اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی
اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

021-86095462

9:00 تا 18:00

اطلاع از مراحل، مدارک و شرایط طلاق توافقی

 

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

 پرونده کلاسه : ………..

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸۶ دادگاهخانوده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ……….

خواهان : خانم آزاده …… با وکالت آقای مسعود محمدی    به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …… .
خوانده : آقای مهران …… فرزند محمود با وکالت خانم مینا کاویانی   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …… .
خوسته : طلاق توافقی

گردشکار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آزاده ….. فرزند علی با وکالت آقای مسعود محمدی به طرفیت مهران ….. فرزند مسیب با وکالت مینا کاویانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی ) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به
شماره ترتیب …‏ مورخ ‎٩۱/۱۱/۱۲‏ دفتر رسمی ازدواج شماره ۳۷۴ تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین
و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضایی مثبوت به شماره …. مورخ ۹۶/۶/۴
تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل و علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده . و اين دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا
تقاضای آنان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۰۳۵ ۲۶ و ‎۲٩‏ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : وکیل زوجه به وکالت از موکله کل مهریه زوجه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل و وکیل زوج قبول پذل نمود. زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمود. زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد. جهیزیه در اختیار زوجه می باشد؛ زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند. زوجین در خصوص سایر حقوق مالی نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند . زوجه حسب اقرار وکیل زوجه باردار نمی باشد . ارائه گواهی عدم بارداری در زمان اجرای صیغه طلاق از سوی زوجه به دفترخانه ضروری می باشد. طلاق واقع شده مستندا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. گواهی صادرة در اجزای ماده ۳۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطمی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه تواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفتر خانه: ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه طلاق چهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و یا مدارک لازم را به دفتر خانه ارائه ننماید ,گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیزملفی خواهد بود. اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قائون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

رییس شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده)

دادنامه به اینجانبان مسعود محمدی وکیل زوجه و مینا کاویانی وکیل زوج در دفتر دادگاه حضوراً ابلاغ گردید و  نسبت به آن اعتراضی نداریم.حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط می نماییم.

بسمه تعالی – با توجه به مراتب فوق دادنامه موصوف در تاریخ 96/06/04 قطعی و لازم الاجرا می باشد.

مدیر شعبه 286 دادگاه خانواده تهران

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص طلاق توافقی

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

در گروه وکلای دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) شما بدون اینکه دستمزد اضافی پرداخت نمایید جهت پیگیری بهتر و حصول نتیجه ی ارزشمندتر دو وکیل پایه یک دادگستری خواهید داشت و هر دو وکیل با تلاش و هم افزایی و هماهنگی، تمام تلاش خود را در جهت حصول نتیجه به نفع موکل بکار خواهند بست.

 

 

 

 

ادامه مطلب ……

همانطور که از عنوان طلاق توافقی بر می آید این نوع طلاق، حاصل توافق زن و شوهر در خصوص اصل طلاق و حقوق ناشی از زوجیت است.این حقوق عبارتند از کلیه حقوق مالی زوجه، حضانت و ملاقات فرزندان مشترک و مواردی از این دست.با توجه به نوع توافقاتی که انجام می شود طلاق توافقی ممکن است واجد عناصر و جزییاتی باشد؛ از جمله این توافقات و جزییات امکان و عدم امکان رجوع به مهریه بذل شده است.نکته بسیار مهمی در خصوص کیفیت بخشش مهریه و امکان یا عدم امکان رجوع آن توسط زوجه وجود دارد که به آن اسقاط حق رجوع به ما بذل گفته می شود.در صورت بی اطلاعی زوجین در جریان انجام توافق و مسکوت گذاشتن این مساله اصولاً زوجه حتی اگر مهریه را بخشیده باشد حق دارد به آن رجوع کند. از همین رو است که توصیه می شود طلاق توافقی حتما تحت نظر و با اطلاع یک وکیل با تجربه در زمینه طلاق توافقی انجام شود چرا که اگر کار به صورت اصولی و اسناندارد انجام نشود ممکن است یک پرونده طلاق توافقی سالها بعد مجدداً با زیاده خواهی یکی از طرفین به جریان بیافتد.

اطلاع از مراحل، مدارک و شرایط طلاق توافقی

 

پرونده کلاسه : ……….

مرجع رسیدگی :  شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهبد باهنر تهراناسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

تصمیم نهایی شماره : ………

خواهان : خانم بهاره ….. فرزند منوچهر با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …… .

خوانده : آقای محمد …… فرزند حسن با وکالت خانم مینا کاویانی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ……. .

خواسته : طلاق توافقی
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بهاره …… طرفیت خوانده محمد ….. با وکالت آقای مسعود محمدی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ….. دفتر اسناد و از اواج شماره  …..حوزه ثبت تهران که رونوشت مصدق آن ضم پروده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع تفریق و جدایی دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال وقٍجین میداند لا تقاضای نان را وارد و موجه تشخیص و مستتا به مواد ۲۵، ۲۶ و ‎۲٩‏ قانون حمایت خانولده مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافتق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود :

زوجه کلیه مهریه مافی القباله خو در را قبال طلاق خلع به زوج بذل نمود و وکیل زوج هم قبول بل نمود و زوجه حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط نمود و زوجه نسبت به نفقه و اجرت المثل ادعایی ندارد و جهیزیه در اختیار زوجه میباشد و طرفین نسبت به هدایای زوجیت و سایر حقوق مالی به یکدیگر ادعایی ندارند و فرزند مشترک ندارند و زوجه حسب اقرار وکیل خود و تائید وکیل زوج باردار نمی باشد.طلاق واقع شده مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتررسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و يا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه. ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صینه طلاق حاضر نگردد و با مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود .اجرای صیغه حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

رییس شعبه 259 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده)

 

راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق 


Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی در سال 1383 با حضور و مشارکت جمعی از وکلای جوان تاسیس گردید. این دفتر از بدو تاسیس با هدف قراردادن پیگیری مستمر پرونده ها و با در نظر داشتن دستمزد منصفانه و اصرار به حصول نتیجه به نفع موکل و با امتناع از قبول پرونده های موهوم و پرونده هایی که حقی برای متقاضی متصور نیست، فعالیت خود را آغاز نمود.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب ……

اطلاع از نحوه انجام طلاق توافقی – طلاق خلع

تاریخ دادنامه : ۹۶/۶/۴

پرونده کلاسه : ………

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهراناسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

تصمیم نهایی شماره : ………..

خواهان : خانم نسیم ………. فرزندغلام با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …….. .

خوانده : آقای مهدی ……… فرزند محسن با وکالت خانم مینا کاویانی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها …….. .

خواسته : طلاق توافقی

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده الا تقدیم داشته که پس از ارجاع به شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قاننی دادگاه
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید .

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان نسیم ….. فرزند غلام با وکالت مسعود محمدی به طرفیت مهدی ….. فرزند محسن با وکالت مینا کاویانی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی ) جهت اجرای صیفه طلاق و ثبت آن دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب …. مورخ ۸۵/۸/۱۶ دفتر رسمی ازدواج شماره … تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستفر در مجتمع قضایی مثبوت به شماره …. تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل و علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده . و این دادگاه نیز نظر مزیور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۰۲۵ ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم آمکان سازش با بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : وکیل زوجه به وکالت از موکله کل مهریه زوجه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل و وکیل قبول بذل نمود، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمود . زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین فاقد افرزند مشترک می باشند. زوجین در خصوص سایر حقوق مالی نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند. زوجه حسب اقرار وکیل وی باردار نمی باشد ارائه گواهی عدم بارداری در زمان اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از سوی زوجه ضروری می باشد. طلاق واقع شده مستندا به ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیتبت روز پین از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است. گوامی صادره در اجرای ماده ۲۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره
ظرف مهلت مزبوربه تفر رسمی طلاق چهت اجرای صینه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کننده گواهی به دفتر خانه ء ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خافا جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگرده و یا مدارک لازم را به دغتر خانه ارائه ننماید، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در آین گواهی نیزملغی خواهد بود. اچرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت .

 

 راه های تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده و طلاق

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص و هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری کلیک کنید.

 

موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

تاریخ نظریه : 1398/01/18
شماره نظریه: 7/97/3325

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً- با توجه به اطلاق ماده 333  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379طرفین دعوا با توافق کتبی حتی قبل از صدور رأی، می‌توانند حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند. مواد752  و بعد قانون مدنی که حکایت از امکان صلح دعوا و تنازع به طور کلی دارد، مؤید این نظر است. ضمناً در فرض سؤال، با توجه به وجود مقتضی، مورد از موارد اسقاط مالم‌یجب نیز نمی‌باشد.

ذخیره نام، ایمیل و وب سایت من در این مرورگر برای دفع بعدی که دیدگاه ثبت می کنم.

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

صحرا سیاه کالی says:

sorena says:

نادر حریری says:

تهران , میدان ونک (ضلع شمال شرقی) کوچه صانعی , پلاک 33 ساختمان صدف , طبقه اول غربی , واحد 17

شماره تماس: 02186082129

موبایل: 09126657178

فکس: 02186084207

وب سایت:
dadfarlawyers.com

هرچیزی که به‌ آن نیاز دارید در ویکی‌ پدیا وجود دارد.

مفاد توافقات در طلاق توافقی باید در رأی قید شود و چنانچه به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی رأی قطعی صادر شده باشد، دادگاه بدوی می‌تواند در دادنامه اصلاحی یا تکمیلی مفاد توافقات را مورد لحاظ قرار دهد خلاصه جریان پرونده

لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در ماده 442 اسقاط حق فرجام خواهی را نیز شامل است.. کما اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در پرونده وحدت رویه موضوع ماده 273 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک در تأیید قرار منع

تا کنون روند طلاق توافقی در تهران باید در دادگاه حاضر و نسبت به اخذ رای اقدام نمایند و متعاقب آن حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نمایند. پس از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اخذ قطعیت رای

در مواردی که زوجه با استفاده از وکالتنامه محضری و با تعیین وکیل دادگستری مع الواسطه برای همسر خویش جهت انجام طلاق اقدام می نماید اگر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی در وکالتنامه قید نگردیده باشد، زوجه و به طریق اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

۷) در گواهی عدم امکان سازش صادره نوع طلاق مشخص و در صورت رجعی نبودن طلاق، پس از ابلاغ رای به طرفین و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و گواهی قطعیت دادنامه توسط شعبه، زوجین یا وکلا آنها به دفتر طلاق مراجعه می نمایند.

مراحل طلاق توافقی. طلاق توافقی که از اسم آن آشکار است منوط به توافق زن و شوهر در تمام موضوعات زندگی مشترک و حضور هر دوی آن‌ها در تمام مراحل رسیدگی است.. موضوعاتی که زوجین برای عملی و اجرا شدن طلاق توافقی باید در خصوص آن

نکته مهم دیگر در تنظیم وکالتنامه طلاق، موضوع “حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی” می باشد، که دفاتر اسناد رسمی معمولا درحدود اختیارات وکالتنامه ذکر نمی کنند، در صورت عدم ذکر آن، گواهی

در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:. ۹۷/۰۵/۲۱ نمونه متن استشهاد محلی سکونت.

معمولاً در این گونه پرونده‌ها حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از سوی طرفین یا وکلای آنها اسقاط میشود. وکیل با تجربه طلاق توافقی در تهران، همکار دفتر حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری امکان تنظیم صورتجلسه پرونده

حق الوکاله طلاق توافقی در تهران مطابق با توافق وکیل و موکل می باشد و به همین دلیل ممکن است هر وکیلی در خصوص دستمزد بابت طلاق توافقی قیمت های متفاوتی به شما بگویند؛ زیرا این موضوع با توجه به سابقه وکیل طلاق توافقی، تجربه

در گواهی عدم امکان سازش (موارد طلاق توافقی و طلاق به درخواست مرد) ، تصمیم دادگاه صرفاً در حد تأیید حق زوجین یا زوج در استحقاق مراجعه به دفترخانه اجرای صیغه و دادگاه وارد شناسایی و احراز حقانیت طرفین در اثبات دعوای خود

وکالتنامه حق طلاق ، وکالت طلاق به زن یا ضمن عقد ازدواج است که در خود سند ازدواج ثبت می گردد یا به موجب وکالتنامه دیگر است که تحت نظارت وکیل مشهد ، در دفترخانه اسناد رسمی تنطیم می کردد. نمونه متن وکالت حق طلاق در ادامه

نمونه پرونده های حقوقی. تغییر غیرمجاز کاربری اراضی شکایت از شهرداری مطالبه خسارت و غرامت اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹ – ۱:۲۲ ب.ظ; طلاق-توافقی تقاضای ثبت واقعه ازدواج اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹ – ۱:۱۹ ب.ظ; وکالت در اصفهان اعتراض به محکومیت به

واحد معرفی مشاغل برتر : انجام امور طلاق توافقی فوری در سریع ترین زمان ممکن توسط وکیل فعالی پایه یک دادگستری این دفتر و همچنین در این پست به بازگویی و نقل قول یک نمونه رای طلاق توافقی / رای نمونه دادخواست طلاق توافقی و

ویدیو / واکنش وزیر اقتصاد به ادعاهایی مبنی بر دسترسی برخی به اطلاعات مالی افراد

همچنین در خصوص نوع طلاق با داشتن حق طلاق بایستی تمامی طلاقها از بائن مبارات خلع و رجعی ذکر گردد و در خصوص نحوه اخذ یا بذل مهریه تعیین تکلیف شود اگر مرد شرط در طلاق توافقی را بذل کل حقوق مالی مانند نفقه و مهریه و اجرت المثل

مثلاً که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و اسقاط فرجام می‌خواهی باید در این وکالت قید بشه و گرنه رای طلاق به مرد ابلاغ می‌شود و ۲۲ روز ۲ تا ۲۲ روز مدت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی باید صبر کنیم که حق طلاق قطعی بشه.

همچنین در خصوص نوع طلاق با داشتن حق طلاق بایستی تمامی طلاقها از بائن مبارات خلع و رجعی ذکر گردد و در خصوص نحوه اخذ یا بذل مهریه تعیین تکلیف شود اگر مرد شرط در طلاق توافقی را بذل کل حقوق مالی مانند نفقه و مهریه و اجرت المثل

با توجه به این توضیحات در حقوق خانواده نظر غالب بر این است که هیچ کدام از والدین نمی تواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق کند گر چه رویه قضایی در طلاق های توافقی می پذیرد که زوجین با توافق حضانت را به دیگری واگذار

پیام: چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک.

مطالب پیشنهادی :

هر ایرانی، یک «صف»؛ مردمانِ همیشه معطل

مد و پوشاک زنان قجری؛ کمی عجیب، اما منطقی

بدون سانسور با جماعت کافه‌نشین در ایران

اشرف، زنی از سلاخ‌خانه شماره ۲۸

چگونه کلاه بگذاریم؟ چگونه کلاه برداریم؟

سمنوی عمه لیلا، برندی که جهانی شد

جدیدترین مطالب سایت

داشتن انگیزه در کار و زندگی

روش های ساده برای کاهش استرس

چگونه در روزهای سخت قوی تر زندگی کنیم؟

چگونه با دیگران مودبانه صحبت کنیم؟

راه های کاربردی برای تقویت بهره ی هوشی

راه های تقویت اعتماد به نفس

علت و راه های درمان تیک عصبی

افسردگی چیست و چه علائمی دارد؟

ویکی‌ پدیا ، دانشنامه آزاد © 2022. تمامی حقوق محفوظ است

تلفن تماس با وکیل

ساعات کاری دفتر

در خصوص اعتراض به حکم و رای طلاق می توان گفت، حکم صادره از دادگاه خانواده با موضوع طلاق حداکثر به سه صورت قابل اعتراض است. البته تنها در فرضی که طلاق مبتنی بر توافق زوجین نباشد (یعنی یا زوج یا زوجه به تنهایی و بدون رضایت طرف مقابل تقاضای طلاق نموده باشند). این سه راه اعتراض عبارتند از : 1- واخواهی، 2- تجدیدنظرخواهی، 3- فرجام خواهی. معمولا وقتی طلاق با توافق زوجین انجام می شود (طلاق توافقی) زن و شوهر هر دو حق اعتراض را ساقط میکنند و البته اگر اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی مورد غفلت قرار گیرد، طبیعتا حتی طلاق توافقی هم قابل اعتراض است.

 

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

اطلاع از راه های اعتراض به رای دادگاه (واخواهی،تجدید نظر خواهی،فرجام خواهی) 

منظور از واخواهی به عنوان یکی از راههای اعتراض به طلاق و سایر دعاوی خانواده، اعتراض به رای غیابی است و رای غیابی به رای گفته می شود که هیچ یک از اخطاریه ها به خوانده ابلاغ واقعی نشده و خوانده در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد. 

 

راه دیگر اعتراض به رای طلاق و سایر آراء دادگاه خانواده ، تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان معمولا غیر حضوری بوده و قضات با توجه به لوایح اقدام به اتخاذ تصمیم می نمایند. 

 

فرجامخواهی در دیوان عالی کشور راه دیگر اعتراض به رای طلاق است. در این مرحله قضات دیوان صرفاً به رعایت مسائل شکلی و تشریفات دادرسی توجه می نمایند.

 

نکته : هر کدام از شکایت های سه گانه فوق مانع از اجرای حکم بوده و تا تعیین تکلیف نهایی حکم طلاق اجرا نمی شود. به عبارت دیگر حکم طلاق صادر شده در دادگاه خانوداه تنها پس از صدور رای دیوان یا پایان مهلت فرجام خواهی قطعی و لازم الاجرا است. 

نکته : آنچه در بندهای 1و 2 و 3 گفته شد طرق عادی و معمول شکایت از رای است و علاوه بر اینها مانند هر رسیدگی حقوقی رای طلاق نیز امکان اعمال و توسل به طرق غیر معمول و خلاف قاعده شکایت را دارد. این طرق عبارتند از: اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و ….. .

 

 

مطالعه لایحه فرجام خواهی از رای طلاق

 

شعبه : هشتم دیوان عالی کشور               تاریخ تنظیم :  94/3/30

بسمه تعالی

فرجام خواه : آقای ………….. با وکالت مع الواسطه وکیل پایه یک دادگستری به نشانی: تهران – بلوار کشاورز

فرجامخوانده : خانم …………… با وکالت وکیل دادگستری آقای مسعود محمدی به نشانی تهران – میدان فاطمی – میدان گلها

فرجام خواسته : دادنامه شماره …………- 93/11/14  صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 93/12/4

تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 93/12/23

مرجع رسیدگی: شعبه هشتم دیوان عالی کشور

هیات شعبه : آقایان …………. رئیس و …………….. مستشار و …………….. عضو معاون

 

یکم؛ در تاریخ 93/2/8  جناب آقای مسعود محمدی وکیل دادگستری به وکالت از خانم ………… با ارائه دادخواست به طرفیت آقای ………….. به خواسته طلاق با پیوست کردن تصویر غیر مصدق و ناخوانا از سند ازدواج طرفین توضیح داد: موکله در تاریخ 82/11/21 با خوانده ازدواج کرده و دارای یک فرزند دختر 4 ساله هستند. زوجین بعد از ازدواج برای ادامه تحصیل به خارج کشور (ظاهرا کشور نروژ) رفته و تا کنون در آنجا ساکن هستند. حسب اظهار موکله زوج در طی مدت زندگی مشترک با زوجه بدرفتار بوده به گونه ای که به جهت خشونت و سوء رفتار با زوجه توسط محاکم صالح کشور نروژ محکوم شد و دستور افتراق صادر و به علت یاد شده زوج از ارتباط با زوجه منع شده و سوء رفتار و خشونت مستمر زوج در طی زندگی مشترک موجب تنفر و کراهت زوجه از زوج گردید. به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی مشترک نیست و حاضر است با بذل 200 سکه از صداق خود را مطلقه نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه 255 دادگاه خانواده تهران و ثبت به کلاسه ……….. و ارائه وکالتنامه توسط خانم ……… – وکیل دادگستری مع الواسطه از خوانده موصوف که اعلام داشته موکل خارج از ایران زندگی می کند در اولین جلسه مقرر رسیدگی 93/3/12 که وکلای طرفین حاضر شدند و تقاضای تجدید یک نوبت جلسه دادرسی جهت انجام مذاکرات اصلاحی نمودند که مورد موافقت دادگاه قرار گرفت در جلسه مقرر رسیدگی در تاریخ 93/4/10 خانم مینا کاویانی – وکیل دادگستری با ارائه وکالتنامه (که نام آقای مسعود محمدی – وکیل دادگستری به عنوان دیگر وکیل خواهان موصوف منفردا و مجتمعا درج شده است) به ضمیمه لایحه ای که در همان روز به شماره 2544 ثبت و ضمیمه شد مفاد دادخواست تقدیمی را تکرار کرد در جلسه یاد شده وکلای طرفین حاضر گردیدند؛ وکیل خوانده با ملاحظه لایحه مذکور وکیل خواهان گفت اظهارات وکیل زوجه را قبول ندارد، موکل او نسبت به زوجه هیچگونه سوء رفتار و کردار نداشته حالیه اگر زوجه اصرار به طلاق دارد باید کل مهریه خود را بذل کند و به این صورت موکل حاضر به طلاق است و الا حاضر به طلاق نمی باشد. طرفین یک دختر 4 ساله دارند که نزد مادر خود است؛ موکل خواستار ملاقات با فرزند خود است. حق ملاقات برای پدر طفل به شرح مقرر برای دو روز در هفته باشد. قرار ارجاع امر به داوری صادر شد به تقاضای وکلای طرفین دادگاه اقدام به نصب داور برای هریک از طرفین از طریق واحد داوری کرد که پس از طی تشریفات داوران هریک در نظریه علیحده اعلام کردند قادر به اصلاح ذات البین نشدند. وکلای طرفین هریک طی لایحه ای که به ثبت رسید و پیوست می باشد، مدافعات و اظهارات قبلی شان را تکرار کردند. دادگاه در این مرحله قرار استماع گواهی گواهان طرفین را صادر نمود در جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 93/7/16 به تقاضای وکیل خواهان از والدین خواهان به اسامی آقای …………. و خانم ………… به شرح اوراق جداگانه استماع شهادت شد، اجمالا اظهار نمودند زوج با زوجه سوء رفتار دارد و نسبت به مشارالیها فحاشی نموده و او را کتک می زند که باید از مهریه ات بگذری و تهدید می کرد او و فرزندش را می کشد؛ دخترشان تامین جانی ندارد و دو پلیس زوج را از منزل بیرون کرد. وکیل زوج اظهار کرد نتوانسته شهود خویش را حاضر کند استمهال برای معرفی شهود تمود وقت رسیدگی برای 93/9/1 جهت معرفی شهود خوانده صادر شد. در جلسه مقرر رسیدگی اخیر ابتدا به درخواست وکیل خوانده از آقایان …….. پدر زوج و ………. عموی زوج و ………… پسرعمه زوج و خانم …….. عمه زوج در اوراق جداگانه استماع گواهی شد. اظهارات آنان اجمالا حاکی است زمانی که زوجین مقیم ایران بودند مشکل نداشته ولی به نروژ رفتند مشکل پیدا کردند. زوج زن و فرزندش را دوست دارد و راضی به طلاق نیست و آقای …….. که خود را دوست و برادر زن برادر خواهان و آقای ………. خود را برادر خواهان معرفی کرد شهادت دادند از روز اول ازدواج طرفین شاهد اختلاف زوجین بودند و زوج به زوجه اجازه رفت و آمد با دیگران و اقوام و ….. نمیداد. بعد از مهاجرت به خارج از کشور، سوء رفتار زوج نسبت به زوجه بیشتر شد و تهمت ناروا می زد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره …….. مورخ 93/9/5 بعداز شرح مختصر از دعوی و خواسته و احراز رابطه زوجیت طرفین برابر تصویر سند نکاحیه استنادی و درج خلاصه اظهارات وکلای طرفین و با التفات به اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آورده و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین آنان و مقرون به صحت دانستن دعوی خواهان باستناد مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و نیز مواد 24 لغایت 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده حکم طلاق خواهان در قبال طلاق بذل تعداد دویست سکه از صداق با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان طبق طعرفه قانونی جهت اجرای صیغه طلاق خلع بارعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق با اعتبار شش ماه گواهی صادر و از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامی صادر و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق به سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق داده شد رای صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی و پس از گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام شد.

دوم؛ پس از ثبت تجدیدنظرخواهی خانم ……….. – وکیل دادگستری به وکالت مع الواسطه زوج تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی و ابلاغ قانونی مراتب به زوجه تجدیدنظرخوانده و عدم ارائه لایحه دفاعیه توسط مشارالیها یا وکلای موصوف او برابر دادنامه شماره ………. مورخ 93/11/14 در پرونده کلاسه …………. شعبه 111 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با غیر مدلل دانستن اعتراض مذکور و رد آن و بلااشکال تشخیص دادن رای تجدیدنظرخواسته رای تجدیدنظر تایید و رای تجدیدنظری ظزف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید.

سوم؛ رای تجدیدنظری مذکور در تاریخ 93/12/4 به وکیل زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ و فرجامخواهی آقای …………. وکیل دادگستری مع الواسطه از زوج موصوف در تاریخ 93/12/23 ثبت شد و پس از به ثبت رسیدن لایحه دفاعیه وکلای مع الواسطه زوجه فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شد. پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ………. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره مذکور فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

 

فرجام خواهی آقای ………..-وکیل دادگستری به وکالت مع الواسطه از آقای ……….. نسبت به دادنامه شماره ……….. مورخ 93/11/14 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید دادنامه بدوی متضمن مفادا حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه فرجام خوانده انشاء گردید وارد و موجه نمی باشد زیرا وکلای مع الواسطه زوجه خواهان بدوی به شرح دادخواست تقدیمی و نیز اظهارات بعدی در جلسات دادرسی و لایحه ابرازی با اعلام اینکه زوجین موصوف دارای یک فرزند دختر مشترک 4 ساله است و هر دو ساکن کشور نروژ هستند موکله شان به علت سوء رفتار مستمر زوج به نحوی که توسط محاکم کشور نروژ محکوم و دستور افتراق صادر و زوج از ارتباط با زوجه منع شده و موکله به علت تنفر و کراهت از زوج به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد و حاضر است با بذل تعداد 200 سکه بهار آزادی از صداق خود را مطلقه سازد و با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده امر هر چند که وکلای مع الواسطه طرفین در اولین جلسه مقرر دادرسی استمهال جهت مذاکرات اصلاحی نمودند ولی به علت عدم توفیق شان در اصلاح ذات البین در جلسه مقرر رسیدگی بعدی وکیل مع الواسطه زوج خوانده ضمن انکار سوء رفتار موکل خویش با زوجه خواهان افزود اگر زوجه اصرار به طلاق دارد باید کل مهریه را بذل کند در این صورت موکل حاضر به طلاق است که این مطلب نشانگر عدم علاقمندی زوج نسبت به زوجه و زندگی مشترک می باشد و مودای گواهی گواهان مورد تعرفه وکیل زوجه خواهان بدوی حکایت از وجود اختلاف فیمابین زوجین از ابتدای زندگی مشترک و تشدید این اختلاف پس از مهاجرت به کشور نروژ و کتک کاری زوج نسبت به زوجه به منظور وادار کردن زوجه به بذل مهریه اش و نداشتن تامین جانی مشارالیها و بیرون راندن زوج توسط پلیس نروژ از منزل مشترک می باشد و گواهان مورد تعرفه زوج خوانده به وجود مشکل فیمابین زوجین بعد از مهاجرت به کشور نروژ ادای شهادت نمودند و داوران نیز قادر به ایجاد سازش بین زوجین متخاصم نشدند لذا با مقرون به صحت دانستن خواسته خواهان به استناد مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 لغایت 29 و 31 و 32 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق زوجه در قبال بذل تعداد دویست سکه از صداق برای طلاق خلع به شرح مرقوم صادر نموده است که به این استنباط و تشخیص قضایی دادگاه ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد و رای فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله و ادله و قرائن و امارات استنادی حکم یاد شده، منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه که تکرار همان مطالب معنونه در مراحل قبلی رسیدگی می باشد در حدی نیست که به مبانی استنباط دادگاه و مالا به اساس دادنامه معترض عنه خدشه و خللی وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.

رییس شعبه هشتم دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

 

تماس و مشاوره با وکیل برای اعتراض به رای و حکم طلاق

 

1- راههای طلاق توافقی

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

2- دلایل و موارد 9 گانه طلاق به درخواست زن

3- حق طلاق زن، وکالت طلاق توافقی برای زوجه

45- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

Name (required)

Email (required)

من را از نظرات بعدی از طریق ایمیل آگاه بساز

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید. 

دفتر وکالت دادگران از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است.اعضای این مجموعه با سرلوحه قراردادن حق و عدالت و حرکت در چهارچوب قوانین و دوری از پرونده های موهوم و بی نتیجه، توانسته اند اعتماد مراجعین و موکلین را کسب نموده و صاحب اعتبار شوند.

ادامه مطلب …..

 

نی نی سایت

اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی
اسقاط حق تجدید نظر خواهی در طلاق توافقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.