادهاي بيمه قيد مي کنند، اهميت خطر و تعهد خود را تخمين ميزنند.

حقايق مهم بازگوکردني (Material Fact)
هر نوع اظهار و اطلاعي که بتواند در تعيين نرخ حق بيمه و تعهد خسارت توسط بيمه گر تاثير گذار باشد.

حق بيمه (Premium)
مبلغي که بيمه گذار در مقابل تحصيل تامين بيمه اي يا تعهد جبران خسارت توسط بيمه گر، به او ميپردازد.

حق بيمه ساليانه (Yearly Premium)
حق بيمه اي است که در پايان هر دوره بر اساس شرايطي که در بيمه نامه مشخص مي شود پرداخت آن تکرار مي شود.

حق بيمه مازاد (Loading)
بمعناي آن است که از بيمه گذار بعلت موقعيت ويژه بيشتر از (ميانگين) رشته بيمه مربوط، حق بيمه دريافت شود.

خ :

خسارت بدني (Bodily Injury)
زيانهاي وارد به سلامتي يا حيات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگي دائم يا موقت – فوت بر اثر حادثه يا بيماري.

خسارت کلي (Write-off)
اتومبيل صدمه ديده اي که با تعمير درست نشود يا هزينه تعمير آن از ارزش قبل از تصادف بيشتر باشد.

خسارت مادي (Physical Damage)
اصطلاحي کلي که به خسارات عيني بر اشيا اطلاق مي شود.

خطر (Peril)
عبارت است از واقعه اي که در زمان کم و بيش دور و نزديک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پيش بيني کرد.

خطر (Risk)
خطر عبارت است از اتفاق يا پيشامد احتمالي که زمان وقوع آن نامعلوم بوده، تحقق آن بستگي به ميل و اراده طرفهاي قرارداد بيمه نداشته باشد.

خطرات اخلاقي (Moral Hazards)
شرايط روحي و خصوصيات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا ميبرد.

خطرهاي بيمه ناپذير (Uninsurable Risks)
وقايعي که از نظر فني و قانوني نمي توان آنها را بيمه کرد و در جاييکه وقوع آنها اجتناب ناپذير است مانند جنايت، خسارت عمدي و جريمه ها.

خود بيمه گي (Self Insurance)
موسسه اي که با تجمع و گردآوري سرمايه و منابع مالي خود کار مقابله با عواقب خطر ها يا جبران خسارتهاي خود را به دوش مي گيرد.

د:

درآمد سرمايه گذاري (Investment Income)
درآمدي است که بيمه گر از محل سرمايه گذاري حق بيمه هايي بدست مياورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است.

دلال رسمي بيمه (Broker)
شخصي که به حرفه عرضه و فروش بيمه اشتغال دارد و به وکالت از طرف مشتريان خود ريسکهاي قابل بيمه را نزديک يک يا چند بيمه گر بيمه مي کند.

ذ:

ذينفع (Beneficiary)
شخص يا اشخاصي که بعنوان ذينفع از سرمايه بيمه يا مستمري يا غرامت بيمه توسط بيمه گذار در زمان حيات او تعيين ميشوند و بيمه گر متعهد به اجراي اين ترتيب است.

ر:

راهن (Mortgagor)
شخص وام گيرنده که بيمه نامه اي بعنوان وثيقه نزد مرتهن مي گذارد.

ريسکهاي خاص (Particular Risks)
متضمن خسارتهايي است که از وقايع انفرادي بوجود مي آيند و بيشتر، افراد را تحت تاثير قرار ميدهند.

ريسکهاي خالص (Pure Risks)
ريسکهايي هستند که احتمال خسارت يا عدم خسارت دارند، بنابراين خطرات طبيعي يا پيامدهاي ناشي از اشتباهات انساني معمولا فقط ريسکهاي خالص هستند.

ريسکهاي سوداگرانه (Speculative Risks)
وضعيتي را که در آن احتمال سود، زيان و عدم زيان باشد را توصيف ميکنند، بنابراين جزو ريسکهاي قابل بيمه نمي باشند.

ريسکهاي عام (Fundamental Risks)
ريسکهاي عام از پديده هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي، بهداشتي و يا سياسي ايجاد ميشوند. جنگ، زمين لرزه، بيماريهاي گوناگون و رکود اقتصادي که به بيماري منجر مي شود، نمونه هايي از ريسکهاي عام هستند.

س:

سرمايه بيمه زندگي (Benefit)
پولي است که شرکت بيمه بعد از ادعاي خسارت يا موقع تعيين شده به ذينفع بيمه نامه مي پردازد.

سرمايه تحت پوشش (Sum Insured)
ارزشي است که هر دارايي به آن مقدار بيمه شده و حداکثر مبلغي است که شرکت بيمه براي هر خسارت خواهد پرداخت. در بيمه زندگي مبلغي است که بيمه گر پرداخت آن را تضمين کرده و ممکن است سرمايه افزوده هم به آن اضافه شود.

سهم بيمه اي (Contribution)
بهاي بيمه يا سهم بيمه گذار در بيمه شدن که بر خلاف حق بيمه حالت متغير دارد. سهم بيمه بيشتر در شرکتهاي بيمه تعاوني يا شرکتهاي متقابل بيمه متداول است و هر عضو شرکت آن را مي پذيرد.

ش:

شدت خسارت (Severity)
ميزان خسارت نهايي وارده که يکي از معيارهاي برآورد حق بيمه مي باشد.

شرکتهاي بيمه اختصاصي (Captive Insurance)
شرکتهايي هستند که معمولا موسسات بزرگ تاسيس ميکنند و تامين مالي ريسکهاي مربوط به آن موسسه را بر عهده دارند.

شرايط بيمه نامه (Conditions)
قسمتي از بيمه نامه است که در آن قواعدي مطرح ميشود و بيمه گر و بيمه گذار بايد آنها را رعايت کنند. براي نمونه بيمه گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بيمه به خوبي مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولين فرصت به اطلاع بيمه گذار برساند.

شرايط قابل تبديل (Convertible Terms)
اگر اين شرط در بيمه نامه زندگي گنجانده شود، بيمه گذار ميتواند بيمه نامه زماني خود را بدون نياز به معاينات پزشکي مجدد، به يکي از بيمه نامه هاي تمام عمر يا عمر و پس انداز تبديل کند.

شرط تمديد (Renewable Term)
اين شرط به بيمه گذار اختيار ميدهد که بعد از دوره زماني مشخصي، بدون نياز به ارائه مدارک پزشکي بيشتر، بتواند دوره پوشش بيمه نامه خود را افزايش دهد، مشروط بر اينکه سن بيمه شده به بالاتر از 65 سال نرسد.

شخص ثالث (Third Party)
شخصي غير از بيمه گذار و بيمه گر است که در يک حادثه تحت پوشش بيمه خسارت مي بيند.

ع:

علت بلافصل (Proximate Cause)
موثرترين علت در بين زنجيره اي از علتها که بصورت مستقل و بدون دخالت نيرويي ديگر موجب ايجاد خسارت مي شود.

غ:

غرامت (Indemnity)
شامل مبلغي است که بيمه گر متعاقب يک خسارت به شخص ثالث زيان ديده ميپردازد و هم شامل زيان و خسارتي است که به خود بيمه گذار به علت وقوع خطر وارد مي شود و بيمه گر با دريافت حق بيمه متعهد پرداخت آن گرديده است.

ف:

فرم تقاضاي بيمه (Application Form)
نوعي پرسشنامه است که در آن سوالاتي به منظور شناسايي بيمه گذار و شناخت مشخصات و موقعيت خطر مطرح شده است و بيمه گذار با پاسخ دادن به آنها بيمه گر را در ارزيابي خطر و تعيين نرخ حق بيمه و قبول بيمه ياري مي کند.

ک:

کارمزد (Commission)
درصد يا قسمتي از حق بيمه که بابت فروش بيمه يا تصدي امور بيمه اي از طرف شرکت بيمه به واسطه هاي بيمه پرداخت مي شود. درصد کارمزد بيمه بر حسب رشته هاي مختلف بيمه متفاوت است.

کاستني(Deductible)
درصد يا قسمتي از خسارت که طبق شرايط بيمه نامه بعهده بيمه گذار است و بيمه گر نسبت به آن تعهدي ندارد مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد.

کاهش ارزش (Value of Diminution)
نظريه اي که بر مبناي آن وسايط نقليه پس از تصادف و تعمير مقداري از ارزش خود را از دست مي دهند.

م:

مرتهن، وام دهنده (Mortgagee)
شخص وام دهنده است که ميتواند از شخص بدهکار خود بيمه نامه اي به عنوان وثيقه دريافت کند و معادل وجهي باشد که او وام داده است.

مقدار حق بيمه (Premium level)
حق بيمه اي است که طبق شرايط بيمه نامه به بيمه گر پرداخت مي شود.

مستمري (Pension)
حقوقي است که بعد از بازنشستگي به افراد پرداخت مي شود.

مديريت ريسک (Risk Management)
مديريت ريسک شامل فرايندي است که طي آن با انتخاب تکنيکهاي مناسب براي برخورد با ريسکهاي خالص که شامل بيمه نيز مي شود درگير است و شامل ارزيابي ريسک، کنترل ريسک، تامين مالي ريسک، اجرا و مراقبت از آن مي باشد.

معافيت از پرداخت حق بيمه (Waiver of Premium)
يکي از مزاياي اختياري بيمه زندگي است و بمعناي آن است که چنانچه بيمه گذار بر اثر بيماري يا آسيب ديدگي جسماني نتواند حق بيمه را پرداخت کند، شرکت بيمه حق بيمه ها را خواهد پرداخت.

موضوع بيمه اي (Subject Matter of Insurance)
آنچه موضوع بيمه يا موضوع قرارداد بيمه قرار ميگيرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت يا پرداخت سرمايه) است. بنابراين خطر را موضوع بيمه، وآنچه را که در مقابل خطر بيمه ميشود را مورد بيمه مي ناميم.

موعد پرداخت (Maturity)
تاريخي است که براي زمان پرداخت سرمايه بيمه هاي عمر و پس انداز توافق و تعيين شده و در آن هنگام سرمايه بيمه نامه و ديگر مزاياي آن قابل پرداخت است.

ن:

نرخ (Rate)
قيمت بيمه نامه است که معمولا بصورت هزينه يک واحد پوشش بيان مي شود براي مثال: 1000 ريال براي هر يک ميليون ريال سرمايه تحت پوشش.

نرخ تداوم (Persistency)
نرخي است که بر اساس آن بيمه گذاران بيمه نامه خود را نزد بيمه گر ادامه ميدهند.

نرخ ترکيبي (Combined Ratio)
مجموع ميزان نرخ زيان ونرخ هزينه و نرخ عدم ادعاي خسارت بيمه گذار.

نرخ خسارت (Loss Ratio)
درصد خسارت نسبت به حق بيمه هاي مربوط به عملکرد سالي که اين خسارتها در جريان آن اتفاق افتاده اند.

نفع قابل بيمه (Insurable Interest)
نوعي از نفع مالي بوده که فرد بايد داشته باشد تا قانونا پوشش بيمه قابل اجرا داشته باشد.

نماينده بيمه (Agent)
شخصي است که براي يک شرکت بيمه، به فروش بيمه نامه اقدام ميکند.

ه:

هزينه استهلاک (Betterment)
چنانچه بعد از حادثه و تعويض يا تغيير اموال آسيب ديده، بيمه گذار در وضعي بهتر از قبل از حادثه قرار گيرد، مبلغي از خسارتها بصورت هزينه استهلاک کسر مي شود. اين کار باعث جلوگيري از سو ءاستفاده از بيمه و ايجاد حوادث عمدي مي شود.

منبع :صندوق بیمه کشاورزی

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شعبه توحید: ضلع جنوبی میدان توحید، بین خیابان پرچم و کوچه صائب، پلاک 64، طبقه دوم

تماس: 02166564591     

ایمیل: [email protected]

شعبه وزرا: خیابان وزرا، کوچه شانزدهم، پلاک 8، طبقه همکف، واحد 2

تماس: 02188718355     

ایمیل: [email protected]

پشتیبانی 24 ساعته از طریق WhatsApp چت

AGENTنماینده بیمهشخصی است که برای یک شرکت بیمه ، به فروش بیمه نامه اقدام می کند ALL RISKSتمام خطرپوشش وسیع تری است که در بیمه اموال ارائه می شود و هر نوع زیان و صدمه ای راکه در بیمه نامه اولیه استثنا شده است نیز تحت پوشش قرار می دهد  BROKERدلال بیمه ; کارگزارشخصی است که طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد ومی تواند ضمن ارائه مشاوره به بیمه گذاران برای اخذ پوشش بیمه ای به هریک ازشرکت های بیمه مراجعه کند CLAIMادعای خسارتهنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع براساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت ازبیمه گر است به آن ادعای خسارت می گویند (در زبان فارسی ، مترادف “خسارت”به کار می رود COMMISSIONکارمزددرصدی از حق بیمه است که شرکت بیمه در ازای فروش هر بیمه نامه به نماینده یاکارگزار می پردازد DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)اعتبار اسنادیبه موجب اعتبار اسنادی بانک متعهد می‌شود که به دستور و بحساب خریدار کالا پس از دریافت مدارک معین، وجه کالا را به فروشنده بپردازد. ENDORSEMENTالحاقیهنوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع ، تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد EXCESS OF LOSS TREATYقرارداد اتکایی مازاد خسارتدر این قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معینی تجاوز نماید بیمه‌گر اتکایی نسبت به مازاد حد معین متعهد است خسارات کمتر از حد مذکور به عهده بیمه‌گر واگذارنده است. FIREآتش‌سوزیدر بیمه آتش‌سوزی، آتش‌سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی غیرقابل کنترل سرچشمه گرٿته و یا منبع حرارتی معین کنترل شده‌ای را ترک نموده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد. SUBROGATIONاصل جانشینیبه موجب این اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه گذار شده باشد به بیمه گر منتقل می شود 

GROUP LIFE INSURANCEبیمه عمر گروهیبیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه معمولا در گروه های کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان ، بیمه عمر به شرط فوت می کند INSUREDبیمه شدهفردی که با بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است INDEMNITYاصل غرامت به موجب اصل غرامت که بر بیمه‌های اشیاء و مسئولیت حاکم است خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر حداکثر به میزان خسارت واقعی وارده به مورد بیمه در اثر وقوع خطر بیمه شده است. اصل غرامت مبتنی بر ملاحظات فنی، اخلاقی و رعایت نظم عمومی است. دریاٿت خسارت بیش از میزان واقعی بوسیله بیمه‌گذار یا ذینفع بیمه‌نامه علاوه بر آنکه هدٿ قرارداد بیمه نیست بلکه موجب سودجویی نیز می‌گردد و از نظر اخلاقی و اجتماعی مذموم است. درواقع با دریاٿت خسارت اضاٿی وضع مالی بیمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع او در زمان قبل از حادثه می‌شود و این امر می‌تواند علاوه بر آنکه انگیزه وی را در مراقبت از مورد بیمه و پیشگیری از وقوع حادثه کاهش دهد حتی موجب تشویق بیمه‌گذار به ایجاد خسارت عمدی نیز گردد. شایان توضیح اینکه اصل غرامت در بیمه‌های عمر و حادثه کاربرد ندارد. INSURABLE INTERESTاصل نفع بیمه‌ایاصل نفع بیمه‌ای به طور خلاصه عبارت است از ذینفع بودن بیمه‌گذار در بقاء آنچه بیمه می‌نماید، به بیان دیگر بیمه‌گذار می‌بایست در صورتی که مورد بیمه در معرض خطر قرار گیرد. ضرر و زیان ببیند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالکیت بیمه‌گذار موجب نفع بیمه‌ای نمی‌گردد. بلکه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را دارای نفع بیمه‌ای می‌نماید. مثلاً مستأجر نسبت به عین مستأجره دارای نفع بیمه‌ای است و می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه اقدام نماید. INSURERبیمه‌گر بیمه‌گر شخصی است حقوقی که در مقابل دریاٿت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری چنین آمده: عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت. NON – PROPORTIONAL REINSURANCEقراردادهای اتکایی غیرنسبیدر این قراردادها تقسیم تعهد براساس خسارت‌های احتمالی، اهمیت و تعداد آنها به عمل می‌آید مثل قراردادهای مازاد خسارت یا مازاد نسبت خسارت. PROPORTIONAL REINSURANCEقراردادهای اتکایی نسبیدر قراردادهای اتکایی نسبی ملاک تقسیم تعهد بین بیمه‌گر واگذارنده و بیمه‌گر اتکایی سرمایه بیمه است مثل قراردادهای مشارکت و مازاد سرمایه، علت نسبی نامیدن قراردادهای فوق این است که تعهدات به نسبتی از سرمایه بیمه به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شود. PROXIMATE CAUSEاصل علیت یا سبب بلاٿصل خسارتبر طبق اصل علیت، می‌بایستی بین خطر بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلولی باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه شده باشد. زیرا بیمه‌گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی که باشد تعهد نمی‌نماید و نرخ حق بیمه را جهت علت و یا علل خاص محاسبه نموده است. برای مثال در صورتی که کارخانه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است که جزء تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد. LIABILITYمسؤولیتمنظور، مسؤولیت قانونی است که در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افرادیا خسارت وارد آوردن به اموال آن ها برای شخص ایجاد می شود LOSS ASSESSORارزیاب خسارتشخصی که از طرف بیمه گذاران به مذاکره با بیمه گر درباره خسارت ادعا شده می پردازد MORTGAGE PROTECTION POLICYبیمه نامه مانده بدهکاربراساس این نوع بیمه نامه عمر، در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را برعهده می گیرد POLICYHOLDERبیمه گذارشخص یا سازمانی است که بیمه گر برای او بیمه نامه صادر می کند و معمولا منافع بیمه نامه به وی پرداخت می شود PREMIUMحق بیمهمبلغی است که بیمه گذار برای بیمه به بیمه گر پرداخت می کند QUOTA – SHARE TREATYقرارداد اتکایی مشارکتدر این قرارداد بیمه‌گر اتکایی سهم ثابتی مثلاً 30 یا 50 درصد از مجموع بیمه‌نامه‌های صادره بیمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معینی به عهده می‌گیرد. REINSURANCEبیمه اتکاییبیمه اتکایی پوششی است که شرکت های بیمه می توانند با خرید آن ، همدیگر را درقبال خسارت های بزرگ حمایت کنند STOP LOSS TREATYقرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارتدر این قرارداد که مازاد زیان نیز نامیده می‌شود بیمه‌گر اتکایی متعهد است اگر نسبت کل خسارت به کل حق بیمه از حدی مثلاً 60 درصد تجاوز کرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به این حد نرسد بیمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن می‌شود. STOP LOSS TREATYقرارداد اتکایی مازاد نسبت خسارت در این قرارداد که مازاد زیان نیز نامیده می‌شود بیمه‌گر اتکایی متعهد است اگر نسبت کل خسارت به کل حق بیمه از حدی مثلاً 60 درصد تجاوز کرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به این حد نرسد بیمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن می‌شود. SUBROGATIONاصل جانشینی در مواقعی که در حادثه‌ای مسئول ایجاد خسارت مشخص باشد زیان دیده حق دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نماید. در صورت جبران خسارت توسط بیمه‌گر بدیهی است به موجب اصل غرامت بیمه‌گذار نمی‌تواند از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارت دریافت دارد والا موجب نفع و استفاده وی می‌شود. به این جهت در قراردادهای بیمه اشیاء و درمان قید می‌شود در مواردی که حادثه مسئول مشخصی دارد، خسارت توسط بیمه‌گر جبران شود و سپس بیمه‌گر از حقی که بیمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نماید، بنابراین با پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر، حقوق بیمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت به بیمه‌گر واگذار می‌گردد و بیمه‌گر می‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجرای اصل جانشینی در بیمه‌های اشیاء و درمان است. بنابراین اصل جانشینی در بیمه‌های عمر، حادثه جسمانی و مسئولیت کاربرد ندارد. SURPLUS TREATYقرارداد اتکایی مازاد سرمایهدر این قرارداد بیمه‌گر اتکایی در بیمه‌های کوچک سهمی ندارد. بیمه‌های تا حد معین به عهده بیمه‌گر واگذارنده است. بیمه‌گر اتکایی چنانچه سرمایه بیمه‌ای بیش از حد معین باشد برای مازاد حد مذکور متعهد خواهد بود. SURRENDER VALUEارزش بازخرید در بیمه‌نامه‌های عمر که دارای ذخیره ریاضی می‌باشند (مثل بیمه‌های مختلط پس‌انداز و تمام عمر) چنانچه بیمه‌گذار پس از پرداخت مدتی حق بیمه (مثلاً حداقل شش ماه) مایل به ادامه قرارداد نباشد می‌تواند تقاضای بازخرید بیمه‌نامه را نماید و مبلغی در حدود ذخیره ریاضی دریافت کند. اصولاً حق بازخرید بیمه‌نامه عمر با بیمه‌گذار است. ولی چنانچه بیمه‌گذار از محل بیمه‌نامه عمر خود وام دریافت نموده باشد و اقساط خود را به بیمه‌گر پرداخت ننماید، بیمه‌گر می‌تواند راسا بیمه‌نامه را بازخرید و کل وام و سود متعلقه را از محل ارزش بازخرید برداشت نماید. THIRD PARTYشخص ثالثشخصی غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می بیند UTMOST GOOD FAITHاصل حد اعلای حسن نیت عقد بیمه مبتنی بر حسن نیت طرفین عقد یعنی بیمه‌گذار و بیمه‌گر است. در عقد بیمه حسن نیت دارای اهمیت زیادی است که می‌بایست در کلیه مراحل اعتبار عقد بیمه و حتی قبل از صدور بیمه‌نامه نیز رعایت گردد. با توجه به اصل حسن نیت بیمه‌گذار می‌بایستی هنگام صدور بیمه‌نامه کلیه اطلاعاتی را که از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت کامل به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار بایستی مراتب را به اطلاع بیمه‌گر برساند همچنین هنگام وقوع خسارت بیمه‌گذار موظٿ است با حسن نیت کامل کلیه اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

برای همه ما اتفاق افتاده که وقتی کاری را انجام می‌دهیم یا وسیله‌ای را خریداری میکنیم با لغاتی مواجه شویم که معنای آنها را نمی‌دانیم، بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر ما با اصطلاحات تخصصی بیمه آشنا باشیم قطعا انتخابی بهتر خواهیم داشت و با استفاده از اصطلاحات تخصصی بیمه با دیدی باز به خرید بیمه می‌پردازیم.

برای آشنایی بیشتر با لغات و اصطلاحات تخصصی بیمه  به اختصار به برخی از این لغات اشاره می‌نماییم.

ازکیـ برای راحتی بیشتر جستجو لغات و اصطلاحات تخصصی بیمه را به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده و عبارتند از:

واقعه یا حادثه‌ای است که رخ دادنِ آن خارج از میل و اراده فرد باشد.

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

پس از وقوع حادثه بیمه‌گذار یا ذی‌نفع براساس شرایط بیمه‌نامه میتواند در پی دریافت خسارت از بیمه‌گر باشد، به آن ادعای خسارت می‌گویند.

در برخی از بیمه‌نامه‌های عمر چنانچه بیمه‌گذار پس از پرداخت مدتی حق‌بیمه مایل به ادامه قرارداد نباشد می‌تواند تقاضای بازخرید بیمه‌نامه را نماید. اصولاً حق بازخرید بیمه‌نامه عمر با بیمه‌گذار است.

ارزش اقلام مورد بیمه با احتساب هزینه حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه نصب درصورت وجود.

کاهش ارزش وسایل نقلیه پس از تصادف و تعمیر.

شخصی كه از طرف بیمه‌گذاران درباره خسارت ادعا شده به مذاكره با بیمه‌گر می‌پردازد.

بررسی و ارزیابی کمیت و کیفیت خطر توسط بیمه‌گران قبل از صدور بیمه‌نامه.

تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار در قسمتی از یک یا چند عضو بدن بر اثر حادثه كه این وضعیت دائم و قطعی باشد. مانند فلج یک دست یا نابینا شدن یک چشم و …

قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار در یک یا چند عضو بدن در اثر حادثه که این وضعیت دائم و قطعی داشته باشد. مانند قطع دست یا پا، نابینا شدن هردو چشم و …

شرایطی که بیمه‌شده بر اثر حادثه مجروح یا مصدوم شود و برای مدتی از توانایی انجام کار محروم شود.

بخشی از وقایع كه از تعهد بیمه‌گر خارج هستند، و اصلاٌ تحت پوشش قرار نمی گیرند؛ در اصطلاح بیمه استثنائات بیمه‌ای نامیده می‌شوند.

مدارکی است که بیمه‌گر برای رسیدگی به خسارت به آن نیاز دارد.

لغات بیمه

بر اساس این اصل بعد از جبران هر خسارت، تمام حقوق قانونی بیمه‌گذار ناشی از حادثه به بیمه‌گر منتقل می‌شود.

بر اساس این اصل بیمه‌گر خسارت بیمه‌گذار را به مقداری پرداخت می‌نماید که بیمه‌گذار در شرایط بلافاصله قبل از حادثه قرار گیرد. البته مقدار خسارت پرداختی هیچ‌گاه بیشتر از تعهد بیمه‌گر نخواهد بود. در واقع بر اساس این اصل بیمه نباید برای بیمه‌گذار سود‌آور باشد و وی را در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار دهد.

بر اساس این اصل بیمه‌گذار باید هنگام صدور بیمه‌نامه تمام اطلاعاتی را كه از مورد بیمه دارد و به درستی و با حسن نیت كامل به بیمه‌گر اعالم نماید. در صورت تشدید خطر حین مدت اعتبار بیمه‌نامه نیز بیمه‌گذار باید مراتب را به اطالع بیمه‌گر برساند، همچنین هنگام وقوع خسارت بیمه‌گذار موظف است با حسن نیت كامل تمام اطلاعات لازم برای رسیدگی خسارت را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

بر اساس این اصل باید بین خطر بیمه‌شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلول وجود داشته باشد. یعنی خسارت ایجاد شده معلول خطر بیمه‌شده باشد. زیرا بیمه‌گر جبران خسارت را به هر دلیل و علتی كه باشد تعهد نمی‌نماید و نرخ حق‌بیمه را برای علت و یا علل خاص محاسبه نموده است. برای مثال در صورتی كه كارخانه‌ای در مقابل خطر آتش‌سوزی بیمه گردد و زلزله جزو خطرات بیمه‌شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حریق شود، بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت ناشی از حریق ندارد زیرا علت خسارت حریق زلزله است كه جزء تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد.

بر اساس این اصل ذی‌نفع بودن بیمه‌گذار در بقاء آنچه بیمه می‌نماید، است. در واقع این اصل زمانی واقع می‌شود، که بیمه‌گذار از سالم ماندن مورد بیمه نفع حاصل کند و در معرض خطر قرارگرفتن مورد بیمه موجب ضرر و زیان برای بیمه‌گذار باشد.

اعضای لویدز سرمایه لازم به منظور حمایت از بیمه‌گری سندیکا را تأمین می‌کنند. این اعضا شامل گروه‌های اصلی بیمه‌ای در سطح جهان و هم‌چنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی هستند.

اصلاحات و تغییرات در متن بیمه‌نامه اولیه كه بعدا در بیمه‌نامه بوجود می‌آید، از طریق صدور نوشته‌ای كه به بیمه‌نامه ضمیمه می‌شود و جزء جدایی ناپذیر آن به حساب می‌آید انجام می‌پذیرد، این نوشته را در بیمه الحاقیه می‌نامند.

اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی‌باشد ولی از آنجائی‌که کارفرما احتمال خسارت وارد به آن را در هنگام اجرای پروژه می‌دهد، آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.

یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و با توجه به سن فعلی، سلامت وشغل افراد سنجیده می‌شود.

ذخیره‌ایی احتیاطی است و درصورت کافی نبودن احتمالی ذخائر فنی برای انجام تعهدات بیمه‌گر در مقابل طلبکاران، از آن استفاده می‌شود.

اندوخته ای است که برای پرداخت خسارت‌های معوق نگهداری می‌شود.

اندوخته‌های یک شرکت بیمه ذخائری است که شرکت بیمه به موجب قانون ملزم به نگهداری از آنهاست و پشتوانه عملیات و معاملات بیمه‌ای است.

بیمه‌گر پس از وصول حق بیمه‌ها و کسر هزینه‌ها و كارمزد از آن، مبالغ باقی مانده را ذخیره می‌کند تا بتواند تعهدات آینده خود را پاسخ دهد. این مبالغ باقی مانده حق‌بیمه خالص است، و خود به حق بیمه خطر و حق بیمه پس انداز تجزیه می‌شود. از محل حق بیمه خطر سرمایه فوت پرداخت می‌شود. به این ترتیب قسمتی از حق بیمه‌ها نزد بیمه‌گر می‌ماند به این وجوه اندوخته ریاضی می‌گویند. اندوخته ریاضی كه در پایان هر سال محاسبه و نگهداری می‌گردد. اندوخته ریاضی، مخصوص بیمه ‌های عمر دارای ارزش بازخرید است و در برگیرنده ذخائر، برای ریسک‌های جاری و خسارت‌های معوق آن رشته‌ها می‌باشد.

این نوع ذخیره، پشتوانه تأمین خطر‌های بیمه‌شده وهزینه‌های عمومی مربوط به آنهاست که طبق قانون برای هر بیمه‌نامه صادر شده، از تاریخ شروع تا زمان انقضاء آن می‌باشد.

در بیمه‌نامه آتش‌سوزی، عبارت از آتشی است كه یا از یك منبع حرارتی غیرقابل كنترل سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی معین كنترل شد‌ه‌ای را ترك نموده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد.

لزوم تقسیم خطرهای بیمه‌ای در صحنه‌های جهانی، به منظور حفظ تعادل مالی مؤسسات بیمه وتحمل جبران خسارت‌ها، موجب ایجاد شرکت‌های بیمه اتکایی در کشور‌های مختلف گردیده که به بازار بیمه اتکایی مشهور است .

بازاریابی به مجموع فعالیت‌های راهبردی و راه و روشی گفته می‌شود که به جذب مصرف‌کننده بیشتر، برای خرید محصول منجر می‌شود، در حالت کلی به فرایند شناسایی و برآورده نمودن نیاز‌های مشتری و خواسته‌‌های آنان بازاریابی می‌گویند.

شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می‌کند و به بررسی خسارت ادعا شده می‌پردازد؛ مقدار خسارت قابل پرداخت و پوشش‌دهی خسارت توسط بیمه مورد نظر را بررسی می‌نماید.

تعیین میزان قطعی یا تقریبی خسارت توسط کارشناس بیمه.

مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمت‌های غیر قابل استفاده به سرمایه مورد بیمه اضافه می‌شود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد می‌باشد.

جدول صورت واگذاری‌های اتکایی شرکت بیمه، ابطالی‌ها، تغییرات بیمه‌نامه، خسارت‌ها و … که بیمه‌گر واگذارنده برای بیمه‌گر اتکایی می‌فرستد.

حوادثی كه ناشی از بلایای طبیعی بوده و كسی در وقوع آن دخیل نیست مانند زلزله، سیل و طوفان.

بیمه قراردادی است كه بموجب آن بیمه‌گذار متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و طرف دیگر یعنی بیمه‌گر با قبول مجموعه ریسک‌های مشخصی، در صورت تحقق خطر پرداخت خسارت را به عهده می‌گیرد.

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتكایی پوششی است كه شركت‌های بیمه می‌توانند ریسک‌های پذیرفته را نزد شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بیمه کنند تا در هنگام لزوم خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه کند، و خسارت‌های وارد شده را به موقع پرداخت نمایند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از: «بیمه‌ی ریسکی که بیمه‌گر واگذارنده آن را بیمه کرده است.»

هر یك از انواع بیمه كه به حكم قانون الزم الاجرا باشد.

پوشش خسارت‌های وارد شده به اموال مشخصی كه ممكن است بر اثر حوادثی همچون آتش‌سوزی، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند، را بیمه اموال می‌نامند.

تامین و جبران زیان‌هایی که بر اثر وقوع آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می‌شود. با خرید پوشش‌های فرعی این بیمه‌نامه خسارتهای فرعی بسیاری مانند خطرات سیل و زلزله، سرقت با شکست حرز، ترکیدگی لوله، ضایعات ناشی از برف و باران و … را نیز میتوان تحت پوشش قرار داد.

پوشش خسارت وارد شده به محموله و وسایل حمل و نقل درایی در هنگام بارگیری و تخلیه، بیمه باربری دریایی است.

در این نوع بیمه، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شركت بیمه قرار می‌گیرد، بغیر از مواردی كه در بیمه‌نامه استثنا شده است.

بیمه‌نامه‌ای است كه مجموعه‌ای از خطر‌های مشخص را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پوششی از بیمه آتش‌سوزی است در صورتی‌که اموال مورد بیمه در اثر آتش سوزی از بین برود، قیمت جایگزینی و تجدید نمودن کهنه با نو به بیمه گذار پرداخت می‌شود. این پوشش مخصوص ساختمانها، کارخانجات و ماشین‌آلات آنها است.

پوشش پرداخت خسارت در صورت فوت موردبیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است.

هزینه‌های فردی معالجات پزشکی با این بیمه‌نامه قابل پرداخت است.

بیمه‌ای است که کارفرمایان اخذ می‌کنند، تا کارگران یا کارکنان را در قبال هزینه درمان بیماری‌ها تحت پوشش قرار دهند.

این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را كه ممكن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وام‌های رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به منظور حمایت از همه زیان‌دیدگان حوادث رانندگی غیر از راننده مقصر در مقابل هزینه‌های درمان، خسارت و فوت، که به اختصار بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود.

پوشش هزینه خراب‌شدن ماشین‌آلات و اتومبیل با این بیمه انجام می‌گیرد.

در این نوع بیمه‌نامه زندگی، سرمایه بیمه‌نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمه‌نامه برای افرادی طراحی شده است که به دلیل افزایش سالیانه حقوق، توانایی پرداخت حق‌بیمه بیشتری دارند.

طبق شرطی كه در برخی از بیمه‌نامه‌های زندگی قید می‌شود، سرمایه بیمه‌نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصی كم می‌شود، تا در نهایت به صفر برسد. این شرط برای كسانی مفید است كه با گذشت زمان نیاز آنان به پوشش بیمه‌ای كم می‌شود.

بیمه‌نامه‌ای است كه همزمان تعدادی از كاركنان یا كارگران یك سازمان را تحت پوشش قرار می‌دهد. این نوع بیمه معمولا در گروه‌های كارفرمایی و كارگری رایج است و كارفرما، كارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان، بیمه عمر به شرط فوت می‌كند.

بیمه‌ای است كه كارفرمایان برای پوشش كارگران یا كاركنان خود در مقابل هزینه درمان بیماری‌ها خریداری می‌نمایند.

از انواع بیمه عمر است كه بموجب آن بیمه‌گر با دریافت حق بیمه به صورت یكجا یا اقساط، متعهد پرداخت مستمری تمام عمر یا مستمری تا مدت معین می‌شود.

در این نوع بیمه، شخص می‌تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئولیت خود را با خرید بیمه‌نامه مسئولیت تحت پوشش قرار دهد.

پوشش کارفرمایان در مقابل خسارت‌های جانی که برای کارکنان اداری یا کارگران آنان در محیط کار و در حین انجام کار رخ می‌دهد را بیمه مسئولیت مدنی کارفرما می‌نامند.

عبارت است از اجتماعی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که بمنظور پوشش مورد بیمه، هر یک به نسبت معینی، پس از احتساب کاستنی‌ها (درصد یا قسمتی از خسارت، که طبق شرایط بیمه‌نامه بعهده بیمه‌گذار است و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد، مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن، توافق شده باشد.)، تقسیم ریسک می‌نمایند.

تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده برای اطمینان از وصول طلب. بیمه خود نوعی وثیقه است و بدهکار می‌تواند در برخی موارد بجای وثیقه ملکی بیمه‌نامه‌ای تهیه کند و به طلبکار خود بدهد.

فردی كه با بیمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات آن در بیمه‌نامه قید گردیده و پرداخت حق بیمه را به عهده دارد و استفاده كنندگان از منافع بیمه‌نامه را تعیین می‌كند.

بیمه‌نامه سندی است که نشان‌دهنده رضایت طرفین به انعقاد قرارداد بوده كه باید حاوی مشخصات و شرایط بیمه به صورت کامل و واضح باشد. این قرارداد پس از تنظیم و امضا طرفین در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌گیرد.

بیمه‌نامه‌ای که فرد با آن زندگی خود و بستگان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

انواع بیمه‌نامه

بیمه‌نامه‌ای است که در آن حق بیمه در تمام عمر یا تا زمان مشخصی پرداخت می‌شود و مزایای بیمه هر زمان که شخص بیمه‌شده فوت کند به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

این بیمه‌نامه، متخصصان رشته‌های مختلف را در قبال خسارت‌های ناشی از اشتباهات و غفلت‌های هنگام کار تحت پوشش قرار می‌دهد.

بر اساس این نوع بیمه‌نامه عمر در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را بر عهده می‌گیرد.

مسئولیت‌های قانونی که بر اثر وارد آمدن صدمه یا زیان غیر عمدی به دیگران ایجاد می‌شود، با این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه خطرهایی است که دامنه پوشش آنها در یک دوره بیشتر از یکسال است و حق بیمه آنها از ابتدا بر اساس دوره بلندمدت محاسبه می‌شود. این نوع قرار داد‌های بیمه‌ای همانند بیمه‌های زندگی و پس‌انداز، منبع سرمایه گذاری ارائه می‌کنند.

آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر مستقیم ریسک معینی را به بیمه‌گر اتکایی پیشنهاد می‌کند و بیمه‌گر اتکایی در رد یا قبول آن مختار است.

آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر اتکایی در صورتی تعهد دارد که خسارت از حد معینی تجاوز کند.

آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن طرفین توافق می‌کنند هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه‌شده از حد معینی تجاوز کند، مازاد آن بر عهده بیمه‌گر اتکایی باشد.

آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر اتکایی در ازاء دریافت درصدی از مجموع حق بیمه‌‌های صادر شده توسط بیمه‌گر مستقیم، در مدت معینی تعهد می‌کند، درصورتی‌که مجموع خسارت‌های پرداختی بیمه‌گر در آن مدت از درصد معینی از حق بیمه‌های دریافتی بیشتر باشد، ضرر او را جبران نماید.

هنگامی که بیمه‌گر اتکایی بیمه‌های اتکایی دریافت شده از بیمه‌گران مستقیم را به سایر بیمه‌گران اتکایی واگذاری می‌نماید.

آن نوع از بیمه اتکایی است که در آن بیمه‌گر مستقیم تعهد می‌نماید که درصدی از معاملات بیمه‌ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه‌گر اتکایی واگذار نماید. بیمه‌گر اتکایی نیز متعهد به قبول آن است.

نوعی بیمه است که به موجب آن بیمه‌گر، بیمه‌گذار را در مقابل خسارت ناشی از اعسار یا ناتوانی مالی شخص بدهکار، مورد حمایت قرار می‌دهد .

در این بیمه‌نامه خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و تجهیزات آنها در اثر حوادث دریا، جبران می‌شود.

تمام دستگاه‌ها و تجهیزاتی که بیشتر قطعات آنها را، قطعات الکترونیکی تشکیل می‌دهد را تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار می‌دهد. از قبیل دستگاه‌های پزشکی، دوربین‌های عکاسی، فیلمبرداری، نقشه برداری، تجهیزات کنترلی یا اندازه‌گیری، تجهیزات صوتی و تصویری، کامپیوتر و … .

بیمه‌ای که تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران از قبیل لودر، جرثقیل، سنگ شکن، کارخانه تولید بتن، ژنراتور و بطور کلی ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار را تحت پوشش قرار می‌دهد.

نوعی تأمین مکمل و تبعی بیمه‌نامه اصلی است و بیشتر در بیمه‌‌های عمر متداول است. مانند بیمه تکمیل درمان.

این بیمه پوشش پرداخت‌ تمام خسارت‌های‌ ناگهانی است‌. که‌ در طول‌ مدت‌ بیمه‌ به‌ اموال ‌بیمه‌شده‌ و یا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بیمه‌ وارد می‌شود. این بیمه پروژه‌های در حال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر باشد از قبیل ساختمان، پل، سد، راه، تونل، پروژه‌های آبیاری و زهکشی و … را تحت پوشش قرار می‌دهد.

این نوع بیمه، تمام حوادث و مخاطرات احتمالی که سرمایه‌های موجود در کارگاه‌های ساختمانی و تأسیسات را تهدید می‌کند، تحت پوشش قرار می‌دهد .

بیمه‌ای که پروژه ‌های در حال احداث تأسیساتی و سازه‌ای که ارزش اقلام مورد نصب در آنها از ارزش مصالح بیشتر باشد. از قبیل کارخانه، نیروگاه، پالایشگاه، خطوط انتقال نیرو، پتروشیمی و … را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه‌ای است که در آن بیمه‌گر زیان مالی دامداران را که در اثر مرگ و میر ناشی از بیماری یا حادثه یا کشتار اضطراری دام‌ها، به آنها وارد می‌شود، جبران می‌کند.

پوشش تأمین و جبران خسارت‌های مالی وارد به بیمه‌گذار، در اثر وقوع دزدی یا شروع آن می‌باشد.

در این بیمه خسارت وارد به کالا‌های موجود در سردخانه‌ها در اثر خسارت وارد به سردخانه یا ایجاد اشکال در سیستم برودت تحت پوشش قرار می‌گیرد.

پوشش محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات جوی توفان، سیل، تگرک و… و بیماری‌های نباتی و حوادثی مانند آتش‌سوزی و … را مورد تامین قرار می‌دهد.

پوششی کهخسارت‌ها و صدمات ناشی از اشتباه و یا قصور در تشخیص بیماری یا تجویز دارو یا اشتباه در انجام اعمال جراحی و مراقبت و دفع عفونت به وجود آید، را جبران می‌نماید.

وقتی اشیا یا اموالی که قیمت معینی دارد با همان قیمت نزد چند شرکت بیمه‌گر، بیمه شود، آن را بیمه مضاعف گویند.

شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه نوشته شده است. در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌بیمه‌نامه می‌باشد.

پوشش بیمه، میزان ریسک یا مسئولیتی است که برای یک فرد یا نهاد تحت پوشش خدمات شرکت بیمه قرار می گیرد. در واقع پوشش بیمه تضمینی است که بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه با صدور بیمه‌نامه در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد.

در برخی از بیمه‌ها به همراه پوشش‌های اصلی پوشش‌های اضافی ارائه می‌شود. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت اضافه نرخ هر یك از این پوشش‌های اضافی را خریداری نماید.

هنگامی که در یک دوره پوشش به ویژه در بیمه‌های اتومبیل بیمه‌گذار خسارتی از بیمه‌گر نگرفته باشد، برای تجدید بیمه‌نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه بصورت تخفیف کاسته می‌شود.

تست تجهیزات بطور جداگانه قبل از عملیات نصب و مونتاژ

تست تجهیزات با هم بعد از عملیات نصب و مونتاژ

به هر چیزی كه احتمال وقوع خسارت ناشی از بروز یك خطر معین را افزایش می‌دهد.

در بیمه‌های بلندمدت مانند بیمه عمر و یا بیمه مهندسی، از آنجایی‌که مدت بیمه‌نامه چند سال است. ارزش خدمات در سنوات بعدی از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده اما مبلغ موردبیمه در بیمه‌نامه ثابت می‌باشد. برای اینکه بروز حادثه، خسارت به ارزش روز پرداخت گردد مبلغی بین 10 تا 30 درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرد.

نسبت تعداد خسارت‌های اعلام شده در یک مدت معین به تعداد خطر‌های بیمه‌شده در همان مدت در یک رشته معین بیمه‌ای.

هر واقعه ناگهانی كه بر اثر یك عامل خارجی بدون قصد و اراده بیمه‌گذار بروز كرده و منجر به زیان بدنی یا مالی می‌شود .

حداکثر میزانی که در بیمه‌نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است.

مبلغی كه بیمه‌گذار در مقابل تامین بیمه‌ای و یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه‌گر، به او می‌پردازد.

حق بیمه‌ای است که در پایان هر دوره بر اساس شرایطی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود پرداخت آن تکرار می‌شود.

هنگامی كه از بیمه‌گذار بعلت موقعیت ویژه بیشتر از میانگین رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شود.

هر نوع اظهار و اطلاعی كه بتواند در تعیین نرخ حق بیمه و تعهد خسارت توسط بیمه‌گر تاثیر گذار باشد.

صدمات وارد به سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگی دائم یا موقت – فوت بر اثر حادثه یا بیماری.

در صورتی که خودروی آسیب‌دیده صدمه دید‌ه با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل از تصادف بیشتر باشد، خسارت کلی رخ داده است.

اتفاق یا پیشامد احتمالی كه زمان وقوع آن معلوم نیست و تحقق آن بستگی به میل و اراده طرف‌های قرارداد بیمه ندارد.

شرایط روحی و خصوصیات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا می‌برد.

وقایعی که از نظر فنی و قانونی نمی‌توان آنها را بیمه کرد؛ در حالی که وقوع آنها اجتناب ناپذیر است. مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمه‌ها.

درآمدی است که بیمه‌گذار محل سرمایه‌گذاری حق بیمه‌هایی بدست میاورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است.

شخصی که به حرفه عرضه و فروش بیمه اشتغال دارد. و به وکالت از طرف مشتریان خود ریسک‌های قابل بیمه را طبق مقررات، شرایط و مجوز فعالیت دلالی، نزدیک یک یا چند بیمه‌گر بیمه می‌کند.

دوره ای که تجهیزات نصب شده توسط پیمانکار قبل از تحویل موقت جهت اطمینان از صحت عملکرد مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

شخصی یا اشخاصی که بنا به درخواست ‌بیمه‌ گذار نام آنها در ‌بیمه‌‌نامه به عنوان ذی‌نفع درج گردیده است. بسته به نوع بیمه‌نامه خسارت و یا مستمری به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.

شخص وام گیرنده كه بیمه‌نامه‌ای بعنوان وثیقه نزد مرتهن می‌گذارد.

شخصی غیر از بیمه‌گذار و بیمه‌گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می‌بیند.

بخشی از بیمه‌نامه است كه در آن شرایط و قواعدی مطرح می‌شود و بیمه‌گر و بیمه‌گذار باید آنها را رعایت كنند.

اصطلاحات انواع بیمه

شرایط خصوصی بیمه‌نامه شامل نام و نشانی بیمه‌گذار، سرمایه بیمه، حق بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و تمامی اطلاعات است. که جهت صدور یک بیمه‌نامه ضروری بوده و از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه‌گذار اخذ گردیده است.

شرایط عمومی در واقع متن قرارداد بیمه‌نامه است که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد می‌شود و به امضا بیمه‌گر رسیده و به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود. تمام جزئیات بیمه‌نامه مانند پوشش‌ها، استثنائات، وظائف و تعهدات بیمه‌گرو بیمه‌گذار، مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.

مبلغی است که بیمه‌گر متعاقب یک خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده می‌پردازد. که شامل زیان و خسارتی است که به خود بیمه‌گذار به علت وقوع خطر وارد می‌شود و بیمه‌گر با دریافت حق بیمه متعهد پرداخت آن گردیده‌ است.

فرم پیشنهاد بیمه همان فرم تقاضای بیمه است كه به‌طور معمول، به‌صورت چاپی از طرف بیمه‌گر تهیه و در دسترس بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. و در موقع تقاضای بیمه، پیشنهاددهنده (بیمه‌گذار) آن را تكمیل و امضا كند و به بیمه‌گر یا نماینده بیمه بدهد.

درصد یا قسمتی از حق بیمه كه بابت فروش بیمه یا تصدی امور بیمه‌ای از طرف شركت بیمه به واسطه‌های بیمه (نمایندگان و کارگزاران) پرداخت می‌شود. درصد كارمزد بیمه بر حسب رشته‌های مختلف بیمه متفاوت است.

درصد یا قسمتی از خسارت كه طبق شرایط بیمه‌نامه بعهده بیمه‌گذار است و بیمه‌گر نسبت به آن تعهدی ندارد. مگر آنكه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد.

به کاهش قیمت وسایل نقلیه پس از تصادف و تعمیر، کاهش ارزش گفته می‌شود.

فردی است حرفه‌ای و متخصص در استفاده از اصول ریاضی و قانون احتمالات برای حل مسائل مالی بلند مدت به ویژه درخصوص پرداخت مستمری در بیمه زندگی و سرمایه گذاری.

مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیک‌های مناسب برای برخورد با ریسک‌های خالص که شامل بیمه نیز می‌شود درگیر است.  که شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تامین مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می‌باشد.

شخص وام دهنده است كه می‌تواند از شخص بدهكار خود بیمه‌نامه‌ای به عنوان وثیقه دریافت كند که معادل وجهی باشد كه او وام داده است.

حقوقی است كه بعد از بازنشستگی به افراد پرداخت می‌شود.

منظور، مسئولیت قانونی است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آوردن به اموال آن‌ها برای شخص ایجاد می‌شود.

برخی از بیمه‌نامه‌ها نیاز به معاینات پزشكی توسط پزشك متخصص و معتمد شركت بیمه وجود دارد‌. شركت‌های بیمه سعی می‌كنند در موارد خاص از معاینات پزشكی متقاضی صرف‌نظر كنند. و به پر كردن پرسشنامه مخصوص از طرف متقاضی بسنده می‌كنند.

آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار می‌گیرد قبول خطر تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، و آنچه را كه در مقابل خطر بیمه می‌شود را مورد‌بیمه می‌نامیم.

تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه‌های عمر و پس‌انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام سرمایه بیمه‌نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است.

قیمت بیمه‌نامه است كه معمولا بصورت هزینه یك واحد پوشش بیان می‌شود.

نرخی است كه بر اساس آن بیمه‌گذاران بیمه‌نامه خود را نزد بیمه‌گر ادامه می‌دهند.

مجموع میزان نرخ زیان و نرخ هزینه و نرخ عدم ادعای خسارت بیمه‌گذار.

نرخ خسارت، به میزان درصد خسارت نسبت به حق بیمه‌های مربوط به عملکرد سالی، که این خسارت‌ها در جریان آن اتفاق افتاده‌اند، گفته می‌شود.

شخصی است که برای یک شرکت بیمه، به فروش بیمه‌نامه اقدام می‌کند.

چنانچه بعد از حادثه و تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده، بیمه‌گذار در وضعی بهتر از قبل از حادثه قرار گیرد، مبلغی از خسارتها بصورت هزینه استهالك كسر میشود. این كار باعث جلوگیری از سوء استفاده از بیمه و ایجاد حوادث عمدی میشود.

با سلام
مفهوم بیمه شده اصلی را شرح دهید.و بیمه شده اصلی چه کسی است؟

سلام وقت شما بخیر
برای درک بهتر با یک مثال توضیح میدیم
شما در نظر بگیرید یک نفر از طرف شرکتی که در اون مشغول کار هست بیمه تکمیلی درمان میشه
شرکت به عنوان کسی که داره بیمه رو رد میکنه میشه بیمه گذار
کارمند میشه بیمه شده اصلی و اگر اعضای خانواده خودش مثل همسر و فرزندان خودش رو هم از طریق شرکت بیمه تکمیلی کنه اونها میشن بیمه شده تحت تکفل.

با سلام.معانی ریسک هارو اصلا ننوشتید.من دنبال اونا اومده بودم.مثل ریسکهای خاص.ریسک های خالص.ریسک های جامع.ریسک های عام.ممنون

سلام دوست عزیز.
ممنون از توجه شما.
سعی میکنیم به زودی این موضوعات رو هم اضافه کنیم.

باسلام لطفا درمورد Loss ratio بیشتر توضیح بدین ممنونم

سلام. حتما در اولین فرصت. ممنون از توجهتون

سلام
Endowment asssurance معال فارسیش چی میشه در بیمه؟

با سلام وقت بخیر
بیمه عمر زمانی

بیمه های به شرط حیات

با سلام و تشکر
معادل فارسی Burning Cost چیه؟

با سلام.
متاسفانه بنده اطلاعی ندارم

هزینه سوزاندن

هزینه سوختن?

سلام دوست عزیز
هزینه سوختن، به مبلغ مابه‌التفاوت خسارت با مبلغ تحت پوشش بیمه گفته می‌شود. برای مال اگر خسارت ایجاد شده 80 میلیون تومان باشد و بیمه حداکثر 70 میلیون تومان پرداخت کند، 10 میلیون باقی‌مانده هزینه سوخت است.

با سلام و عرض خدا قوت
مطالب جامع و مفید و کاربردی ارائه شده بود از شما کمال تشکر را دارم.

سلام دوست عزیز
ممنونیم از نظر شما

سلام معادل average conditions در بیمه به چه معنی است؟

سلام دوست عزیز
به دو شکل معنی میشه
هم به معنی شرایط عمومی هست هم به معنی قاعده نسبی که در واقع ارزش مورد بیمه شده در زمان خسارت و در زمان شروع بیمه مقایسه میشه.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت


آدرس ایمیل:


راه‌های ارتباطی

آدرس: تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم، پلاک 7 (ساختمان ماموت)

پست الکترونیکی:
[email protected]

تلفن پشتیبانی:
54864-021


اطلاعات بیشتر


شرایط و قوانین


درباره ازکی


تماس با ازکی

صفحه‌ها برای ویرایشگران خارج‌شده از سامانه بیشتر بدانید

بیمه (به انگلیسی: Insurance) سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است.[۱]

طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند.[۲] در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.[۳]

به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه‌گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می نامند.[۴]

به‌طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده‌است. یکی از اولین صورت‌های پیدایش بیمه را می‌توان به بازرگانان چینی نسبت داد. آن‌ها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق‌ها و کشتی‌هایی که در یک روز در یک بندر تردد می‌کنند، بسیار کم است؛ بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی همه سرمایه، بار و کالایشان را در چند کشتی و قایق مختلف بارگیری می‌کردند.[۵]

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

بازرگانان فنیقی و بابلی، صورت پیشرفته‌تری از بیمه را آموخته بودند؛ آن‌ها برای تأمین هزینه کالا و کشتی، وام دریافت می‌کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان بیشتر از حد معمول بود و در صورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار توفان یا دستبرد دزدان دریایی واقع می‌شد، وام دریافتی بازرگان بخشیده می‌شد و به عبارت دیگر ریسک بروز حوادث غیرمترقبه برای کشتی را وام‌دهنده تقبل می‌کرد. اختلاف بهره وام پرداختی به سفرهای دریایی و وام‌های معمولی در آن دوران را می‌توان یکی از صورت‌های اولیه حق بیمه در تمدن‌های باستان تلقی نمود.[۵]
این سازوکار بعدها به یونان و در قرون وسطی به ایتالیا رفت و به روشی مرسوم برای مبادلات دریایی در بندرهای مختلف ایتالیا مانند ونیز، لمباردی و جنوآ مبدل شد.[۵] قدیمی‌ترین گزارش مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد نیز مربوط به یک کشتی ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میلادی در جنوآ به ثبت رسیده‌است.[۶]

در ابتدای قرن هفدهم میلادی، بازرگانان و کشتی‌داران انگلیسی پیمانی را پایه‌گذاری کردند که می‌توان آن را اولین شکل از بیمه امروزی دانست. آن‌ها در کافه‌ای در لندن به نام لویدز گرد هم آمدند و با یکدیگر قرارداد کردند تا در سود و زیان سفرهای دریایی با یکدیگر سهیم باشند. در حقیقت آن‌ها شرکت بیمه لویدز را پایه‌گذاری نمودند که امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه شناخته می‌شود.[۵]

در سال ۱۶۶۶ میلادی پس از آتش‌سوزی بزرگ لندن، مسوولان و سرمایه‌داران شهر لندن در کافه لویدز گرد هم جمع شدند تا علت وقوع چنین حادثه‌ای را ریشه‌یابی کنند و مانع از تکرار آن در آینده شوند. یکی از راه‌هایی که مورد تصویب آن‌ها قرار گرفت، تقسیم کردن خسارت‌های سنگین بین تعداد زیادی از مردم بود. بدین ترتیب، بیمه آتش‌سوزی بعد از بیمه حمل و نقل دریایی به عنوان دومین رشته بیمه در جهان مدرن متولد شد.[۷]

نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتش‌سوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانه‌هایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تأسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتش‌سوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکت‌های بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تأسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکت‌های رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد.[۸]

فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال ۱۳۱۴ شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نام‌های نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود.[۹]

ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر الکساندر آقایان (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) به علی اکبر داور، وزیر مالیه وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد.[۹] داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی درآورد و اولین بیمه‌نامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.[۱۰]

شرکت بیمه ایران در بدو تأسیس با مشکلات متعددی روبرو بود که از آن جمله می‌توان به نداشتن قرارداد اتکایی برای بسیاری از رشته‌های بیمه اشاره نمود. به همین دلیل، این شرکت در بدو فعالیت خود تنها به فروش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و حمل و نقل می‌پرداخت. این شرکت توانست به‌تدریج سایر محصولات بیمه را نیز به سبد خود اضافه نماید. علاوه بر رشته‌های مختلف بیمه‌های بازرگانی این شرکت توانست انواع بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه کارگران را نیز در ایران پایه‌گذاری نماید.[۹]

نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شده‌است و در حال حاضر نیز معتبر است.[۹]

پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران می‌بایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌دادند؛ بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکت‌های خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، به‌تدریج، زمینه برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد.[۱۱]

با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال می‌رفت شرکت‌های نوپای داخلی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشند؛ بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت.[۱۱]

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت می‌کردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکت‌ها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد.[۱۲] به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.[۱۳]

در یک تقسیم‌بندی کلی، بیمه به دو دسته بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی تقسیم‌بندی می‌شود. بیمه‌های اجتماعی، عمدتاً بیمه‌های اجباری و ناشی از قانون هستند و مشخصه آن‌ها این است که شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در بیمه‌های اجتماعی، حق بیمه به‌صورت درصدی از دستمزد تعیین می‌شود؛ در حالی که در بیمه‌های بازرگانی حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود.[۱۴]
در ایران، سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین مرجع بیمه‌های اجتماعی است.

در مورد بیمه‌های بازرگانی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. برخی از روش‌های تقسیم‌بندی انواع بیمه از این قرار است:[۱۵]

صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کلی، رشته‌های مختلف بیمه کمابیش با تعاریف مشابهی توسط شرکت‌های بیمه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان انواع بیمه‌های بازرگانی را بر اساس رشته تقسیم‌بندی نمود.

بیمه آتش‌سوزی، رشته‌ای از بیمه است که بیمه‌گر طی آن در قبال دریافت حق بیمه، جبران خسارت‌های وارد شده بر ساختمان‌ها و دارایی‌های بیمه‌گذار در اثر آتش‌سوزی ،انفجار و صاعقه را تعهد می‌نماید. همچنین بیمه آتش‌سوزی پوشش‌های تبعی همچون سیل زلزله، طوفان ،تگرگ و سرقت را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد[۱۶]

بیمه حمل و نقل کالا، بیمه‌ای است که به‌موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود چنانچه کالا در هنگام جابجایی از بین برود یا دچار خسارتی شود، زیان وارده را جبران نماید.[۱۷]

بیمه مسافرتی یا همان بیمه سفر خارج از کشور، بیمه‌ای است که به‌موجب آن، بیمه‌گر متعهد می‌شود چنانچه مسافر در مدت بیمه نامه در کشور مقصد خود دچار حادثه، مفقودی بار یا گذرنامه و … حتی فوت شد تا سقف مبلغ بیمه نامه به عنوان کمک‌رسان به بیمه شده یاری رساند. امروزه بیمه مسافرتی یکی از الزامات گرفتن ویزا برای خیلی از کشورها بالاخص شینگن می‌باشد.

بیمه عمر، نوعی از بیمه است که بر اساس آن بیمه‌گذار طی مدت معینی حق بیمه پرداخت می‌کند و در عوض، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه‌شده، ابتلا به بیماری‌های خاص یا زنده ماندن، مبلغ معینی را به صورت یکجا یا به صورت مستمری، به بیمه‌گذار، بیمه‌شده یا فرد تعیین شده از سوی وی پرداخت نماید.[۱۸]

بیمه عمر انواع متفاوتی دارد: ۱- بیمه عمر زمانی ۲-بیمه عمر و تشکیل سرمایه(بیمه عمر و پس انداز) ۳-بیمه عمر مانده بدهکار ۴- بیمه بازنشستگی تکمیلی[۱۹]

بیمه حوادث، به مجموعه گسترده‌ای از بیمه‌نامه‌های فردی یا گروهی اطلاق می‌شود که طی آن افراد بیمه شده در مقابل بروز حوادث مختلفی از جمله تصادف، سقوط و غیره بیمه می‌شوند. منظور از حادثه، مجموعه ای از اتفاقات غیرعمدی و غیرقابل پیش‌بینی‌است که موجب ضرر یا زیانی شود . خسارت پرداختی از سوی بیمه‌گر به بیمه شده ممکن است به صورت پوشش فوت، غرامت نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و مواردی از این دست باشد.[۲۰]

در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل، بیمه‌گر متعهد می‌شود خسارتهایی را که بر اثر واژگونی ،آتش سوزی، صاعقه ، انفجار ، تصادف و سرقت یا دزدی به وسیله نقلیه موتوری وارد می‌شود، جبران نماید.[۲۱]

پوشش‌های اصلی بیمه بدنه شامل: برخورد دو وسیله نقلیه، برخورد اشیا به اتومبیل، واژگون شدن و سقوط اتومبیل، حریق (آتش سوزی، صاعقه و انفجار)، سرقت کلی خودرو، خسارت باطری و لاستیک، خسارت در جریان نجات یا انتقال خودرو آسیب دیده.

پوشش‌های تکمیلی و اختیاری: شکست شیشه، سرقت در جا، هزینه ایاب و ذهاب ناشی از حادثه، نوسان قیمت بازار، حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان)، مواد شیمیایی (رنگ و اسید و …)، حوادث راننده[۲۲]

نام دقیق این نوع از بیمه، بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث است و خسارتهای مرتبط با اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. منظور از شخص ثالث، فردی است که در اثر وقوع حوادث مرتبط با وسایل نقلیه موتوری (مانند خودرو یا موتورسیکلت) آسیب می‌بیند؛ به جز راننده مسبب حادثه اعم از این که در داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشند.[۲۳]

موضوع بیمه درمان، تأمین و جبران هزینه‌های درمان، اعم از درمان سرپایی یا بستری است. علت هزینه ممکن است بروز بیماری یا حادثه باشد. یکی از پوشش‌های متداول بیمه درمان، بیمه تکمیلی درمان است که هزینه‌ای مازاد بر تعرفه‌های بیمه‌های اجتماعی (مانند خدمات درمانی یا تامین اجتماعی) را پوشش می‌دهد.[۲۴]

اخیرا با توجه به شیوع بیماری کرونا برخی از شرکت های بیمه، از جمله شرکت های ایرانی به ارائه بیمه درمانی و فوت ناشی از کرونا اقدام کرده اند.

بیمه کشتی یا بیمه دریایی، نوعی از پوشش بیمه است که خطرهای مرتبط با حمل و نقل دریایی را پوشش می‌دهد. این خطرات شامل بدنه کشتی، محموله، مسوولیت و ناحیه درون دریا است. این نوع بیمه سهم اندکی از بازار را دارا می‌باشد و تنها در حدود دو درصد از بیمه‌های غیرعمر در دنیا به این نوع بیمه‌نامه اختصاص دارد.[۲۵]

بیمه هواپیما یک نوع بیمه است که بیمه‌گر متعهد می‌شود در قبال دریافت حق بیمه بعضی از خسارت‌های سانحه‌های هوایی از جمله سقوط هواپیما را پرداخت کند.
بیمه هواپیما معمولا دارای چند بخش بدنهو مسولیت می باشد . مهتمرین مسولیت های تحت پوشش مسافر و شخص ثالث است.

بیمه مهندسی یکی از انواع بیمه‌های معمول امروزی است که انواع مختلفی دارد:

در هر کدام از انواع بیمه‌های مهندسی تمام خطرات، به استثنای خطراتی که صراحتاً استثنا شده، تحت پوشش بیمه‌نامه است. در بیمه‌نامه‌های مهندسی پوشش‌ها و استثنائات به‌وسیله کلوزهای اضافی یا کلوزهای محدودکننده به بیمه نامه الحاق می‌شود. کلوزهای اضافی باعث افزایش و کلوزهای استثناکننده باعث کاهش حق بیمه می‌شود. در بیمه‌های مهندسی تمام‌خطر پیمانکاران ارزش مصالح موجود پای کار از مصالح اجرا شده بیشتر می‌باشد؛ مثلاً در ساخت سد، به مقدار زیادی شن و ماسه و سیمان نیاز است که درصورتی‌که با هم مخلوط نشوند، ارزش ریالی بیشتری نسبت به وقتی بتن حاصل از مخلوط آن‌ها دارند. برعکس، در بیمه‌نامه مهندسی تمام خطر نسب ارزش مصالح از ارزش ترکیبی آن‌ها کمتر است؛ مثلاً در ساخت یک توربین بادی وقتی قطعات به‌صورت تفکیکی خریداری می‌شود، باید هزینه مونتاژ را هم متحمل شد.[نیازمند منبع][۲۶]

پول یکی از دارایی‌های پرریسک است. اسکناس، سکه، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی وجوهی از پول هستند که می‌توان آن‌ها را تحت پوشش این نوع از بیمه‌نامه درآورد. با استفاده از این بیمه‌نامه، بیمه‌گر خسارتهای وارده به مالک پول را در اثر بروز خطراتی مانند انفجار، آتش‌سوزی، صاعقه، سرقت و غیره جبران می‌نماید. به‌طور کلی، دو نوع پوشش بیمه‌ای پول وجود دارد که عبارتند از: بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق.[۲۷]

بیمه مسوولیت مدنی (به انگلیسی: Liability Insurance) دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیت‌های متنوعی که در جامعه وجود دارد، رشته‌ها و زیررشته‌های مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شده‌است. مهم‌ترین تضمین بیمه‌گر در این نوع از بیمه، جبران خسارت‌های مالی و جانی در حوزه مسوولیت‌های مدنی بیمه‌گذار می‌باشد.[۲۸]

بیمه اعتباری، در خصوص دیون و دریافت وام و لیزینگ موضوعی به عنوان پشتیبان قرار می‌گیرد، این بیمه نامه ریسک عدم بازپرداخت مطالبات بیمه‌گذار از وام گیرندگان یا خریداران کالاهایی که به صورت اقساطی به فروش می‌روند را تحت پوشش قرار می‌دهد. اما یک مشکل خاص وجود دارد و آن مشکل اینست که خیلی از شرکت‌های بیمه گر صدور این بیمه را در دستور کار خود ندارند.

با توجه به خاص بودن قراردادهای بیمه، هر یک از طرفین قرارداد، اعم از بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملزم به ایفای تعهداتی هستند که از آن‌ها با نام اصول حاکم بر قراردادهای بیمه یاد می‌شود.[۲۹]

با توجه به تفاوت‌هایی که در رشته‌های مختلف بیمه وجود دارد، قراردادهای مختلف بیمه، از اصول و ضابطه‌های مختلفی پیروی می‌کنند. به‌طور کلی، اصل حسن نیت و اصل نفع بیمه‌پذیر در مورد همه رشته‌های بیمه مصداق دارد؛ درحالی‌که اصل غرامت و اصل جانشینی در بیمه‌های اموال مورد استناد است. در بیمه‌های مسوولیت، اگرچه اصل غرامت حاکم است اما اصل جانشینی مورد استناد قرار نمی‌گیرد. در عین حال، با توجه به این که ارزش انسان قابل محاسبه با پول نیست، این دو اصل در قراردادهای بیمه‌های اشخاص و به‌ویژه بیمه‌های عمر و حوادث قابل طرح نیست.[۳۰]

تحت پوشش بیمه به انگلیسی

حسن نیت (به انگلیسی: Good Faith)، از عوامل اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه است که هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمه‌گذار می‌بایست رعایت شود. از یک سو، بیمه‌گذار موظف است که در زمان عقد قرارداد، کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد در کمال صداقت و درستی ابراز نماید؛ به‌طوری‌که بیمه‌گر بتواند ریسک موجود را به درستی ارزیابی نماید. از سوی دیگر، بیمه‌گر موظف است کلیه تعهدات خود را به صورت شفاف بیان کند و عوامل مؤثر بر پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه را روشن نماید. در صورتی که هر یک از طرفین از این اصل تخطی نمایند، طرف مقابل می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.[۳۱] اصل حسن نیت با هدف کاهش هزینه‌های اداری بیمه‌گر شکل گرفته است. درصورتی که هزینه بررسی صداقت بیمه‌گزار کمتر از هزینه‌های احتمالی ناشی از عدم صداقت وی باشد، اصل حسن نیت کنار گذاشته می‌شود [۳۲].

به موجب اصل غرامت (به انگلیسی: Principle of Indemnity)، غرامت (خسارت پرداختی به بیمه‌گذار در صورت بروز حادثه) نباید به عنوان منبع درآمد برای بیمه‌گذار درآید. چرا که در غیر این صورت، مردم به ایجاد خسارت‌های عمدی ترغیب می‌شوند؛ بنابراین بیمه‌گذار در هنگام خسارت باید موارد زیر را به اثبات برساند:[۳۳]

بر اساس این اصل، کسی محق به دریافت خسارت می‌باشد که ذیفنع مال باشد. به این ترتیب کسی نمی‌تواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه غرامت دریافت نماید. همچنین در صورتی که بعد از عقد قرارداد، مالک اصلی مورد بیمه آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد (مثلاً آن را فروخته باشد)، نفع بیمه‌گذار قطع شده‌ است.[۳۴]

اصل جانشینی (به انگلیسی: Subrogation Principle) به تمایل بیمه‌گذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می‌پردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ می‌دهد. در این شرایط، بیمه‌گر، می‌بایست خسارت وارد شده را به بیمه‌گذار بپردازد و در مقابل، حق بیمه‌گذار برای پیگرد عامل و مسوول حادثه را به صورت وکالتنامه از بیمه‌گذار دریافت نماید. به این ترتیب، بیمه‌گر به جای بیمه‌گذار حق مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه خسارت از مقصر حادثه را خواهد داشت. طبعاً در این شرایط، بیمه‌گذار نمی‌تواند انتظار جبران دوباره خسارت را داشته باشد و خسارت بازیافت شده، حق بیمه‌گر خواهد بود.[۳۵]

تعدد بیمه یعنی این که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوماً باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی‌شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، می‌تواند بر خلاف اصل غرامت باشد:[۳۶]

اصل داوری (به انگلیسی: Arbitration)، به تمایل بیمه‌گر برای حل اختلاف نظر از طریق داوری توسط متخصصان بیمه اشاره دارد. بیمه گر و بیمه‌گذار در صورت بروز هر گونه اختلاف، به‌ویژه از لحاظ فنی، ترجیح می‌دهند که با توافق و سازش مسئله را حل کنند. طرفین قرارداد به‌ویژه بیمه گر، به طرح دعوا در دادگاه علاقه‌ای ندارند، زیرا مراحل رسیدگی طولانی است و به اعتبار و حسن شهرت شرکت بیمه نیز ممکن است لطمه وارد شود. شرایط داوری در شرایط بیمه‌نامه درج می‌شود.[۳۷]

موضوع اصل علت نزدیک (به انگلیسی: Principle of Proximate Cause)، خسارت‌هایی است که در اثر علت‌های مختلف و به‌هم‌پیوسته به‌وجود می‌آید، اما همه آن حوادث تحت پوشش بیمه‌نامه نیست. حال، باید بررسی نمود که خسارت، در اثر کدام علت به‌وجود آمده‌است. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است. اما اگر عامل دیگری علت اصلی و بلافصل خسارت باشد، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.[۳۸] مثلاً هرگاه در خانه‌ای که تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی است اما تحت پوشش بیمه ترکیدگی لوله نیست، آتش‌سوزی رخ دهد و لوله آب نیز به همین دلیل دچار ترکیدگی شود، بیمه‌گر آتش‌سوزی وظیفه پرداخت خسارت‌های ناشی از ترکیدگی را نیز بر عهده خواهد داشت. اما اگر لوله در اثر علت دیگری (مثلاً یخ‌زدگی) بترکد، بیمه‌گر آتش‌سوزی چنین مسوولیتی نخواهد داشت.[۳۹]

یکی از اهداف بیمه، توزیع کردن ریسک در ابعاد گسترده‌است. با استفاده از نظام بیمه اتکایی (به انگلیسی: Reinsurance)، شرکت‌های بیمه می‌توانند با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک‌های صادره را به حساب خود نگه دارند و مازاد آن را به شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی واگذار نمایند.[۴۰]

عقد بیمه، عقدی است لازم؛ یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار، پس از امضای قرارداد، حق فسخ یکجانبه قرارداد را ندارند و تنها با رضایت طرفین یا بر اساس قانون می‌توان آن را فسخ نمود.

نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه‌گر به‌محض انعقاد قرارداد، در صورت تحقق خطر، ملزم است خسارت وارده را به بیمه‌گذار پرداخت نماید. همچنین بیمه‌گذار نیز موظف به پرداخت حق بیمه خواهد بود. در صورتی که هر یک از طرف‌های بیمه‌گر یا بیمه‌گذار از وظیفه خود عدول نماید، از طریق دستگاه قضایی به انجام این کار مکلف خواهد شد.

تنها استثنایی که وجود دارد، بیمه عمر است. در این رشته بیمه، فسخ قرارداد از طرف بیمه‌گذار جایز است.

عقد بیمه، از طرف بیمه‌گذار منجز است؛ یعنی انجام تعهد بیمه‌گذار (که مهم‌ترین آن پرداخت حق بیمه است) مشروط وموکول به امر دیگری نیست. اما از طرف بیمه‌گر اغلب معلق و گاهی منجز است؛ یعنی انجام تعهد بیمه‌گر، موکول و مشروط به تحقق خطر موضوع بیمه‌نامه می‌باشد و تا زمانی که خطر واقع نشده باشد، بیمه‌گر هم تعهدی ندارد.

البته در برخی موارد، مانند بیمه عمر، بیمه‌گر باید در هر حال سرمایه مورد تعهد را بپردازد که در این شرایط، بیمه از طرف بیمه‌گر نیز عقدی منجز محسوب می‌گردد.

به همین علت، عقد بیمه را عقدی اتفاقی نیز می‌دانند؛ یعنی انجام تعهد بیمه‌گر اغلب محتمل است و جنبه اتفاقی دارد. تعهد بیمه‌گر در همه انواع بیمه‌ها و از جمله بیمه عمر، جنبه احتمالی دارد. در این نوع بیمه، بیمه‌گذار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه‌گر بپردازد، اما پرداخت مستمر حق بیمه از طرف بیمه‌گذار موکول بر این است که بیمه‌گذار تا پایان مدت بیمه، درقید حیات باشد. چه بسا بیمه‌گذار بعد از شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط، فوت شود؛ بنابراین، انجام تعهد بیمه‌گذار احتمالی است و برعکس، تعهد بیمه‌گر جنبه قطعی دارد. چون با فوت بیمه‌گذار، پرداخت بقیه اقساط حق بیمه نیز منتفی خواهد شد. بایدتوجه داشت که مسئله احتمالی بودن تعهد طرفین، به‌ویژه بیمه‌گر، نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است، بلکه اساس کار بیمه و مبنای تعیین حق بیمه است.

بیمه، عقدی است دوطرفه؛ یعنی یک طرف بیمه‌گر و طرف دیگر، بیمه‌گذار می‌باشد.

از طرف دیگر، بیمه، عقدی معوض است چون هر دو طرف قرارداد، تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند.

بدون شک لزوم انعقاد هر قراردادی، وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. اما از آنجا که کار بیمه‌گر فروش اطمینان است، حسن نیت در بیمه اهمیت بیشتری دارد. طبیعت معاملات بیمه‌ای حکم می‌کند که بیمه‌گر تا حد زیادی بر حسن نیت بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات تکیه کند و اگر ثابت شود بیمه‌گذار از حسن نیت برخوردار نیست، ممکن است به ابطال قرارداد بیمه منجر شود.

فهرست شرکت‌های بیمه در ایران عبارت است از:

PK

نی نی سایت

تحت پوشش بیمه به انگلیسی
تحت پوشش بیمه به انگلیسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.